2011

Διαδικασία αδειοδότησης για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού

24/01/2011
Βουλευτής Ν.Φθιώτιδας-ΠΑ.ΣΟ.Κ., Κατερίνα Μπατζελή
Θέμα: Διαδικασία αδειοδότησης για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού
Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Κυρία Υπουργέ, 
Με την πρόσφατη αναθεώρηση της ΚΑΠ σχετικά με το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων Καν./73/2009 συμπεριλήφθηκε στις υποχρεώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης ένα νέο περιβαλλοντικό πρότυπο σχετικά με τα ύδατα.

Σύμφωνα με το καθεστώς της Πολλαπλής Συμμόρφωσης ΦΕΚ 509/Β/23-4-2010 οι γεωργοί που αρδεύουν τις καλλιέργειες θα πρέπει να τηρούν τις διαδικασίες έγκρισης νερού προς άρδευση, σε διαφορετική περίπτωση προβλέπονται ποινές περικοπής της επιδότησης (ενιαία ενίσχυση).

Για την υλοποίηση των παραπάνω απαιτείται η έκδοση αδειών για τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού που προϋφίστανται της 20/12/2005, ημερομηνία έκδοσης της ΚΥΑ 43504/2005 και είτε δεν έχουν άδει, η χρονική διάρκεια ισχύος της.

Το κόστος συγκέντρωσης των δικαιολογητικών που απαιτούνται (μελέτη γεωλογική, περιβαλλοντική, τοπογραφικά διαγράμματα, σκαριφήματα, αποτυπώσεις συντεταγμένων σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87, χημική και μικροβιολογική ανάλυση του νερού κ.λπ.) ανέρχεται στο ποσό των 3.000 με 3.500 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για τη χρονική περίοδο που διανύουμε.

ΕΡΩΤΑΣΤΕ:
  1. Πότε θα εκδοθεί η ΚΥΑ για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών;
  2. Εάν προτίθεται το ΥΠΕΚΑ να αφαιρέσει από τη διαδικασία την απαίτηση για περιβαλλοντική μελέτη για τους προ του 2005 χρήστες
  3. Εάν προτίθεται να χορηγούνται προσωρινές βεβαιώσεις (ενός έτους) στους προ του 2005 χρήστες, ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα με τις ποινές στην ενιαία ενίσχυση, για την τρέχουσα περίοδο και μέχρι την οριστική έκδοση της άδειας.