ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2013

ΕΣΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ  39.160,00
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  24.896,68
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  32.370,02
TOKOI  24,35
ΣΥΝΟΛΟ  96.451,05
   
ΕΞΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ-ΜΙΣΘΟΙ-ΙΚΑ)  77.912,10
ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΗ  Κ.ΛΠ.  9.739,42
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ  4.910.24
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  3.960,49
ΕΝΤΥΠΩΝ  13.444,93
ΕΡΕΥΝΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ  53.780,84
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  15.457,41
ΣΥΝΟΛΟ  179.205,43
   
ΥΠΟΛΟΙΠO 2012 46.978,67
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  96.451,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  179.205,43
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2013  -35.775,71