2009

Κίνδυνος στην αγορά από την αύξηση των καθυστερούμενων δανείων

Βουλευτής Ηρακλείου, ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Μανόλης Στρατάκης
Θέμα: Κίνδυνος στην αγορά από την αύξηση των καθυστερούμενων δανείων
Προς: τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Γιάννη Παπαθανασίου
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι παράγοντες της αγοράς για τον διπλασιασμό του ποσοστού από 5% το 2008 σε 10% των δανείων που δεν
 
εξοφλούνται, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), το ποσοστό αυτό μπορεί να ανέλθει στο 12%.
Επειδή μερικοί από τους πιο σημαντικούς λόγους εξαιτίας των οποίων δημιουργείται η καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση των δανείων είναι η
οικονομική δυσπραγία των νοικοκυριών, η οποία έχει φτάσει στο απροχώρητο το τελευταίο διάστημα, καθώς και η ανεργία.
Επειδή όπως έχω επισημάνει με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει ληφθεί από την πλευρά της Κυβέρνησης
κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών, η καθυστέρηση στην εξόφληση των δανειακών υποχρεώσεων των νοικοκυριών
είναι μια βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια τόσο της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, όσο και στο σύνολο της οικονομίας,    
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει για την στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος
της αύξησης της καθυστέρησης της εξόφλησης των δανείων και των πιστωτικών καρτών των νοικοκυριών.Απάντηση:

Αναφερόμενοι στο από 07-07-2009 έγγραφό σας (ΑΠ 12956), με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ερώτηση 908/25-06-2009 του Βουλευτή κου Μ. Στρατάκη αναφορικά με την αύξηση των καθυστερήσεων στα δάνεια κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1.    Σχετικά με την εξέλιξη των δανείων σε καθυστέρηση: Η υψηλή έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο εξαιτίας της υψηλής πιστωτικής επέκτασης των τελευταίων ετών και της χαλάρωσης των πιστωτικών κριτηρίων, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επισφαλειών, λόγω των πρόσφατων δυσμενών οικονομικών εξελίξεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και την πραγματική οικονομία . Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (πέραν των τριών μηνών) ως προς το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε 6,0% έναντι 5,0% το 2008. Πρέπει πάντως να επισημανθεί ότι η επιδείνωση στον δείκτη καθυστερήσεων οφείλεται – πέραν από την αύξηση των επισφαλειών – και στον μηδενικό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009.
2.    Σχετικά με τη λήψη μέτρων: Στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας η ΤτΕ ήδη προτρέπει τις τράπεζες να εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν χρηματοπιστωτική αντοχή, σταθερότητα και αποτελεσματική λειτουργία. Πολιτικές που οδηγούν στην α) ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης, β) την αύξηση των προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων, γ) την αποτελεσματική χρήση του κυβερνητικού σχεδίου και δ) τον περιορισμό των έκτακτων παροχών προς τα στελέχη τους και τη μη διανομή μερίσματος.

Ειδικότερα, στην παρούσα συγκυρία, είναι απολύτως αναγκαίο το πιστωτικό σύστημα να συνεχίσει να παρέχει απρόσκοπτη χρηματοδότηση, με λογικό κόστος, σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, για την αποφυγή εμφάνισης συνθηκών πιστωτικής στενότητας. Στην κατεύθυνση αυτή θετικά συμβάλλουν και τα μέτρα που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα μέτρα αυτά αφορούν όχι μόνο τη μείωση των επιτοκίων αλλά και μη «συμβατικές» μορφές παρεμβάσεων νομισματικής πολιτικής, όπως η διεύρυνση των αποδεκτών χρεογράφων για παροχή ρευστότητας έναντι ενεχύρου, η επιμήκυνση της διάρκειας χορήγησης έκτακτης ρευστότητας προς τις τράπεζες στους 12 μήνες και η αγορά από την ΕΚΤ καλυμμένων ομολογιών, που εκδίδονται στη ζώνη του ευρώ, ύψους περίπου 60 δισεκ. Ευρώ. Επίσης, αποφασίστηκε και η ένταξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στον κατάλογο των αντισυμβαλλομένων για πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.