2011

Σε κίνδυνο 20.000 λήπτες στεγαστικών δανείων από το «ξεπάγωμα» των πλειστηριασμών

Βουλευτής ΛΑ.Ο.Σ., Α΄ Θεσσαλονίκης, κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης
Θέμα: Σε κίνδυνο 20.000 λήπτες στεγαστικών δανείων από το επερχόμενο (31/12/2011) «ξεπάγωμα» των πλειστηριασμών κατοικιών.
Προς: Υπουργό Οικονομικών, Ευάγγελο Βενιζέλο


Κύριε  Υπουργέ,
η «παγωμένη»  από το 2009 διάταξη για εισαγωγή στη διαδικασία των πλειστηριασμών όσων δανειοληπτών αδυνατούν να εξυπηρετήσουν και να αποπληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια, εκπνέει στο τέλος του χρόνου και για πολλά ακίνητα έχουν ήδη εκδοθεί διαταγές πληρωμής και έχουν συνταχθεί κατασχετήριες εκθέσεις. Το πρώτο τρίμηνο του 2011 έχουν εκδοθεί 16.000 διαταγές, ενώ ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι πάνω από το 40% αυτών, αφορούν την πρώτη κατοικία των οφειλετών, που βρίσκονται σε πλήρη οικονομική αδυναμία, ενώ η κατάσταση αυτή αναμένεται να διογκωθεί περαιτέρω.

Ερωτάσθε  κύριε  Υπουργέ :

  • Με δεδομένη την αύξηση της ανεργίας και της οικονομικής ύφεσης στη χώρα μας, προτίθεσθε να κάνετε αποδεκτό και να ρυθμίσετε νομοθετικά το αίτημα των δανειοληπτών και των ενώσεων καταναλωτών που ζητούν την αναστολή των πλειστηριασμών για τρία χρόνια;
 
Απάντηση του Υφυπουργού
Θέμα: Σχετικά με την αναστολή των πλειστηριασμών για τους δανειολήπτες
ΣΧΕΤ: 1) Η με αρ. πρωτ. 153/4-10-2011 ΕΡΩΤΗΣΗ
2) Το με αρ. πρωτ. ΓΚΕ 1142771 ΕΞ 2011 34/17-10-2011 Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 153/4-10-2011 Ερώτησης, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Α. Κολοκοτρώνη, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
 
Χωρίς αμφιβολία η μείωση ων εισοδημάτων, η αύξηση της ανεργίας και η παρατεταμένη ύφεση έχει ανατρέψει τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και καθιστά δυσχερή την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων. Ήδη, στο πλαίσιο αυτό, τα πιστωτικά ιδρύματα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχουν προχωρήσει σε δεκάδες χιλιάδες ρυθμίσεις, με σκοπό να διευκολύνουν τους καταναλωτές στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους, παρατείνοντας το χρόνο εξυπηρέτησης των δανείων, ώστε να μειωθεί η σχετική δόση, ή παρέχοντας ακόμη και περιόδους χάριτος.
 
Είναι άλλωστε προς το συμφέρον και των πιστωτικών ιδρυμάτων να διευκολύνουν τους καταναλωτές στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία, καθώς αδιάλλακτες στάσεις θα οδηγήσουν πολλούς καταναλωτές, αργά ή γρήγορα, σε μόνιμη αδυναμία να αποπληρώνουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, ενδεχομένως δε και σε εγκατάλειψη της προσπάθειας που καταβάλλουν, αν η  προσπάθεια αυτή δεν έχει πιθανότητες να ευδοκιμήσει. Ο υπεύθυνος, άλλωστε, δανεισμός, στον οποίο υποχρεούνται τα πιστωτικά ιδρύματα, μόνο τότε διασφαλίζεται, όταν και το πιστωτικό ίδρυμα λαμβάνει υπόψη τις δυσχέρειες του οφειλέτη και του παρέχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις για να ανταποκριθεί στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών του. 
 
Αξίζει να επισημανθεί ότι, οι δανειολήπτες έχουν πλέον αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη για τη ρύθμιση των χρεών τους, καθώς ο ν. 3869/2010 τους δίνει τη δυνατότητα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, όταν πλέον περιέρχονται σε μόνιμη αδυναμία αποπληρωμής και να επιτυγχάνουν τη δικαστική ρύθμιση των χρεών τους, με βάση τις πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής που έχουν. Ο νόμος αυτός συμβάλει και στην ανάπτυξη μίας καλύτερης διαπραγματευτικής προθυμίας από την πλευρά των πιστωτικών ιδρυμάτων για ρύθμιση των χρεών και την πρόληψη και αποτροπή γενικά της περιέλευσης των δανειοληπτών σε καθεστώς μόνιμης αδυναμίας.
 
Η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την προσαρμογή των δανειακών υποχρεώσεων των καταναλωτών εξαιτίας της μείωσης ή απώλειας εισοδημάτων τους. Διερευνά και παρακολουθεί τις ακολουθούμενες πρακτικές, ώστε να διασφαλίσει ότι οι ρυθμίσεις που γίνονται είναι πράγματι ουσιαστικές, ;αντιμετωπίζουν και δεν αναστέλλουν απλώς το πρόβλημα των οφειλετών, προσανατολίζονται στις πραγματικές δυνατότητες των πολιτών και δεν επιδεινώνουν για τους καταναλωτές τους όρους εξυπηρέτησης των δανείων (π.χ. παράταση της περιόδου αποπληρωμής με αύξηση του επιτοκίου). Στο πλαίσιο αυτό, και μετά από διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, θα λάβει τα μέτρα εκείνα που είναι απαραίτητα για να διευκολύνουν την προσαρμογή της αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων των νοικοκυριών στα νέα, δυσμενή οικονομικά δεδομένα.
 
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξετάζει πράγματι και το θέμα της παράτασης της αναστολής των πλειστηριασμών. Όπως είναι γνωστό, με βάση το άρθρο 46 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1.7.2011) προβλέπεται για την περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 η αναστολή των πλειστηριασμών, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 200.000 ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες παροχής πιστώσεων και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών. Περαιτέρω, όμως, ισχύει και η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας ή μοναδικής κατοικίας, που προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν. 3869/2010 για την ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Απαγορεύεται δηλαδή ο πλειστηριασμός της κατοικίας, ακόμη και όταν η απαίτηση του πιστωτικού ιδρύματος υπερβαίνει το ποσόν των 200.000 ευρώ ή και όταν ο επισπεύδων δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα. Μάλιστα, η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει την κύρια ή μοναδική κατοικία κάθε φυσικού προσώπου, ανεξαρτήτως αν έχει πτωχευτική ικανότητα και, συνεπώς, προστατεύεται και η κατοικία των εμπόρων. 
 
Οι λόγοι που επέβαλλαν τις παραπάνω αναστολές των πλειστηριασμών δεν φαίνεται πράγματι να έχουν ακόμα αρθεί. Η οικονομία μας εξάλλου βρίσκεται σε ύφεση, γεγονός που δυσχεραίνει περισσότερο την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί. Παράλληλα, εισοδήματα πολλών νοικοκυριών μειώνονται το τελευταίο διάστημα. Η αναστολή πλειστηριασμών διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις και συζητήσεις ανάμεσα σε πιστωτικά ιδρύματα και οφειλέτες, ώστε να επιδιωχθεί η καλύτερη δυνατή διευθέτηση και εξυπηρέτηση των οφειλών τους. Η παράταση δεν παύει να διευκολύνει περαιτέρω την ομαλή εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, καθώς αποτρέπει μια υπερφόρτωση της Δικαιοσύνης που θα μπορούσε να προκληθεί στην παρούσα φάση από την κατάθεση αιτήσεων στα αρμόδια Ειρηνοδικεία για ρύθμιση των χρεών των υπερχρεωμένων και συγχρόνως αιτήσεων για αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι την εκδίκαση των υποθέσεων. Τούτο ενόψει και του γεγονότος ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες πλήρωσης των 80 νέων θέσεων Ειρηνοδικών που προβλέπονται από το νόμο 3869/2010 για την κάλυψη των πρόσθετων αυτών αναγκών. 
 
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι το ζήτημα της αναστολής των πλειστηριασμών ανήκει στη συναρμοδιότητα τριών υπουργείων ( Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), ενώ για τη λήψη της σχετικής τελικής απόφασης πρέπει να ληφθούν υπόψη πλήθος πρόσθετων παραγόντων και να διερευνηθούν και εναλλακτικές δυνατότητες, καθώς ο πλειστηριασμός δεν παύει να αποτελεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία μας, ένα τακτικό μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ