Αρχείο

Επικίνδυνα video games

Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Μανώλης Μαυρομμάτης
Θέμα: Επικίνδυνα video games
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία έχουν απαγορεύσει την πώληση ορισμένων ηλεκτρονικών παιγνιδιών (video games) με βίαιο περιεχόμενο. Σκοπεύει η Επιτροπή να θέσει όρια στα ηλεκτρονικά παιγνίδια που απευθύνονται σε παιδιά, δεδομένου ότι η βία μεταξύ ανηλίκων έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις; Συμμετέχει η Επιτροπή στη σύσταση καταλόγων σχετικά με τις ηλικίες στις οποίες απευθύνεται ένα παιγνίδι; Υπάρχει περαιτέρω έλεγχος κατά τη διάθεση των παιγνιδιών αυτών ή την ευθύνη φέρει αποκλειστικά το οικογενειακό περιβάλλον;

E-5775/07EL
Απάντηση της κας Reding
εξ ονόματος της Επιτροπής
(21.12.2007)


Ο «καθορισμός ορίων για βιντεοπαιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά» είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, στην πρόσφατα εγκριθείσα σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για το δικαίωμα απάντησης , γίνεται αναφορά σε δράση σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας και τη συνεργασία μεταξύ οργάνων που ασχολούνται με την κατάταξη ή τη διαβάθμιση. Εξάλλου, το ευρωπαϊκό δίκτυο κόμβων ευαισθητοποίησης για την ηλ-ασφάλεια (INSAFE, ευρωπαϊκό δίκτυο για την ασφάλεια του Ίντερνετ), συνιδρυτής του οποίου είναι το – το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή - πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου (Safer Internet), ασχολείται με την ευαισθητοποίηση στη χρήση νέων μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των βιντεοπαιχνιδιών, από τα παιδιά.

Το - υπό καθεστώς αυτορρύθμισης - πανευρωπαϊκό σύστημα πληροφόρησης για παιχνίδια (PEGI)  εφαρμόζεται στα περισσότερα κράτη μέλη από τον Απρίλιο του 2003 και παρέχει στο κοινό, ιδίως μάλιστα στους γονείς, ενδείξεις σχετικά με την  κατάλληλη ηλικιακή ζώνη για τα βιντεοπαιχνίδια. Το PEGI είναι σύστημα κατάταξης και βασίζεται σε δεοντολογικό κώδικα, επομένως στηρίζει τις επιλογές ενημερωμένων ενηλίκων, χωρίς όμως να λογοκρίνει το περιεχόμενο. Στην Ευρώπη είναι ευρύτερα αποδεκτή η αντίληψη ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας πρέπει να σταθμίζονται προσεκτικά με το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης, όπως καθορίζεται στον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την αρχή της Συνθήκης ΕΚ που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων (άρθρα 28 - 30 της συνθήκης ΕΚ). Το σύστημα PEGI αναπτύχθηκε έπειτα από διεξοδικό διάλογο, όχι μόνο με τον κλάδο, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών, όπως με ενώσεις γονέων, ενώσεις καταναλωτών και θρησκευτικές ομάδες. Το PEGI υποκατέστησε σημαντικό αριθμό υφιστάμενων εθνικών συστημάτων ηλικιακής κατάταξης με ενιαίο σύστημα, ταυτόσημο στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Το εν λόγω σύστημα υποστηρίζεται από την μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών.

Η προστασία των ανηλίκων είναι κοινή ευθύνη των δημοσίων αρχών, του κλάδου και των γονέων. Καθόσον την αφορά, η Επιτροπή τάσσεται αναφανδόν υπέρ καθεστώτων συρρύθμισης και αυτορρύθμισης που έχουν την ευρύτερη υποστήριξη των ενδιαφερομένων και προβλέπουν αποτελεσματικούς τρόπους επιβολής. Ένα σύστημα αυτορρύθμισης ή συρρύθμισης πρέπει, ωστόσο, να είναι αποτελεσματικό· πρέπει, κατά συνέπεια, το κοινό, και ιδίως οι γονείς, να είναι ενήμεροι για την ύπαρξή του.

Το σύστημα PEGI on-line, που έχει σχεδιαστεί για επιγραμμικές τεχνολογίες, είναι η λογική μετεξέλιξη του PEGI, όπως τα τηλεφορτώσιμα ή επιγραμμικά παιχνίδια. Το έργο PEGI on-line έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Safer Internet. Κατά την τελευταία δεκαετία, το εν λόγω πρόγραμμα ασχολείται με την αντιμετώπιση θεμάτων συναφών με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου από παιδιά και με νέες επιγραμμικές τεχνολογίες.

Εν τω μεταξύ έχουν σημειωθεί πολλές εξελίξεις και επομένως πρόθεση της Επιτροπής είναι η προστασία των νεαρών παικτών, καθώς και η εξεύρεση λύσεων σε ειδικά προβλήματα. Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος την πρόοδο που σημειώθηκε στη σήμανση ορισμένων βιντεοπαιχνιδιών και παιχνιδιών υπολογιστή ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα μετά την έγκριση του ψηφίσματος 2002/C65/02 του Συμβουλίου. Το πρώτο εξάμηνο του 2007 απεστάλη σε όλα τα κράτη μέλη σχετικό ερωτηματολόγιο. Προχωρεί εξάλλου η ανάλυση των απαντήσεων που υποβλήθηκαν προσφάτως στην Επιτροπή, ενώ για τις αρχές του 2008 προγραμματίζεται η έκδοση ανακοίνωσης.