Αρχείο

Tιμές παραγωγού και καταναλωτή

Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Παπαδημούλης Δημήτριος

Θέμα:Tιμές παραγωγού και καταναλωτή

Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Σύμφωνα με την ελληνική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, οι τιμές παραγωγού αγροτικών προϊόντων παρουσίασαν τον Φεβρουάριο του 2008 αύξηση κατά 17,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.  Θα επιθυμούσα η Επιτροπή να με ενημερώσει:

  • Ποιά είναι η εξέλιξη των τιμών παραγωγού και των τιμών καταναλωτή για τα αγροτικά προϊόντα για την Ελλάδα και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ την τελευταία πενταετία;
  • Όσον αφορά την Ελλάδα, παρατηρείται σημαντική διαφορά ανάμεσα στις τιμές παραγωγού και καταναλωτή για τα αγροτικά προϊόντα; Πού οφείλεται αυτή η διαφορά;

Απάντηση της κυρίας Fischer Boel

εξ ονόματος της Επιτροπής

(24.6.2008)

Την τελευταία 11ετία, οι (ονομαστικές) τιμές των γεωργικών προϊόντων αυξήθηκαν πολύ περισσότερο στην Ελλάδα (+50%, όπως εμφαίνεται στα διαγράμματα που παρατίθενται στο παράρτημα, το οποίο διαβιβάζεται κατευθείαν στο Αξιότιμο Μέλος και στη Γραμματεία του Κοινοβουλίου) απ’ όσο στην ΕΕ-27 (+21%).

Σχετικά με τους όρους εμπορίου για τα γεωργικά προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ-27, η άνοδος των τιμών των εισροών της γεωργίας τείνει να είναι εντονότερη από την άνοδο των τιμών των προϊόντων της (με αποτέλεσμα την επιδείνωση των όρων εμπορίου). Παρόλα αυτά, η εξέλιξη των όρων εμπορίου για τα γεωργικά προϊόντα φαίνεται ότι είναι πολύ λιγότερο δυσμενής στην Ελλάδα απ’ όσο στην ΕΕ-27 (δηλ. οι αυξήσεις των τιμών των εισροών αντισταθμίζονται καλύτερα από τις αυξήσεις των τιμών των προϊόντων στην Ελλάδα σε σύγκριση με την ΕΕ-27).

Στην Ελλάδα, μέχρι το 2006, οι τιμές καταναλωτή για τα τρόφιμα παρουσίαζαν σημαντικότερη σωρευτική αύξηση απ’ ό,τι οι τιμές των γεωργικών προϊόντων. Εάν όμως γίνει σύγκριση των μεταβολών των τιμών μεταξύ των ετών 2007 και 1996, διαπιστώνεται ότι η άνοδος των τιμών των γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα (+50%) ήταν μεγαλύτερη από την άνοδο των τιμών καταναλωτή για τα τρόφιμα (+43%). Πρόκειται για διαφορετική εξέλιξη έναντι της ΕΕ-27, όπου από το 1996 μέχρι το 2007, οι τιμές λιανικής για τα τρόφιμα αυξήθηκαν πολύ περισσότερο (+38%) από τις τιμές των γεωργικών προϊόντων (+21%) .

Οι αυξήσεις των αγοραίων τιμών των γεωργικών προϊόντων θα πρέπει να μετριάζονται σημαντικά στο επίπεδο του καταναλωτή, δεδομένου ότι η αξία των γεωργικών προϊόντων αντιπροσωπεύει σχετικά χαμηλό ποσοστό της λιανικής αξίας των τροφίμων. Το μέσο άνοιγμα τιμών από τις αγορές γεωργικών προϊόντων μέχρι το λιανεμπόριο τροφίμων είναι περίπου 75% στην ΕΕ-27 (δυστυχώς δεν υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για την Ελλάδα). Αυτό σημαίνει ότι στην αξία των γεωργικών προϊόντων αναλογεί το 25% περίπου της λιανικής αξίας των τροφίμων.

Η συσχέτιση του ποσοστού μεταβολής των τιμών λιανικής για τα τρόφιμα με το ποσοστό μεταβολής των τιμών των γεωργικών προϊόντων στην Ελλάδα διαφέρει μεταξύ των χρονικών περιόδων. Εάν οι τιμές λιανικής για τα τρόφιμα αυξάνονται περισσότερο από τις τιμές των γεωργικών προϊόντων (όπως παρατηρήθηκε στην Ελλάδα την περίοδο μεταξύ μέσων και τέλους της δεκαετίας του ’90 και την περίοδο 2003-2004), το γεγονός αυτό καταδεικνύει σαφώς ότι τα αίτια των καταγραφόμενων αυξήσεων των τιμών καταναλωτή πρέπει να αναζητηθούν εκτός του γεωργικού τομέα (δηλ. στους κλάδους της μεταποίησης, της διανομής και της εμπορίας τροφίμων της αλυσίδας προσφοράς). Από την άλλη πλευρά, μεταξύ των ετών 2000 και 2003, καθώς και μετά το 2005, η άνοδος των τιμών των γεωργικών προϊόντων υπερκέρασε την άνοδο των τιμών λιανικής για τα τρόφιμα.