Αρχείο

Χρωστικές ουσίες στα τρόφιμα και διαταραχή υπερκινητικότητας σε παιδιά

Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Δημήτριος Παπαδημούλης
Θέμα: Χρωστικές ουσίες στα τρόφιμα και διαταραχή υπερκινητικότητας σε παιδιά
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το 2007, ερευνητική ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Σάουθαμπτον δημοσίευσε μελέτη, για λογαριασμό της βρετανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων, η οποία επιβεβαιώνει παλαιότερες έρευνες, σύμφωνα με τις οποίες ορισμένες χρωστικές ουσίες (E110, E104, E122, E129, E102 και E124) σε ανάμειξη με Benzoate Sodium (E211) επιδεινώνουν τα συμπτώματα σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, με διαταραχή υπερκινητικότητας και ελλειμματικής προσοχής. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), κατόπιν αιτήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γνωμοδότησε επί της έκθεσης και αναφέρει ότι δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για να αλλάξει την αποδεκτή ημερήσια κατανάλωση των εν λόγω χρωστικών και συντηρητικών. Πολλές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων αντιδρούν έντονα στην απόφαση αυτή. Συμφωνεί η Επιτροπή με τα συμπεράσματα της EFSA; Τι είδους μέτρα προτίθεται να λάβει για να διαφυλάξει την υγεία των πολιτών;

 

Απάντηση της κ. Βασιλείου
εξ ονόματος της Επιτροπής
(28.5.2008)


Ύστερα από σχετικό αίτημα της Επιτροπής, η ομάδα για τις πρόσθετες ύλες των τροφίμων, τα αρτύματα, τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) αξιολόγησε τα αποτελέσματα της μελέτης του Σάουθαμπτον και εξέδωσε γνώμη στις 7 Μαρτίου 2008.
Το συμπέρασμα της ως άνω γνώμης ήταν ότι «στο πλαίσιο του γενικώς ισχύοντος βάρους της απόδειξης και ενώπιον των σημαντικών αβεβαιοτήτων, όπως η έλλειψη συνέπειας και η σχετική αδυναμία του αποτελέσματος καθώς και η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με την κλινική σημασία των αλλαγών συμπεριφοράς που παρατηρήθηκαν, τα πορίσματα της μελέτης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την τροποποίηση της αποδεκτής ημερήσιας λήψης (ADI) των αντίστοιχων χρωστικών τροφίμων ή του βενζοϊκού νατρίου».
Η Επιτροπή παρουσίασε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εκ μέρους της EFSA της μελέτης του Σάουθαμπτον στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων στις 11 Απριλίου 2008. Η ως άνω επιτροπή ζήτησε τη διεξαγωγή περαιτέρω συζήτησης σε προσεχή συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων.

Βάσει της αξιολόγησή της σχετικά με την κατάσταση, κυρίως λόγω του ότι το θέμα είναι λεπτό καθόσον αφορά τα παιδιά που είναι ευάλωτοι καταναλωτές, και στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας για την έκδοση απόφασης σχετικά με τη δέσμη για τα βελτιωτικά τροφίμων, η οποία περιλαμβάνει πρόταση κανονισμού σχετικά με τα πρόσθετα τροφίμων, η Επιτροπή θα μελετήσει τη δυνατότητα καθιέρωσης πρόσθετης επισήμανσης όσον αφορά τις χρωστικές που εξετάζονται στην εν λόγω μελέτη. Επίσης μελετώνται προσεκτικά περαιτέρω μέτρα περιορισμού της χρήσης των εν λόγω χρωστικών σε τρόφιμα που προορίζονται ειδικά για παιδιά.