Αρχείο

Διατροφικές κρίσεις στην Ε.Ε. και προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών

Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Σταύρος Αρναουτάκης
Θέμα: Διατροφικές κρίσεις στην Ε.Ε. και προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Προφορική ερώτηση:
Mετά από τις αλλεπάλληλες διατροφικές κρίσεις στην Ευρώπη, έχει καταλήξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συγκεκριμένα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών;

Απάντηση:

Ανδρούλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αρναουτάκη για την ερώτησή του για το πάντα επίκαιρο θέμα της διατροφικής ασφάλειας.

Η Επιτροπή έχει πολλούς τρόπους διασφάλισης της προστασίας του καταναλωτή και ευρωπαίου πολίτη από πιθανή διατροφική κρίση. Πρώτα απ’ όλα, μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, το λεγόμενο RASFF, η Επιτροπή εξασφαλίζει την έγκαιρη και ταυτόχρονη ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών και των 27 κρατών μελών.

Δεύτερον, το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Επιτροπής, το λεγόμενο FVO, διεξάγει συστηματικούς ελέγχους τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε τρίτες χώρες.

Τρίτον, η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά κάθε πληροφορία που λαμβάνεται είτε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, την EFSA, είτε από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης ή ακόμη από κάποια άλλη πηγή.

Όταν χρειάζεται, και ειδικότερα όταν τρόφιμα ή ζωοτροφές ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά σε επίπεδο κράτους μέλους, τότε η Επιτροπή λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση της παρουσίας ορυκτελαίου σε ηλιέλαιο ουκρανικής προέλευσης, το RASFF έλαβε στις 23 Απριλίου του 2008 κοινοποίηση από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές, η οποία λήφθηκε από όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή ενημέρωσε αμέσως τα άλλα κράτη μέλη για το συμβάν αυτό, μέσω του RASFF, και εξέδωσε στις 10 Ιουνίου του 2008 την απόφαση 2008/433 για την επιβολή ειδικών μέτρων σε σχέση με την εισαγωγή ηλιελαίου ουκρανικής προέλευσης. Επιπρόσθετα ξεκίνησαν έρευνες για εντοπισμό της πηγής της επιμόλυνσης.

Επιπλέον, το σύστημα ιχνηλασιμότητας (traceability), που προβλέπεται από τον κανονισμό 178/2002, ευρύτερα γνωστός ως ο γενικός κανονισμός για τα τρόφιμα, παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται στοχοθετημένες και ακριβείς αποσύρσεις ή ανακλήσεις προϊόντων, να δίδονται κατάλληλες πληροφορίες στους καταναλωτές και στους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων, να αξιολογούνται οι κίνδυνοι αλλά και να αποφεύγεται η άσκοπη διατάραξη του εμπορίου.

Η Επιτροπή ελέγχει επίσης συστηματικά την ικανότητα των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών των κρατών μελών να εξασφαλίσουν την τήρηση των υποχρεώσεων της νομοθεσίας περί τροφίμων τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη Μαλαισία, για παράδειγμα, το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων της Επιτροπής εντόπισε σημαντικά προβλήματα σε σχέση με την τήρηση των υποχρεώσεων για την εξαγωγή προϊόντων ψαριών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Επιτροπή αντέδρασε άμεσα απαγορεύοντας την εισαγωγή ψαριών από τη Μαλαισία. Αυτό αποτελεί μόνον ένα από τα πολλά παραδείγματα αποτελεσματικής παρέμβασης της Επιτροπής για την προστασία των καταναλωτών και την αποφυγή διατροφικής κρίσης.

Κατά συνέπεια η Επιτροπή θεωρεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία τής παρέχει τα απαραίτητα μέσα για την επιτυχή αντιμετώπιση των διατροφικών κρίσεων και την αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή.

Παράλληλα όμως φροντίζουμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις διόδους επικοινωνίας και συνεργασίας με τα κράτη μέλη προς το σκοπό αυτό, όπως, για παράδειγμα, με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του RASFF που η Επιτροπή πρόκειται να υιοθετήσει σύντομα.Σταύρος Αρναουτάκης, Συντάκτης. − Κύρια Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την εισήγησή σας και θα ήθελα να πω ότι αυτό σήμερα που βιώνει ο ευρωπαίος καταναλωτής είναι ότι δεν έχει εμπιστοσύνη. Έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του.

Χρειάζεται λοιπόν να δούμε από πλευράς της Επιτροπής ποιες θα είναι αυτές οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ενημέρωσή του. Γιατί, πολύ σωστά εσείς μπορεί να κάνετε όλα αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως και είναι άξια συγχαρητηρίων, αλλά, για παράδειγμα, στην Ελλάδα είχαμε το ουκρανικό ηλιέλαιο και οι μισοί Έλληνες είχαν φάει από το ηλιέλαιο αυτό. Πώς θα μπορέσει να προστατευτεί ο καταναλωτής και ποιες θα είναι οι ενέργειες που εσείς προτίθεσθε να αναλάβετε;Ανδρούλα Βασιλείου, Μέλος της Επιτροπής. − Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι ο όλο και περισσότερος θόρυβος που γίνεται γύρω από αυτό το θέμα και οι ειδοποιήσεις που γίνονται μέσω της RASFF αποτελούν ένδειξη ότι πράγματι το σύστημα λειτουργεί.

Στην περίπτωση της Ελλάδας και του ηλιέλαιου από την Ουκρανία, είναι αλήθεια ότι στις 23 Απριλίου 2008 δόθηκε η γενική ειδοποίηση ότι υπάρχει στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το μολυσμένο ηλιέλαιο. Στις 5 Μαΐου του 2008, που οι ελβετικές αρχές έδωσαν συγκεκριμένη ειδοποίηση στο κέντρο, εδώ, ότι αυτό το ηλιέλαιο διοχετεύθηκε μεταξύ άλλων στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Τουρκία, τότε οι ελληνικές αρχές έκαναν τις αναγκαίες έρευνες και άρχισαν να μας δίδουν τις πληροφορίες και να αποσύρουν τα προϊόντα.

Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρέπει να συγχέουμε τα μέτρα τα οποία έχει εξουσία να λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – και τα οποία λαμβάνει – και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, που είναι εσωτερικό θέμα των κρατών μελών.

Φυσικά θα μου πείτε, έλεγχοι γίνονται; Ναι, γίνονται. Υπάρχει αυτή η Υπηρεσία, το FVO, το οποίο κατά καιρούς πηγαίνει σε διάφορες χώρες μέλη, ελέγχει ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν και εντοπίζει τυχόν αδυναμίες και τις υποδεικνύει στα κράτη μέλη. Αυτό φυσικά γίνεται και με την Ελλάδα και με άλλες χώρες.