Αρχείο

"Σύναψη σύμβασης" μέσω ηχογραφημένων συνομιλιών

17/6/2008
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Μαυρομμάτης Μανώλης
Θέμα: "Σύναψη σύμβασης" μέσω ηχογραφημένων συνομιλιών
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Πρόσφατα, ορισμένες εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών έγιναν αποδέκτες καταγγελιών σχετικά με τη σύναψη "τηλεφωνικών συμβολαίων". Πιο συγκεκριμένα, εταιρείες αναθέτουν σε επαγγελματίες του τηλεφωνικού μάρκετινγκ να έχουν συνομιλίες με καταναλωτές κατά τις οποίες τους ενημερώνουν και προσπαθούν να συνάψουν συμβόλαιο για κάποια υπηρεσία. Στη συνέχεια, η συνομιλία αυτή, η οποία ηχογραφείται ερήμην του καταναλωτή, χρησιμεύει ως συναίνεση για σύναψη συμβολαίου.

Θεωρεί η Επιτροπή αναγκαίο να απαγορευθεί οποιαδήποτε "σύναψη σύμβασης" μέσω ηχογραφημένων συνομιλιών στα κράτη μέλη; Aν δεν θεωρηθεί παράνομη αυτή η τακτική, με ποιόν τρόπο θα προστατευτούν οι καταναλωτές από συμβόλαια μέσω της μεθόδου της ηχογράφησης, με την οποία ο καταναλωτής όχι μόνο δεν είναι σε θέση να διαβάζει τα μικρά αλλά ούτε και τα μεγάλα γράμματα;


Απάντηση της κας Reding εξ ονόματος της Επιτροπής (4.8.2008)


To Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου ζήτησε πληροφορίες για μέτρα προστασίας των καταναλωτών έναντι της σύναψης συμβάσεων με τη μέθοδο της ηχογράφησης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Η οδηγία για τις τηλεπωλήσεις(1) προβλέπει διατάξεις για τη σύναψη συμβάσεων με τηλεφωνική κλήση και ορίζει τους κανόνες για τις περισσότερες συμβάσεις με καταναλωτές, οι οποίες συνομολογούνται χωρίς τη φυσική παρουσία του καταναλωτή και του προμηθευτή στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με την οδηγία, στην περίπτωση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, η ταυτότητα του προμηθευτή και ο εμπορικός σκοπός της κλήσης πρέπει να δηλώνονται ρητά στην αρχή οποιασδήποτε συνομιλίας με τον καταναλωτή. Η οδηγία προβλέπει επίσης το δικαίωμα του καταναλωτή να καταγγείλει μια τέτοια σύμβαση χωρίς κυρώσεις πέραν της δαπάνης επιστροφής του αγαθού. Η οδηγία για τις τηλεπωλήσεις υπόκειται στην εξέταση, εκ μέρους της Επιτροπής, του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα των καταναλωτών. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρόταση οδηγίας σχετικά με τα συμβατικά δικαιώματα των καταναλωτών αργότερα εντός του 2008.

Η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές(2) υποχρεώνει τα κράτη μέλη να προστατεύουν τους καταναλωτές κατά της αθέμιτης διαφήμισης και να ορίζουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της οδηγίας, να λαμβάνουν δε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων αυτών.

Η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες(3) υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν το απόρρητο των επικοινωνιών και να απαγορεύουν, ειδικότερα, την ακρόαση, υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης των επικοινωνιών χωρίς τη συγκατάθεση των οικείων χρηστών. Ενώ βεβαίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 προβλέπει τη νομίμως εξουσιοδοτημένη ηχογράφηση των συνδιαλέξεων όταν πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων μιας εμπορικής συναλλαγής ή οποιασδήποτε άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα, δεν επιτρέπει αντίστοιχα την ηχογράφηση της συνδιάλεξης χωρίς να το γνωρίζουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η ίδια ως άνω οδηγία προβλέπει επίσης την προστασία των καταναλωτών από αυτόκλητες εμπορικές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών κλήσεων. Το άρθρο 13 της οδηγίας υποχρεώνει τα κράτη μέλη είτε να απαγορεύουν τις αυτόκλητες συνδιαλέξεις με σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση μέσω τηλεφώνου χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του οικείου συνδρομητή (opt-in, δηλαδή επιλογή συμμετοχής) είτε να απαγορεύουν τις εν λόγω κλήσεις ως προς συνδρομητές οι οποίοι δεν επιθυμούν να τις λαμβάνουν (opt-out, δηλαδή επιλογή μη συμμετοχής).

Όπως γνωρίζει το Αξιότιμο Μέλος, με τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της 13ης Νοεμβρίου 2007 στον τομέα των τηλεπικοινωνιών(4), οι οποίες τώρα συζητούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, η Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση των διατάξεων προστασίας των καταναλωτών στην εν λόγω οδηγία και τις υπόλοιπες οδηγίες του ρυθμιστικού πλαισίου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της διευκρίνισης της ανάγκης για κυρώσεις που είναι αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και σύμφωνες με την αρχή της αναλογικότητας.
 
 
(1)Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις, ΕΕ L 144 της 4.6.1997.
(2)Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά, ΕΕ L 149 της 11.6.2005.
(3)Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L 201 της 31.7.2002.
(4)COM (2007) 697 τελικό.