Αρχείο

Ορισμός ανώτατης ηχητικής δυνατότητας ατομικών συσκευών μουσικής

17/10/2008
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Μαυρομμάτης Μανώλης
Θέμα: Ορισμός ανώτατης ηχητικής δυνατότητας ατομικών συσκευών μουσικής
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η δυνατότητα ήχου στις ατομικές συσκευές μουσικής (MP3, iPod κτλ) όπου χρησιμοποιούνται ακουστικά οφείλει να μην ξεπερνάει τα 100 ντεσιμπέλ. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι ο ήχος στις σύγχρονες συσκευές κυμαίνεται από 80 σε 120 ντεσιμπέλ, όριο που θεωρείται επικίνδυνο για την υγεία, κυρίως των νέων.

Θεωρεί η Επιτροπή σκόπιμο να αναθεωρήσει το νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να καλύπτει και τις σύγχρονες συσκευές που πιθανόν να υπερβαίνουν τα υπάρχοντα όρια; Δεδομένου ότι σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρωπαίοι ακούν μουσική μέσω ατομικών συσκευών, προτίθεται η Επιτροπή να ενημερώνει σχετικά με τις επιβλαβείς συνέπειες του δυνατού ήχου στην υγεία και με ποιον τρόπο;E-5827/08EL
Απάντηση της κυρίας Kuneva εξ ονόματος της Επιτροπής (28.11.2008)


Η Επιτροπή θα ήθελε να διαβεβαιώσει τον αξιότιμο βουλευτή ότι αντιμετωπίζει το θέμα αυτό πολύ σοβαρά. Η Επιτροπή ζήτησε επιστημονική γνώμη από την Επιστημονική επιτροπή για τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία (ΕΕΑΝΚΥ) λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με τις απειλές για την ακοή, ιδίως για εφήβους και παιδιά, από τις δραστηριότητες αναψυχής όπως π.χ. η χρήση προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής. Tο πλήρες κείμενο της γνώμης διατίθεται στο δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/health/opinions/en/hearing-loss-personal-music-player-mp3/. Μια εκλαϊκευμένη έκδοση της γνώμης υπάρχει επίσης στο δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_018.pdf. Με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που εξετάστηκαν από την ΕΕΑΝΚΥ, η Επιτροπή διοργανώνει διάσκεψη στις αρχές του 2009 στις Βρυξέλλες για την αξιολόγηση των πορισμάτων της επιστημονικής επιτροπής με τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία, τους καταναλωτές και άλλους ενδιαφερόμενους παράγοντες και για την εξέταση της περαιτέρω πορείας. Στο σεμινάριο θα εξεταστούν οι προφυλάξεις που μπορούν να λάβουν οι χρήστες, καθώς και οι τεχνικές λύσεις ώστε να ελαχιστοποιηθεί η βλάβη της ακοής αλλά και η ανάγκη για επιπλέον κανονισμούς ή αναθεωρήσεις των υφιστάμενων προτύπων ασφάλειας για την προστασία των καταναλωτών.

Για τη μεγαλύτερη προβολή της επιστημονικής γνώμης και των πιθανών κινδύνων για την υγεία από την έκθεση στο θόρυβο από προσωπικές συσκευές αναπαραγωγής μουσικής, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση τύπου(1) στις 13 Οκτωβρίου 2008. Στην ανακοίνωση αυτή υπογραμμίστηκε ότι οι χρήστες προσωπικών συσκευών αναπαραγωγής μουσικής μπορούν ήδη να λάβουν ορισμένα πρακτικά μέτρα προφύλαξης, όπως να ελέγξουν τη συσκευή τους για να δουν αν μπορεί να καθοριστεί η ανώτατη ένταση μουσικής για να διατηρείται χαμηλότερη η ένταση ή μπορούν να χαμηλώσουν την ένταση με το χέρι και μπορούν να φροντίσουν ώστε να μη χρησιμοποιείται η προσωπική συσκευή αναπαραγωγής μουσικής για παρατεταμένες χρονικές περιόδους προς όφελος της ακοής τους.

Η γνώμη και οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία έχουν, στη συνέχεια, προβληθεί ευρύτερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Επιτροπή καλεί επίσης τα κράτη μέλη, τις οργανώσεις των καταναλωτών και τη βιομηχανία να συμβάλουν στις προσπάθειες μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης στο θέμα αυτό. Η διάσκεψη που προβλέπεται για τις αρχές του 2009 και οι ενέργειες για να δοθεί συνέχεια σε αυτή θα είναι επίσης πολύ χρήσιμες για να επιστήσουμε την προσοχή του κοινού στο θέμα αυτό.

Το Κοινοβούλιο θα λάβει πρόσκληση για να συμμετάσχει στη διάσκεψη και θα ενημερωθεί σχετικά με όλες τις ενέργειες της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα.

(1)http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1492&format=HTML&aged=0&language=EN.