ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2012

ΕΣΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 82.100,00
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 19.908,28
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 5.751,91
TOKOI 95,17
ΣΥΝΟΛΟ 107.855,36
   
ΕΞΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ-ΜΙΣΘΟΙ-ΙΚΑ) 78.687,65
ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΗ  Κ.ΛΠ. 13.803,75
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 6.985,63
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5.054,70
ΕΝΤΥΠΩΝ 7.210,83
ΕΡΕΥΝΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ 17.537,39
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 526,28
ΣΥΝΟΛΟ 129.806,23
   
ΥΠΟΛΟΙΠO 2011 68.929,54
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 107.855,36
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 129.806,23
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012 46.978,67