Αρχείο

Παράνομοι τόκοι σε στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου στην Ελλάδα

23/10/2007
Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Δημήτριος Παπαδημούλης
Θέμα: Παράνομοι τόκοι σε στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου στην Ελλάδα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι τράπεζες στην Ελλάδα έως και το καλοκαίρι του 2003 πουλούσαν στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η χρήση του όρου «κυμαινόμενο επιτόκιο» υπήρξε παραπλανητική, εφόσον η πορεία του επιτοκίου δεν συνδεόταν με κάποιο δείκτη αναφοράς όπως το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή το Euribor. Η σύνδεση με έναν δείκτη αναφοράς θα σήμαινε μείωσης της μηνιαίας δόσης του δανείου σε περίπτωση μείωσης του επιτοκίου και αύξηση της δόσης στην αντίθετη περίπτωση. Το διάστημα από τον Ιούλιο 2001 έως και το 2003, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε σημαντική μείωση του επιτοκίου παρέμβασης από 4,25 % στο 2 %, που όμως δεν αποτυπώθηκε σε καμία μείωση επιτοκίου για τους καταναλωτές που είχαν αγοράσει στεγαστικό δάνειο «κυμαινόμενου επιτοκίου».

Δεδομένου ότι η υπόθεση αυτή αφορά ένα πολύ μεγάλο αριθμό δανειοληπτών στην Ελλάδα, από τους οποίους οι τράπεζες εισέπρατταν παράνομους τόκους, που αρνούνται να επιστρέψουν, ποιο το σχόλιο της Επιτροπής; Θεωρεί ότι η χρήση του όρου «κυμαινόμενο επιτόκιο» χωρίς σύνδεσή του με κάποιο δείκτη αναφοράς, αποτελεί παραπλανητική πρακτική εις βάρος των καταναλωτών;
Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
Σύμφωνα με τις περιορισμένες πληροφορίες που διαθέτουμε, η Επιτροπή δεν μπορεί να υιοθετήσει οριστική άποψη σχετικά με το θέμα που έθεσε το αξιότιμο μέλος του Κοινοβουλίου, ως προς το εάν οι τράπεζες στην Ελλάδα υπολογίζουν τα επιτόκια με νόμιμο τρόπο.
Η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει όσον αφορά το επίπεδο και τη φύση της τραπεζικής τιμολόγησης στα κράτη μέλη. Αυτό βασίζεται στην αρχή της ελευθερίας των τιμών. Επομένως, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι ελεύθερα να επιλέξουν τα στοιχεία στα οποία βασίζουν την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των επιτοκίων.
Ενώ υπάρχουν ορισμένοι κανόνες στον τομέα της καταναλωτικής πίστης που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της διαφάνειας των προϋποθέσεων που ισχύουν, δεν υφίσταται ειδική νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων (1). Εντούτοις, σύμφωνα με το ισχύον υπό συζήτηση νομοθετικό κείμενο σχετικά με την καταναλωτική πίστη, προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν ή να εισάγουν εθνική νομοθεσία που να αντιστοιχεί σε ορισμένες ή όλες τις διατάξεις του κειμένου για προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.χ. ενυπόθηκο δάνειο(2).
Όσον αφορά την πιθανή παραπλανητική χρήση του όρου «κυμαινόμενο», πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία περί παραπλανητικής διαφήμισης (3) προβλέπει κανόνες που εμποδίζουν τους εμπόρους να παραπλανούν τους καταναλωτές. Η παραπλανητική διαφήμιση ορίζεται στην οδηγία ως «κάθε διαφήμιση που με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασης της, παραπλανά (…) τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται(…) και (…) είναι ικανή να επηρεάσει την οικονομική τους συμπεριφορά». Κατά συνέπεια, εάν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διαφημίζει ένα επιτόκιο ως «κυμαινόμενο» χωρίς να το προσαρμόζει στην πράξη προς τις διακυμάνσεις του επιτοκίου της αγοράς, αυτό θα αποτελούσε παραπλανητική πρακτική σύμφωνα με την οδηγία για την παραπλανητική διαφήμιση (4). Εντούτοις, πρέπει να τονισθεί ότι οι συγκεκριμένες περιπτώσεις πρέπει να εκτιμώνται σε περιπτωσιολογική βάση από τις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια.
Περαιτέρω, η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (5) θα αντικαταστήσει την οδηγία για την παραπλανητική διαφήμιση όσον αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές. Η νέα εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή στα κράτη μέλη το αργότερο από τις 12 Δεκεμβρίου 2007. Η οδηγία καλύπτει τις παραπλανητικές ενέργειες και παραλείψεις, καθώς και τις επιθετικές πρακτικές πώλησης. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, η παράλειψη της μνείας του δείκτη αναφοράς για ένα κυμαινόμενο επιτόκιο ενυπόθηκου δανείου από ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα μπορούσε να συνιστά αθέμιτη εμπορική πρακτική (δηλαδή παραπλανητική παράλειψη).

(1) Στην ισχύουσα οδηγία για την καταναλωτική πίστη (οδηγία 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη, ΕΕ L 42 της 12.2.1987), άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) καθορίζεται ότι «η έγγραφη σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση των όρων υπό τους οποίους μπορούν να τροποποιούνται τα ετήσια επιτόκια». Το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο στ) της κοινής θέσης σχετικά με τη νέα πρόταση οδηγίας για την καταναλωτική πίστη, που ευρίσκεται στο στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης στο Κοινοβούλιο, προβλέπει ότι η «η σύμβαση πίστωσης πρέπει να προσδιορίζει (…) κάθε δείκτη ή επιτόκιο αναφοράς που ισχύει στο αρχικό επιτόκιο της σύμβασης πίστωσης(…) για την τροποποίηση του επιτοκίου πίστωσης».
(2) Αιτιολογική σκέψη 10 της κοινής θέσης.
(3) Οδηγία 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Σεπτεμβρίου 1984, για την προσέγγιση των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων  των κρατών μελών σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση, EE L 250 Της 19.9.1984.
(4) Βλέπε παραπάνω.
(5) Οδηγία 2005/29/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ,98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( «οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»), EE L149 της 11.6.2005