ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2006

 
ΕΣΟΔΑ  
Υπόλοιπο 2005 47.046,71
Συνδρομές μελών 58.593,05
Επιχορηγήσεις από ΥΠΑΝ 19.996,00
Από Προγράμματα 43.306.29
Πωλήσεις Βιβλίων - Εκδηλώσεις - Επιστροφές ταξιδιών  κλπ 26.409,21
Τόκοι 410,05
ΣΥΝΟΛΟ   195.761,31
   
ΕΞΟΔΑ  
Μισθοί & Ι.Κ.Α. 59.000,42
Eνοικια Κοινόχρηστα &ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΛΤΑ 18.465,47
Διάφορα έξοδα γραφείου 5.088,75
Περιοδικό & εκδόσεις 9.819,23
Έρευνες Εκδηλώσεις Συμμετοχές 6.764,81
Παραστάσεις Επισκέψεις 9.074,61
Εξοπλισμοί 2.890,10
Προγράμματα 3.706,31
ΣΥΝΟΛΟ   114.809,70
   
   
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2006      80.951,61