Ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών

s008Σύμφωνα με την Ελληνική  και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη γενική ασφάλεια προιόντων απαιτείται απο παραγωγούς και προμηθευτές:
 • Να διαθέτουν στην αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα.
 • Να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό τους και τους πιθανούς κινδύνους απο την χρήση των προϊόντων τους.
 • Να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα όταν παραβιάζεται η αρχή της ασφάλειας αγαθών.

Προβλέπει, επίσης:

 • Συστηματικότερους και αυστηρότερους ελέγχους, για τον εντοπισμό επικίνδυνων προϊόντων και
 • Ένα πανευρωπαϊκό "σύστημα συναγερμού" -άμεσης ενημέρωσης των κρατών μελών - για τις περιπτώσεις εντοπισμού επισφαλών προϊόντων. (Safety Gate)
 • Άμεσα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από προιοντα που δεν κρίθηκαν ασφαλή.

Επιλέγω ασφαλή προιόντα
Επιλέγω ασφαλή προϊόντα σημαίνει πως τα προϊόντα που αγοράζω δεν έχουν κάποιο χαρακτηριστικό ή ελάττωμα που θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα, να βλάψει την υγεία ή να προξενήσει οικονομική ζημιά σ' αυτόν που το χρησιμοποιεί.

Ασφαλείς υπηρεσίες
Κάνοντας ένα τολμηρό βήμα μπροστά απο την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η χώρα μας επεκτείνει τις σχετικές με την ασφάλεια των προϊόντων διατάξεις και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του νέου Νομοσχεδίου Προστασίας Καταναλωτή " Ο παρέχων υπηρεσίας ευθύνεται για κάθε ζημιά που προκάλεσε υπαίτιος κατά την παροχή υπηρεσιών... στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας". Με την ιδιαίτερη σημαντική αυτή νομοθετική ρύθμιση θα μπορεί ο καταναλωτής να προστατευθεί - και να αποζημιωθεί - για ατύχημα, βλάβη της υγείας του ή οικονομική ζημιά από:

 • Τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες οικοδομικών κατασκευών και εγκαταστάσεων (ελεκτρολογικών, υδραυλικών κλπ.) κατοικίας καθώς και των επισκευών τους.
 • Τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες συντήρησης και επισκευών οικιακού εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων κλπ.
 • Τις υγειονομικές και ιατρικές υπηρεσίες.
 • Τους Οργανισμούς κάλυψης συλλογικών αναγκών όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Συγκοινωνίες κλπ.

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη
Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτελεί βασικό δικαίωμα του καταναλωτή που συνδέεται κυρίως με την ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών που προμηθεύεται και χρησιμοποιεί. Πριν απο την δικαστική απαίτηση αποζημίωσης του καταναλωτή και τιμωρίας του υπευθύνου για την παραγωγή και την πώληση επικίνδυνου προϊόντος - υπηρεσίας, υπάρχει η πρόληψη που επιτυγχάνεται με:

 • Τις αυστηρές προδιαγραφές και τους συστηματικούς ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών (εθνικών και ευρωπαϊκών)
 • Την ακριβή πληροφόρηση και ενημέρωση των καταναλωτών απο τους πιθανούς κινδύνους απο την χρήση των πιο επικίνδυνων κατηγοριών καταναλωτικών αγαθών.
 • Την επαγρύπνηση και την αυτοπροστασία του καταναλωτή, με την αξιοποίηση της σχετικής επισήμανσης των προϊόντων και την αυστηρή τήρηση των οδηγιών χρήσης.
Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης της υγείας του ή οικονομικής ζημίας απο την χρήση προϊόντος ή υπηρεσίας, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη ατομικά ή συλλογικά - μέσω της Ένωσης καταναλωτών στην οποία έχει οργανωθεί - ζητώντας αποζημίωση ύψους μέχρι και 20 δισεκ.

Η ασφάλεια προιόντων και υπηρεσιών
Η ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί το σημαντικότερο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Όμως οι νομοθετικές ρυθμίσεις και η δραστηριότητα των - ελληνικών και ευρωπαϊκών - υπηρεσιών προστασίας δεν έχουν καμιά αξία αν δεν αξιοποιούνται καθημερινά απο τον καταναλωτή.

Ο συνειδητός καταναλωτής:

 • ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ για τους σχετικού κινδύνους και τις αναγκαίες προδιαγραφές ασφάλειας.
 • ΑΠΑΙΤΕΙ προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ασφαλείας.
 • ΕΠΑΓΡΥΠΝΕΙ και ΕΛΕΓΧΕΙ την τήρηση των σχετικών προδιαγραφών και της αναγκαίας επισήμανσης.
 • ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ κάθε σχετική παράβαση που θα εντοπίσει, προσκομίζοντας στις αρμόδιες αρχές - ή στην Ένωση Καταναλωτών κάθε επικίνδυνο προϊόν.
 • ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ με όλα τα νόμιμα μέσα, ατομικά και συλλογικά, την αποκατάσταση κάθε βλάβης που έχει υποστεί απο την χρήση προϊόντος - υπηρεσίας και την τιμωρία των υπευθύνων.
Περισσότερες πληροφορίες:

 

 


 Δείτε επίσης

Ασφάλεια