Σύντομη περιγραφή

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών - είναι μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, πανελλαδική Ένωση Καταναλωτών. Από το 1982, αγωνίζεται για την προστασία των δικαιωμάτων των Καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ιδρύθηκε το 1982. Είναι η μοναδική μεγάλη Ένωση Καταναλωτών, που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι Οργάνωση με υπαρκτά μέλη, με καταστατικές λειτουργίες (προγραμματικές - απολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις, δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας του οικονομικού και διοικητικού απολογισμού, αιρετό ανά τριετία Διοικητικό Συμβούλιο, και Ελεγκτική Επιτροπή). Διοικείται, από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, όλα τα μέλη του οποίου είναι καθαρά εθελοντές. Είναι η πρώτη Ένωση Καταναλωτών, που αναγνωρίστηκε και καταγράφηκε στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με τα κριτήρια του Ν.2251/94, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3587/2007. Έχει συμβάλλει, ουσιαστικά, με την αξιόπιστη και συνεχή του δράση στην ενδυνάμωση του Καταναλωτικού Κινήματος στη χώρα μας.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. παρεμβαίνει, δυναμικά, για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου, που προστατεύει τον καταναλωτή, στη λειτουργία της αγοράς. Επειδή πιστεύουμε ότι η προστασία του καταναλωτή δεν επιτυγχάνεται με μεμονωμένους νόμους, αλλά μέσω της ενσωμάτωσης της προστασίας αυτής σε όλη τη νομοθεσία, εκπροσωπούμε τους καταναλωτές και παρεμβαίνουμε, σε τοπικό, εθνικό, και διεθνές επίπεδο και σε όλους τους αρμόδιους φορείς.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. εκπροσωπεί τους καταναλωτές, σε:

  • Τοπικό επίπεδο: Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Θεσσαλονίκης.
  • Εθνικό επίπεδο: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή – Ο.Κ.Ε., Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και Αγοράς - Ε.Σ.Κ.Α..
  • Ευρωπαϊκό επίπεδο: Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών –B.E.U.C., Ευρωπαϊκή Ένωση για το συντονισμό της Εκπροσώπησης των Καταναλωτών στην Πιστοποίηση – A.N.E.C., Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Διαφάνεια - ALTER – EU.
  • Διεθνές επίπεδο: Διεθνή Οργάνωση Καταναλωτών – C.I., Διεθνή Οργάνωση Υγείας - H.A.I και Διατλαντικό Διάλογο Καταναλωτών – T.A.C.D.).

Από το Δεκέμβριο του 2004, έως και το 2007, ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης, ήταν ο Συντονιστής του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών (Ε.Σ.Κ.). Από το Φεβρουάριο του 2008, ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Κ.Α. Από το Σεπτέμβριο του 2010 έως το Σεπτέμβριο του 2020, η Γεν. Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ. ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.). Από το Απρίλιο του 2018 έως το Σεπτέμβριο του 2020 η Γεν. Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ. ήταν Αντιπρόεδρος του Τμήματος TEN της Ε.Ο.Κ.Ε. Από τον Φεβρουάριο του 2012 έως το Σεπτέμβριο του 2020, ο Πρόεδρος ήταν Αναπληρωματικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.).

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. ενημερώνει τους καταναλωτές, με δελτία τύπου, παρεμβάσεις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και στον έντυπο τύπο, ημερίδες, με ειδικούς επιστήμονες, επισκέψεις σε σχολεία, με έρευνες και ενημερωτικές εκστρατείες. Το ΚΕ.Π.ΚΑ. διαθέτει ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.kepka.org, για την πληροφόρηση των καταναλωτών και φόρμα για την κατάθεση καταγγελιών.

Το ΚΕ.Π.ΚΑ. είναι, ίσως, η μοναδική ελληνική Ένωση Καταναλωτών, η οποία μεσολαβεί, για την επίλυση των διαφορών, μεταξύ Καταναλωτών – Προμηθευτών.