Καταστατικό

Του μη κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία: «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

ΑΡΘΡΟ 1ο.-ΙΔΡΥΣΗ
Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό σωματείο – ένωση καταναλωτών με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ».


ΑΡΘΡΟ 2ο.-ΕΔΡΑ
Έδρα του σωματείου ορίζεται η Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο μπορεί να εγγράφει μέλη και να ιδρύει παραρτήματα, τμήματα, επιτροπές και γραφεία σε όλη την Ελλάδα, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.


ΑΡΘΡΟ3ο.-ΣΚΟΠΟΙ
Σκοπός του σωματείου είναι:

  1. Η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών κατά των κινδύνων που μπορούν να επιδράσουν στην υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών.
  2. Η αποτελεσματική προστασία κατά των κινδύνων που μπορούν να προσβάλλουν τα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών.
  3. Η παροχή συμβουλών, βοήθειας και αποκατάστασης της ζημίας των καταναλωτών.
  4. Η ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών.
  5. Η εξασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών να εκπροσωπούνται κατά τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες τους αφορούν.
  6. Η προστασία του περιβάλλοντος.
  7. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  8. Συνεργασίες με όλα τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους, για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων των καταναλωτών – Πολιτών.
  9. Ανάληψη διεθνών συνεργασιών με φορείς της κοινωνίας των πολιτών (όπως Μ.Κ.Ο., τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, Ο.Τ.Α., Πανεπιστημιακά δίκτυα, αγροτικούς συνεταιρισμούς, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.α.) των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών, με στόχο την ουσιαστική βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων τους και την μείωση της φτώχειας. Οι συνεργασίες αυτές θα εκτείνονται και θα καλύπτουν τους τομείς της επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας, της επισιτιστικής βοήθειας καθώς και της αναπτυξιακής συνεργασίας, σε όλους τους τομείς. Ειδικότερα, θα πρέπει να επιδιωχθεί η ενίσχυση και υλοποίηση προγραμμάτων στους καίριους τομείς της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ισότητας ανδρών και γυναικών, Πάντως, ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να αποδοθεί και στην υλοποίηση βιώσιμων δράσεων και προγραμμάτων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα των Μ.Κ.Ο., στην οικοδόμηση θεσμών, στην κατάρτιση προγραμμάτων, που δημιουργούν εισοδήματα στις ασθενέστερες και μειονεκτικότερες ομάδες του πληθυσμού, στην βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στις τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες καθώς και στην οικειοποίηση των ωφελειών και της διαχείρισης των προγραμμάτων, από τις τοπικές κοινωνίες.
  10. Ό,τι επιπλέον προβλέπει ο εκάστοτε εν ισχύ νόμος για τις ενώσεις καταναλωτών

ΑΡΘΡΟ 4ο.-ΜΕΣΑ
Η επιτυχία των παραπάνω σκοπών θα πραγματοποιηθεί με τα ακόλουθα μέσα:
1. Με οργάνωση και συμμετοχή εκδηλώσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, δημιουργία βιβλιοθήκης, προβολή ταινιών και άλλες εκδηλώσεις που αφορούν την πραγμάτωση των σκοπών.
2. Με ανακοινώσεις στον τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τη δημοσίευση ερευνών, δημοσκοπήσεων ή μελετών και με το συντονισμό των ενεργειών των μελών με άλλους φορείς, για την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των καταναλωτών.
3. Με τη δημιουργία ομάδων εργασίας για επί μέρους τομείς και τη δημιουργία ερευνητικών και επιστημονικών κέντρων.
4. Με την έκδοση πληροφοριακού εντύπου καταναλωτικής ενημέρωσης.
5. Με τη συνεργασία με άλλες καταναλωτικές οργανώσεις, πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), υπηρεσίες, ΟΤΑ, συνδικαλιστικές οργανώσεις και γενικά με κάθε φορέα που έχει τους ίδιους ή όμοιους με την ένωση στόχους.
6. Με τη συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), σε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), σε Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και γενικά σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα που συνάδουν με τους σκοπούς του σωματείου και με τη συνεργασία με κρατικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο) κατά την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων και δράσεων.
7. Με παραστάσεις σε δικαστικές, διοικητικές ή νομικές αρχές, υποβολή εγγράφων αναφορών και υπομνημάτων, προώθηση σε κάθε αρμόδια αρχή των αιτημάτων, προτάσεων και παραπόνων ή διαμαρτυριών των καταναλωτών.
8. Η απαρίθμηση των παραπάνω μέσων είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε άλλο νόμιμο μέσο στα πλαίσιο του καταστατικού και των νόμων.
9. Το σωματείο έχει διοικητική και νομοθετική αυτοτέλεια, μπορεί όμως να συμμετέχει σε διοικητικές επιτροπές, συμβούλια ή γνωμοδοτικά όργανα. Επίσης με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να γίνει μέλος δευτεροβάθμιας οργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 5ο.-ΜΕΛΗ
Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, και επίτιμα.
1. ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη μπορούν να γραφτούν με αίτησή τους και χωρίς καμία διάκριση, όσοι κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και αποδέχονται τους όρους του σωματείου.
2. ΔΟΚΙΜΑ είναι τα μέλη κατά το πρώτο εξάμηνο της εγγραφής τους.
3. ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη ανακηρύσσονται, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., πρόσωπα που πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο σωματείο ή γενικά στο καταναλωτικό κίνημα.

ΑΡΘΡΟ 6ο.-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη έχουν δικαίωμα και υποχρέωση:
1. –Να μετέχουν στις συνεδριάσεις των γενικών συνελεύσεων και σε όλες τις συγκεντρώσεις της ένωσης, παίρνοντας μέρος στις συζητήσεις και ψηφοφορίες, καθώς και σε όλες τις εκδηλώσεις.
2. –Να εκλέγουν τα διοικητικά όργανα του σωματείου και να εκλέγονται σ’ αυτά. Απαγορεύεται να συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του σωματείου όσοι έχουν καταδικασθεί, αμετάκλητα, για απιστία, απάτη, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, δωροδοκία, παράβαση του νόμου περί μεσαζόντων και του νόμου περί ναρκωτικών.
3. –Να πληρώνουν τακτικά τις εισφορές και τις συνδρομές τους προς την ένωση.
4. –Να ενημερώνονται πάνω στις δραστηριότητες του Κέντρου, να παίρνουν τις εκδόσεις της και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του καταναλωτικού κινήματος.
5. –Να τηρούν το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του Κέντρου και γενικότερα τις αρχές και τη φιλοσοφία του κινήματος των καταναλωτών, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για τη διάδοσή τους.
Τα δικαιώματα των τακτικών μελών αναστέλλονται όταν αυτά δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, οπότε και δεν υπολογίζονται στη συμπλήρωση των απαρτίων που ορίζει το καταστατικό και ο νόμος για τη σύγκληση και διεξαγωγή των συνελεύσεων και λήψη των αποφάσεων.
Τα ΔΟΚΙΜΑ και ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

ΑΡΘΡΟ 7ο.-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Μέλος του Σωματείου διαγράφεται:
α) με αίτησή του
β) με απόφαση του Δ.Σ. εφόσον καταδικασθεί σε οποιοδήποτε αδίκημα που έχει σχέση με την προστασία του καταναλωτή ή του περιβάλλοντος
γ) με απόφαση του Δ.Σ. εφόσον μέχρι το τέλος της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Το μέλος μπορεί να επανεγγραφεί με αίτησή του αφού τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του μέχρι την ημέρα επανεγγραφής.
δ) με απόφαση του Δ.Σ. εάν επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του σωματείου. Η απόφαση υπόκειται σε έγκριση από την πρώτη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 8ο.-ΠΟΙΝΕΣ
1. Το Δ.Σ. εκτός από τη διαγραφή, έχει το δικαίωμα να επιβάλλει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:
α) απλή επίπληξη
β) αυστηρά γραπτή επίπληξη
γ) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα (1) χρόνο
2. Σε κάθε περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής ή διαγραφής, το μέλος πρέπει να καλείται από το διοικητικό συμβούλιο σε απολογία. Αν το μέλος δεν υποβάλει γραπτή απολογία ή δεν εμφανισθεί για προφορική, αν και κλήθηκε με συστημένη επιστολή, το Δ.Σ. αποφασίζει και χωρίς απολογία.

ΑΡΘΟ 9ο.-ΠΟΡΟΙ
1. Πόροι του σωματείου είναι:
α) τα δικαιώματα εγγραφής, οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές, καθώς και οι εθελοντικές εισφορές των μελών του σωματείου, β) τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του σωματείου, γ) οι κληρονομίες και οι κληροδοσίες προς το σωματείο, δ) οι εισπράξεις από διάθεση εντύπων και δημόσιες εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει, αναλαμβάνει ή οργανώνει το σωματείο, ε) οι εισπράξεις και επιχορηγήσεις από μελέτες και έρευνες για λογαριασμό κρατικών, ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που συμμετέχει, αναλαμβάνει ή οργανώνει το σωματείο, στ) οι εισπράξεις και οι επιχορηγήσεις από την υλοποίηση ή τη συμμετοχή του σωματείου στα προγράμματα και στις δράσεις που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 4 παρ. 5α του καταστατικού, ζ) οι κρατικές επιχορηγήσεις και οι επιχορηγήσεις από τους Οργανισμούς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους διεθνείς οργανισμούς και τις διεθνείς ενώσεις καταναλωτών, η)ποσοστό 35 % επί των ποσών που επιδικάζονται κατά το άρθρο 10 παρ. 22 του νόμου 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, όπως κάθε φορά ισχύει, και θ) κάθε άλλο έσοδο, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στα πλαίσια του νόμου, των σκοπών και της φιλοσοφίας του καταναλωτικού κινήματος.
2.- Το δικαίωμα εγγραφής, το ύψος της ετήσιας συνδρομής, οι τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών και ο τρόπος είσπραξης και καταβολής τους, προτείνονται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3.- Τα κεφάλαια κατατίθενται σε αναγνωρισμένη ελληνική τράπεζα, εκτός από ένα ποσό έως 10.000,00 ευρώ, για τις έκτακτες ανάγκες του σωματείου.
4.- Απαγορεύεται στο σωματείο να δέχεται δωρεές, εισφορές και ενισχύσεις κάθε είδους, από μεμονωμένους προμηθευτές καθώς και από πολιτικά κόμματα


ΑΡΘΡΟ 10ο.-ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Το σωματείο διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο που έχει θητεία τριών (3) χρόνων. Το διοικητικό συμβούλιο, που εκλέγεται, συνέρχεται μέσα σε οκτώ ημέρες από την εκλογή του, με επιμέλεια του συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγει, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία. Επίσης, ορίζει και τους υπεύθυνους των επιτροπών ή τομέων εργασίας. Η ευθύνη των μελών του Δ.Σ. είναι συλλογική. Εξαιρούνται μόνο τα μέλη των οποίων αντιρρήσεις έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά.
2. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν από αυτό οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση, για τις υπηρεσίες που παρέχουν, με εξαίρεση τα ποσά που καλύπτουν δαπάνες, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του, εφόσον αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.

ΑΡΘΡΟ 11ο.-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει, τακτικά, μία φορά τουλάχιστον το μήνα, έκτακτα δε και με συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης, με πρόσκληση του προέδρου, τριών μελών του Δ.Σ. ή είκοσι μελών του σωματείου. Το διοικητικό συμβούλιο έχει απαρτία, αν είναι παρόντα πέντε (5) μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις του μπορούν να παραβρεθούν όποια μέλη θέλουν, τα οποία μπορούν να πάρουν το λόγο, για να αναπτύξουν θέματα, τα οποία έχουν εισηγηθεί, εγγράφως, στο Δ.Σ.
1. Με απόφαση του Δ.Σ. μία συνεδρίαση μπορεί να μεταβληθεί σε κλειστή για να συζητηθούν προσωπικά ή ειδικά θέματα.
2. Οι λεπτομέρειες των συνεδριάσεων, συζητήσεων και ψηφοφοριών του Δ.Σ. ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζει το ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 12ο.-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
1. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου, που απουσιάζει, αδικαιολόγητα σε πάνω από τρεις (3) κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται ότι παραιτήθηκε και η παραίτηση γίνεται δεκτή, με απόφαση του Δ.Σ., που καταχωρείται στα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ., οπότε και είναι τετελεσμένη.
2. Εάν οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. παραιτηθεί, εκπέσει από το αξίωμά του ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό.

ΑΡΘΡΟ 13ο.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπεί το σωματείο στις σχέσεις του με τους τρίτους σε κάθε δικαστήριο και σε όλες τις διοικητικές αρχές, συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, συμβάλλεται με τρίτους για λογαριασμό του, επάγει ή δίνει τυχόν όρκους που επιβάλλονται στο σωματείο, εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με το γενικό γραμματέα όλα τα έγγραφα, επιταγές, συναλλαγματικές και τα εντάλματα πληρωμής ως και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.


ΑΡΘΡΟ14ο.-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ έχει τα ίδια ακριβώς καθήκοντα με τον πρόεδρο και τα ασκεί μόνο όταν αυτός απουσιάζει εκτός της έδρας του σωματείου ή έχει κάποιο κώλυμα.


ΑΡΘΡΟ 15ο.-ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ συντάσσει το πρακτικό των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, συνυπογράφει με τον πρόεδρο το πρακτικό συνεδριάσεων, τα εντάλματα πληρωμών και όλα τα έγγραφα, φυλάει το αρχείο, το μητρώο μελών και τη σφραγίδα του σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ16ο.-ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ασχολείται κάτω από την καθοδήγηση του γενικού γραμματέα με την τήρηση των βιβλίων, τη διεξαγωγή αλληλογραφίας και σύνταξη εγγράφων και υπομνημάτων. Αναπληρώνει τον γενικό γραμματέα σε όλα τα καθήκοντά του όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

ΑΡΘΡΟ 17ο.-ΤΑΜΙΑΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του σωματείου υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, τηρεί τα σχετικά βιβλίο διαχειρίσεως και συντάσσει τον ισολογισμό, ενημερώνει το Δ.Σ. κάθε μήνα για την πορεία των οικονομικών του σωματείου και συντάσσει τις καταστάσεις των ταμειακά ή μη τακτοποιημένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 18ο.-ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μαζί με το διοικητικό συμβούλιο και κατά τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και 3μελής ελεγκτική επιτροπή που έχει την ίδια θητεία. Η ελεγκτική επιτροπή ελέγχει τα βιβλία και τη διαχείριση του Δ.Σ., οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο και αναγκαίο, ειδοποιώντας τον ταμία μία εβδομάδα νωρίτερα. Μετά από κάθε έλεγχο υποβάλλει πόρισμα στο Δ.Σ. και μπορεί στην περίπτωση που διαπιστώνει μεγάλη διαχειριστική ανωμαλία να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση στην οποία υποβάλει το πόρισμά της.
Η ελεγκτική επιτροπή ελέγχει επίσης τον ισολογισμό και υποβάλει σχετική έκθεση στην τακτική γενική συνέλευση.


ΑΡΘΡΟ 19ο.-ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
2. Η Γ.Σ. έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει α) το ετήσιο πρόγραμμα δράσης β) την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό, γ) την ετήσια έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής και τον ισολογισμό.
3. Επίσης, η Γ.Σ. έχει αποκλειστικό δικαίωμα: α) να ανακαλεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής, β) να τροποποιεί το καταστατικό, γ) να διαλύει το σωματείο, δ) να μεταβάλει τους σκοπούς του σωματείου.
4. Οι γενικές συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
Η ΤΑΚΤΙΚΗ γενική συνέλευση των μελών πραγματοποιείται το πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου. Σ’ αυτήν, λογοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο και κάνει απολογισμό του προηγούμενου χρόνου, διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης και η έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής και στη συνέχεια, η συνέλευση εγκρίνει ή όχι τη διαχείριση του προηγουμένου χρόνου.
5. Η ΤΑΚΤΙΚΗ γενική συνέλευση, η πραγματοποίησή της οποίας συμπίπτει με το έτος διεξαγωγής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και τυχόν αντιπροσώπων για τα ανώτερα όργανα, εκλέγει την εφορευτική επιτροπή.
6. ΕΚΤΑΚΤΗ γενική συνέλευση των μελών του σωματείου πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. ή της ελεγκτικής επιτροπής ή με γραπτή αίτηση του 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, η οποία θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η σύγκληση και τα θέματα της γενικής συνέλευσης. Το Δ.Σ. αποφαίνεται για την αίτηση μέσα σε 10 ημέρες από την κατάθεσή της και συγκαλεί τη γενική συνέλευση σε 20 ημέρες από τη λήψη της απόφασης.
7. Οι προσκλήσεις για τη γενική συνέλευση γνωστοποιούνται με αναγγελία σε μία ημερήσια της Θεσσαλονίκης ή στο περιοδικό του σωματείου και αναφέρουν α) την ημερομηνία, β) τον χρόνο και τον τόπο, γ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η γνωστοποίηση πρέπει να γίνεται 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης.
8. Η γενική συνέλευση συζητά και αποφασίζει αποκλειστικά πάνω σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.
9. Οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Οι λεπτομέρειες των συζητήσεων και των ψηφοφοριών ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνει η Γ.Σ.
10. Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Όταν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση επαναλαμβάνεται μέσα σε 10 ημέρες με τα ίδια θέματα, σε τόπο και χρόνο που ορίζεται στην αρχική γνωστοποίηση οπότε ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία.
11. Πριν από τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος, η Γ.Σ. εκλέγει τον πρόεδρο και το γραμματέα με ανοικτή ψηφοφορία. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της Γ.Σ. προεδρεύει ο πρόεδρος του Δ.Σ.
12. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται α) για τις εκλογές οργάνων, β) για τις τροποποιήσεις του καταστατικού, γ) για διάλυση του σωματείου, δ) για ανάκληση των μελών του Δ.Σ και της ελεγκτικής επιτροπής, ε) για επιβολή πειθαρχικής ποινής, στ) σε κάθε περίπτωση που κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο η Γ.Σ.
13. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι υποχρεωτικές τόσο για τα παρόντα όσο και τα απόντα μέλη.
14. Τα πρακτικά της Γ.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο από τον Γραμματέα και υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδει το Δ.Σ.
15. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη των τακτικών Γ.Σ. οποιοδήποτε θέμα, εφόσον ζητηθεί με γραπτή αίτηση που υπογράφεται από το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και έχει καταχωρηθεί στη γραμματεία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.


ΑΡΘΡΟ 20ο.-ΕΚΛΟΓΕΣ
Το πρώτο τρίμηνο κάθε τρία χρόνια διενεργούνται εκλογές, για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και τυχόν αντιπροσώπων σε ανώτερα όργανα, αφού πραγματοποιηθεί, υποχρεωτικά, την πρώτη ημέρα των εκλογών και πριν την έναρξη αυτών, η ΤΑΚΤΙΚΗ ετήσια γενική συνέλευση, η οποία, πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων της, εκλέγει και την εφορευτική επιτροπή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 5 του παρόντος καταστατικού. Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και κατοικούν στην Ελλάδα, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 2εδ.β΄ του παρόντος καταστατικού. Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλα τα τακτικά μέλη, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Πληρωμές καθυστερουμένων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των εκλογών, πριν από την ψηφοφορία.
2. α. Για την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας και την πιστή τήρηση των σχετικών διατάξεων του καταστατικού μέχρι το χρόνο εκλογής της εφορευτικής επιτροπής, μεριμνά το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο.
β. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου και της ελεγκτικής επιτροπής ή τυχόν αντιπροσώπου σε ανώτερο όργανο που είναι ταμειακά τακτοποιημένοι, υποβάλλουν γραπτές αιτήσεις, συνοδευόμενες από αντίγραφο ποινικού μητρώου, προς το Δ.Σ., το πρώτο 15νθημερο του Ιανουαρίου του έτους των εκλογών. Το Δ.Σ., το δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου του έτους των εκλογών, εγκρίνει ή απορρίπτει, αιτιολογημένα, τις αιτήσεις των υποψηφίων και αναρτά τον πίνακα στα γραφεία του σωματείου.
3. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφίων, η Τακτική ετήσια Γ.Σ., η πραγματοποίησή της οποίας συμπίπτει με το έτος διεξαγωγής αρχαιρεσιών, εξαντλεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αναβάλλει τη διενέργεια των εκλογών, σε τακτή ημερομηνία, προκειμένου να βρεθούν υποψήφιοι. Αν και πάλι δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, τότε προκαλείται ο διορισμός προσωρινής διοίκησης από το δικαστήριο.
4. Για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, την «επισύναψή» τους στο περιοδικό του ΚΕ.Π.ΚΑ. και την αποστολή τους, προκειμένου αυτά να παραληφθούν από τα μέλη που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με επιστολική ψήφο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού, μεριμνά το απερχόμενο Δ.Σ. του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 21ο– ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η εφορευτική επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, που εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία, από τη Τακτική ετήσια Γ.Σ., η πραγματοποίηση της οποίας συμπίπτει με το έτος διεξαγωγής αρχαιρεσιών και τα οποία μεταξύ τους εκλέγουν τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Η επιτροπή έχει τη φροντίδα και την ευθύνη, για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών, εποπτεύει ώστε οι εκλογές να γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού, με βάση το μητρώο των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση, που υποβάλλεται, είτε αυτή αφορά την προετοιμασία των εκλογών από το διοικητικό συμβούλιο, είτε την ίδια την εκλογική διαδικασία. Συντάσσει πρακτικό, για τη διεξαγωγή των εκλογών και το αποτέλεσμά τους, που υπογράφεται από όλα τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και παραδίδεται από τον πρόεδρό της, στη διοίκηση του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 22ο- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1. Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και η ψηφοφορία γίνεται με σταυροδοσία 40% του αριθμού των μελών των αντίστοιχων οργάνων, στρογγυλοποιημένο στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό. Εκλέγονται κατά σειρά σταυρών προτίμησης οι εννέα πρώτοι για το Δ.Σ. και οι τρεις πρώτοι για την Ελεγκτική Επιτροπή. Οι υπόλοιποι, κατά σειρά επιτυχίας, υποψήφιοι είναι επιλαχόντες, για την κάλυψη των κενών θέσεων.
2. Επιτρέπεται επιστολική ψήφος σε όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.
3. Διαδικασία επιστολικής ψήφου:
Το απερχόμενο Δ.Σ., αφού καταρτίσει το ψηφοδέλτιο, πέρα από την εκτύπωσή του, το ενσωματώνει και στο περιοδικό του ΚΕ.Π.ΚΑ. που αποστέλλεται σε όλα τα μέλη του, μέχρι τέλη Φεβρουαρίου, συμπεριλαμβάνοντας και σχετικές οδηγίες, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, δια επιστολικής ψήφου. Τα μέλη που επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολή, παραλαμβάνουν το ψηφοδέλτιο και τις σχετικές οδηγίες, είτε από τα γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ., είτε αποκόπτουν το ψηφοδέλτιο από το περιοδικό και διαβάζουν, σε αυτό τις σχετικές οδηγίες. Αφού θέσουν τους σταυρούς προτίμησής τους, τοποθετούν το ψηφοδέλτιο σε ένα λευκό φάκελο, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Το λευκό αυτό φάκελο που περιέχει το ψηφοδέλτιο συμπληρωμένο, τον τοποθετούν σε έναν μεγαλύτερο φάκελο έξω από τον οποίο αναγράφούν τα στοιχεία τους, δηλαδή, το ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνσή τους, τον αριθμό μητρώου τους στο ΚΕ.Π.ΚΑ. και τέλος τον ταχυδρομούν προς την ταχυδρομική θυρίδα, που υπέδειξε το απερχόμενο Δ.Σ. του ΚΕ.Π.ΚΑ., δια των ως άνω αναφερόμενων οδηγιών του.
Η εφορευτική επιτροπή παραλαμβάνει τους φακέλους, που βρίσκονται στη ταχυδρομική θυρίδα, είτε μέχρι τη 12η μεσημβρινή της επομένης ημέρας από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, εφόσον αυτές διενεργούνται και ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια μίας ημέρας, είτε μέχρι τη 12η μεσημβρινή της τελευταίας ημέρας διεξαγωγής των εκλογών, εφόσον αυτές διενεργούνται και ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια περισσοτέρων της μίας ημερών και αφού ελέγξει την νομιμότητα συμμετοχής του αποστολέα του φακέλου και διαγράψει αυτόν από τους εκλογικούς καταλόγους, ρίχνει το λευκό φάκελο στην κάλπη, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο της ψηφοφορίας. Η παρουσία ή όχι δικαστικού αντιπροσώπου καθορίζεται από τον εκάστοτε εν ισχύ νόμο, που αφορά της ενώσεις καταναλωτών. Η διάρκεια διενέργειας των εκλογών καθορίζεται από το απερχόμενο Δ.Σ., συναρτήσει των μελών του ΚΕ.Π.ΚΑ.
4. Ενστάσεις για την εκλογική διαδικασία υποβάλλονται έως και δύο ώρες μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας και εξετάζονται αμέσως από την εφορευτική επιτροπή. Καμία ένσταση δε γίνεται δεκτή, μετά την παρέλευση του ανωτέρω δίωρου.
5. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται, μετά την εκλογή, από την εφορευτική επιτροπή στο Δ.Σ., με υποχρέωση να φυλαχτεί μέχρι την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή των ενστάσεων κατά των εκλογών στο αρμόδιο δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 23ο. - ΒΙΒΛΙΑ
Για την άρτια λειτουργία του και τη νόμιμη διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου τηρούνται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα παρακάτω βιβλία: α) Βιβλίο Μητρώου Μελών στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους, β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών, γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ., δ) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρίζονται, κατά χρονολογική σειρά, όλες οι εισπράξεις και πληρωμές, ε) Βιβλίο Περιουσίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της ένωσης, και στ) κάθε άλλο βιβλίο, που τυχόν προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.

ΑΡΘΡΟ 24ο. - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία πρέπει να παρίστανται το 50% συν 1 τουλάχιστον των μελών. Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού πρέπει να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 25ο. - ΔΙΑΛΥΣΗ
Για τη διάλυση του σωματείου απαιτείται η σύγκληση γενικής συνέλευσης στην οποία πρέπει να παρευρίσκονται τα 3/4 των μελών και η απόφαση να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων. Επίσης διαλύεται εφόσον τα μέλη του μείνουν λιγότερα από είκοσι (20). Η περιουσία του σωματείου περιέρχεται στο φορέα που ορίζει η Γ.Σ. των μελών.

ΑΡΘΡΟ 26ο. - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Το σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα, που, περιμετρικά, γράφει την επωνυμία, το έτος ίδρυσης (1982) και τον αριθμό εγγραφής του Σωματείου, στο Μητρώο Ενώσεως Καταναλωτών, που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο κέντρο δε έχει απεικόνιση του ανθρώπου με το δίχτυ μέσα στο Λευκό Πύργο.


ΑΡΘΡΟ 27ο.-
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς ή τους σχετικούς με τα σωματεία νόμους, ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. που επικυρώνεται από τη γενική συνέλευση.


ΑΡΘΡΟ 28ο.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου. Μέχρι τη σύγκλιση της τακτικής Γ.Σ., το απερχόμενο Δ.Σ. μπορεί να ενεργεί πληρωμές μέχρι το 1/10 των δαπανών του προηγουμένου οικονομικού έτους.


ΑΡΘΡΟ 29ο.-
Το καταστατικό αυτό, που αποτελείται από είκοσι εννιά (29) άρθρα, μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολό του, από τη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε στις 22.03.2013, για το σκοπό αυτό, και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στο τηρούμενο βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη, 22 Μαρτίου 2013


ΤΑ ΜΕΛΗ