ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2018

ΕΣΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ  19.070,00
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  0,00
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  43.990,12
TOKOI  0,76
ΣΥΝΟΛΟ 65.578,90
   
ΕΞΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ-ΜΙΣΘΟΙ-ΙΚΑ)  19.430,44
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΗ  Κ.ΛΠ. 9.616,68
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 2.178,21
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.472,09
ΕΝΤΥΠΩΝ 38,57
ΕΡΕΥΝΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ  2.415,19
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 114,07
ΣΥΝΟΛΟ 35.265,25
ΥΠΟΛΟΙΠO 2018 30.313,65
ΥΠΟΛΟΙΠO 2017 -9.777,72
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 2019  20.535.93