ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2009

 

ΕΣΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 58.410,00
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 35.000,00
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 0,00
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 60.850,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1.000,00
TOKOI 236,92
ΣΥΝΟΛΟ 155.496,92
ΕΞΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ-ΜΙΣΘΟΙ-ΙΚΑ)_ 75.167,61
ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΗ  ΚΛΠ.. 14.771,57
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 10.322,95
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 11.175,04
ΕΝΤΥΠΩΝ 9.124,30
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΣΤΕΛΕΧΩΝ 3.789,80
ΕΡΕΥΝΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ 33.166,38
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.047,36
ΣΥΝΟΛΟ 159.565,01
   
ΥΠΟΛΟΙΠO 2008 85.690,84
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 155.496,92
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 159.565,01
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2009 81.622,75