2011

Υπερβολικά υψηλές χρεώσεις της ΔΕΗ σε συνδεόμενους με το δίκτυο καταναλωτές

Βουλευτής ΛΑ.Ο.Σ., Α’ Θεσσαλονίκης, κ. Άγγελος Κολοκοτρώνης
Θέμα: Υπερβολικά υψηλές χρεώσεις της ΔΕΗ σε συνδεόμενους με το δίκτυο καταναλωτές
Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη


Κυρία Υπουργέ,

Η διοίκηση της Δ.Ε.Η. αποφάσισε να επιβάλει την καταβολή ποσού των πεντακοσίων (500) ευρώ έναντι μελλοντικής κατανάλωσης ρεύματος σε όσους καταναλωτές ζητούν νέα σύνδεση, εκτός των χιλίων εκατό ευρώ που καταβάλλουν ως βασικά τέλη σύνδεσης. Το γεγονός αυτό έχει υποχρεώσει πολλά νοικοκυριά σε υπερχρέωση και σε αναζήτηση δανείων εν μέσω οικονομικής κρίσης.
Με παρόμοιες πρακτικές όπως η παραπάνω, η Δ.Ε.Η. (που πρόσφατα απέτυχε να πείσει για τα κοινωνικά της τιμολόγια που μόνο τις μεγάλες καταναλώσεις ευνοεί), δεν στηρίζει του καταναλωτές αλλά αντιθέτως επιδεινώνει τα ήδη στενά οικονομικά περιθώριά του.

Ερωτάσθε κυρία Υπουργέ:

Υπάρχει πολιτική βούληση ώστε το υπουργείο σας ως εποπτεύων θεσμικός φορέας της Πολιτείας, να παρέμβει καταργώντας αυτό το πρόσθετο χαράτσι των 500,00 ευρώ που αποφάσισε η Δ.Ε.Η. να επιβάλλει στους καταναλωτές της;Η απάντηση της Δ.Ε.Η. είναι:

Κυρία Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω Ερώτησης, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψην σας τα εξής:

Η Δ.Ε.Η., όπως προβλέπεται στο Συμβόλαιο Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κατά την υπογραφή του εκάστοτε νέου Συμβολαίου Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, εισπράττει από κάθε πελάτη ένα ποσό ως «προκαταβολή έναντι κατανάλωσης ρεύματος», το οποίο του επιστρέφει άτοκα όταν διακόψει το συμβόλαιό του με τη Δ.Ε.Η. και μετά το συμψηφισμό τυχόν οφειλών του (άρθρ.21 και άρθρ.48 του Συμβολαίου).

Το ανωτέρω ποσό προκαταβάλλεται προκειμένου να καλυφθεί μέρος της αξίας του ρεύματος που πωλείται στον πελάτη και που για λόγους τεχνικούς, όπως η λήψη ενδείξεων, η έκδοση και επίδοση λογαριασμών, η προθεσμία εξόφλησης κλπ, τιμολογείται και εισπράττεται πολύ αργότερα από την χρονική περίοδο που πραγματικά καταναλώνεται. Το ποσό της προκαταβολής έναντι κατανάλωσης επιδιώκεται να είναι περίπου ίσο με την αξία του ρεύματος που υπολογίζεται ότι θα καταναλώνει ο πελάτης μεταξύ δύο διαδοχικών λογαριασμών.

Η προκαταβολή έναντι κατανάλωσης για τους πελάτες με μονοφασική παροχή υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν του ακινήτου και για τους πελάτες με τριφασική παροχή με βάση τη Συμφωνημένη Ισχύ της παροχής τους. Για μεγάλους πελάτες Χαμηλής Τάσης ή πελάτες Μέσης Τάσης, η προκαταβολή υπολογίζεται βάσει της αξίας της προβλεπόμενης μέσης μηνιαίας κατανάλωσής τους.

Ειδικότερα, στις μονοφασικές οικιακές παροχές, η χρέωση για την προκαταβολή έναντι κατανάλωσης είναι α)0,56 ευρώ /τ.μ. για τις οικίες που βρίσκονται σε πόλεις και αστικά κέντρα και β) 0,27 ευρώ/ τ.μ. για οικίες που βρίσκονται στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Για τις τριφασικές οικιακές παροχές η χρέωση υπολογίζεται με βάση την εγκατεστημένη ισχύ της παροχής και ανέρχεται στα 128 ευρώ (για συνήθη τριφασική οικιακή παροχή με ασφάλειες γενικού πίνακα 3Χ35Α). έτσι με βάση τα όσα αναλύθηκαν ανωτέρω η προκαταβολή έναντι κατανάλωσης για μία συνήθη οικία των 75 τ.μ. σε αστικό κέντρο με μονοφασική παροχή ρεύματος η προκαταβολή ανέρχεται στο ποσό των 42 ευρώ (=75 Χ 0,56).

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω τιμές ισχύουν από 01.07.2008 και εφαρμόζονται μέχρι σήμερα. Ως εκ τούτου το αναφερόμενο στην υπόψη ερώτηση για απαίτηση της Δ.Ε.Η. προκαταβολής έναντι κατανάλωσης ύψους 500 ευρώ σε νοικοκυριό κατά την αρχική τους ηλεκτροδότηση, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.