Αρχείο

Καλλιέργεια και διακίνηση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στην ΕΕ

26/06/2007
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Γεώργιος Παπαστάμκος
Θέμα: Καλλιέργεια και διακίνηση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ) στην ΕΕ
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, έχει σημειωθεί - κατά το τελευταίο διάστημα - επέκταση της καλλιέργειας ΓΤΟ σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ερωτάται η Επιτροπή:
Διαθέτει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις εκτάσεις καλλιεργειών ΓΤΟ και την παραγόμενη ποσότητα ανά κράτος μέλος στην ΕΕ;

Πώς διασφαλίζεται η αποτροπή του κινδύνου επιμόλυνσης γειτονικών καλλιεργειών; Ποια κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την συνύπαρξη καλλιεργειών ΓΤΟ αφενός, και συμβατικών και οργανικών καλλιεργειών αφετέρου;

Ποια κράτη μέλη έχουν κάνει χρήση της ρήτρας διασφάλισης του άρθρου 23 της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ ;

Θεωρεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο που θεσπίζεται με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και τη σήμανση ΓΤΟ, καθώς και τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από ΓΤΟ διασφαλίζει αποτελεσματικά την προστασία των καταναλωτών;

Απαντώντας σε προηγούμενη ερώτησή μου (E-5236/06), η Επιτροπή με είχε ενημερώσει ότι "εξετάζει τη θέσπιση μηχανισμού συλλογής δεδομένων για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές που εισάγονται και παράγονται σε σημαντικές ποσότητες στην ΕΕ". Έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία ο εν λόγω μηχανισμός; Εάν ναι, ποιος ο όγκος των εισαγωγών τέτοιων προϊόντων και τροφίμων από τρίτες χώρες, καθώς και του ενδοκοινοτικού εμπορίου;