Από απόσταση

Πώληση από απόσταση


Καταναλώτρια χρεώθηκε για προβολή της, σε έντυπα, που εκδίδει τηλεφωνική εταιρία, χωρίς η ίδια να έχει ζητήσει την καταχώρησή της, σε αυτά τα έντυπα. Η εταιρία ισχυρίζονταν την ύπαρξη τηλεφωνικής σύμβασης, που είχε συνηφθεί, με τη συγκεκριμένη καταναλώτρια, στις 5/3/2007. Για τη σύμβαση αυτή, δεν υπήρχε ηχογραφημένο αρχείο, ούτε γραπτή σύμβαση. Μετά από παρέμβαση του ΚΕ.Π.ΚΑ., για παραβίαση της νομοθεσίας, για πωλήσεις από απόσταση και περί προστασίας Καταναλωτή, η εταιρία επέστρεψε το ποσό των 91,30 ευρώ, στην καταναλώτρια.