Αρχείο

Λειτουργία καρτέλ στην ελληνική αγορά λιανικού εμπορίου

02/12/2008
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Μποτόπουλος Κώστας
Θέμα: Λειτουργία καρτέλ στην ελληνική αγορά λιανικού εμπορίου
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη διάρθρωση της ελληνικής αγοράς λιανικής, 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ ελέγχουν πάνω από το 85 % της αγοράς του λιανικού εμπορίου. Επιπλέον, στο χώρο των προμηθευτών δημιουργούνται de facto μονοπώλια και ολιγοπώλια με τις πρώτες 100 επιχειρήσεις, σε σύνολο 1.373 εταιρειών που προμηθεύουν την αγορά, να κατέχουν το 76,1 % του συνόλου των πωλήσεων. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια το επίπεδο τιμών σε 500 βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης αυξήθηκε από το 88 % του μέσου ευρωπαϊκού στο 98 %. Το 2007 ανατιμήθηκαν 3.500 προϊόντα, σε 7 δόσεις και σε ποσοστό που φτάνει έως και 62 %.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:
1. Γνωρίζει εάν η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει διεξαγάγει έρευνα ως προς τη λειτουργία καρτέλ στην αγορά λιανικού εμπορίου;
2. Κρίνει επαρκή και αποτελεσματική τη λειτουργία της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη την αξιολόγηση των επιδόσεων της τελευταίας με βαθμό «μέτριο» και την κατάταξή της ως τρίτης από το τέλος στην έκθεση του Global Competition Review σχετικά με την επάρκεια των εθνικών επιτροπών ανταγωνισμού το 2006;
3. Σκοπεύει να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες ή συστάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και την άρση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται, με δεδομένο ότι οι τελευταίες έχουν διασυνοριακό αποτέλεσμα;
4. Διαθέτει συγκριτικά στοιχεία σχετικά με τις αποκλίσεις των τιμών βασικών ειδών διατροφής ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση κερδοσκοπικών πρακτικών που παρατηρούνται στη συγκεκριμένη αγορά;

Απάντηση της κας Kroes εξ ονόματος της Επιτροπής

Σε απάντηση του πρώτου ερωτήματος, η Επιτροπή πληροφορεί το Αξιότιμο Μέλος ότι το 2005 η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (εΕΑ) διεξήγαγε έρευνα όσον αφορά αντιανταγωνιστικές πρακτικές στις οποίες ενέχονταν ο ελληνικός σύνδεσμος σούπερ μάρκετ («ΣΕΣΜΕ») και διάφορες εταιρείες λιανικής που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Το αποτέλεσμα της έρευνας οδήγησε την Επιτροπή στην έκδοση απόφασης με κυρώσεις(1). Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη υπόθεση διατίθενται στο δικτυακό τόπο της εΕΑ στη διεύθυνση: www.epant.gr.
Όσον αφορά το δεύτερο και τρίτο ερώτημα, σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1/2003 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ(2):
«Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρχή ή τις αρχές ανταγωνισμού που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης κατά τρόπο ώστε να τηρούνται όντως οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την παραχώρηση στις αρχές αυτές της εξουσίας να εφαρμόζουν τα εν λόγω άρθρα λαμβάνονται πριν από την 1η Μαΐου 2004. Οι οριζόμενες αρχές ενδέχεται να περιλαμβάνουν δικαστήρια.»
Ως εκ τούτου, αποτελεί καταρχήν ευθύνη των κρατών μελών να ορίζουν εθνικές αρχές ανταγωνισμού («ΕΑΑ») κατά τρόπο ώστε να τηρούνται όντως τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να παρέχουν στις ΕΑΑ τους απαραίτητους δημοσιονομικούς και άλλους πόρους.
Η Επιτροπή και οι ΕΑΑ έχουν παράλληλες αρμοδιότητες όσον αφορά την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δικτύου ανταγωνισμού (ΕΔΑ), η Επιτροπή και οι ΕΕΑ συνεργάζονται με σκοπό να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική και συγκροτημένη εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ. Συγκεκριμένα, το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού 1/2003 προβλέπει ότι οι ΕΑΑ ενημερώνουν την Επιτροπή το αργότερο 30 ημέρες πριν από την έκδοση απόφασης με την οποία θα διατάσσεται η παύση μιας παράβασης, θα γίνονται δεκτές αναλήψεις δεσμεύσεων ή θα ανακαλείται το ευεργέτημα ενός κανονισμού περί απαλλαγής κατά κατηγορία. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να κινήσει διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον η ΕΑΑ αρμόδια για την υπόθεση (άρθρο 11 παράγραφος 6 του κανονισμού 1­/2003).
Στο διάστημα από την 1η Μαΐου μέχρι 30 Νοεμβρίου 2008, η ελληνική ΕΑΑ πληροφόρησε την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού 1/2003, σχετικά με 22 νέες έρευνες βάσει των άρθρων 81 και 82 EΕ, και υπέβαλε 16 αιτήσεις βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 6 του κανονισμού 1/2003)(3). Μέσω του ΕΔΑ, η Επιτροπή πραγματοποιεί επίσης εκτενείς ανεπίσημες επαφές με την ελληνική αρχή ανταγωνισμού.
Ωστόσο, η Επιτροπή δεν προβαίνει σε συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων των ΕΑΑ στο Δίκτυο. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι η κατάταξη της έκθεσης του Global Competition Review, στην οποία αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος, βασίζεται σε ιδιωτικές έρευνες.
Επιπλέον, η Επιτροπή παραπέμπει στις απαντήσεις της στις γραπτές ερωτήσεις E-0352/07, E-0372/07, E-1436/07, E-1536/07 και E-2363/07? στην απάντησή της στην προφορική ερώτηση H-0923/06(4)? και στις παρατηρήσεις της στην αναφορά 2008/0103.
Τέλος, όσον αφορά το τέταρτο ερώτημα σχετικά με την ύπαρξη συγκριτικών στοιχείων για τις αποκλίσεις των τιμών βασικών ειδών διατροφής ανάμεσα στα κράτη μέλη, η Επιτροπή υπενθυμίζει την ανακοίνωση για τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη, την οποία εξέδωσε στις 10 Δεκεμβρίου 2008(5). Ο χάρτης πορείας που προτείνεται στην ανακοίνωση αυτή έχει χαραχθεί με βάση πέντε κύριες δέσμες ενεργειών:
— προώθηση της ανταγωνιστικότητας της αλυσίδας προσφοράς τροφίμων?
— εξασφάλιση μιας αυστηρής και συνεκτικής εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή στις αγορές προσφοράς τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή?
— αναθεώρηση των κανονισμών που αποδείχθηκαν περιοριστικοί, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, και βελτίωση της κανονιστικής εναρμόνισης σε περιπτώσεις που οι κρατικοί κανονισμοί ενδέχεται να αποτελούν την αιτία του συνεχιζόμενου κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς?
— παροχή καλύτερης πληροφόρησης προς τους καταναλωτές, τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της αγοράς με τη θέσπιση ενός μόνιμου ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου των τιμών των τροφίμων και της αλυσίδας προσφοράς?
— εξέταση μέτρων για την αποθάρρυνση της κερδοσκοπίας εις βάρος των εμπορικών φορέων σε αγορές βασικών γεωργικών προϊόντων.

Ειδικότερα, το προβλεπόμενο παρατηρητήριο θα επιτρέψει στην Επιτροπή να συγκεντρώσει πιο ολοκληρωμένα συγκριτικά στοιχεία για τις τιμές των τροφίμων. Η αναθεώρηση των κανονισμών, όπως των κανόνων για τις τιμές κάτω του κόστους, για τις εμπορικές πρακτικές μεταξύ των εμπόρων λιανικής και των προμηθευτών ή για τις ώρες λειτουργίας, θα διενεργηθεί στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λιανικής αγοράς. Αυτό το εγχείρημα θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εκτιμήσει την αναγκαιότητα των μεταρρύθμισης των εθνικών κανονισμών, εάν αποδειχθεί ότι οι εν λόγω κανονισμοί περιορίζουν την ικανότητα των επιχειρήσεων να ασκήσουν ανταγωνισμό επί των τιμών, και εντοπισθούν δυνητικές πρακτικές που στρεβλώνουν τις σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και εμπόρων λιανικής. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτού του εγχειρήματος, που αποτελεί προτεραιότητα στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2009, το Νοέμβριο του 2009. Επιπλέον, όπως ανέφερε η Επιτροπή, το Φεβρουάριο του 2008, στην απάντησή της προς το Κοινοβούλιο όσον αφορά τη γραπτή δήλωση 88/2007 σχετικά με τη διερεύνηση των επιπτώσεων και την αντιμετώπιση της κατάχρησης εξουσίας μεγάλων σουπερμάρκετ που αναπτύσσουν δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση(6), θα πρέπει να υπενθυμισθεί ότι οι λιανικές αγορές (π.χ. οι λιανικές υπηρεσίες προς τους πελάτες) τείνουν να είναι κυρίως εθνικής εμβέλειας με διαφορετικά νομικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό, οι ΕΑΑ είναι στην κατάλληλη θέση για να αναλάβουν δράση κατά των αντιανταγωνιστικών πρακτικών που παραβαίνουν τους κοινοτικούς και/ή τους εθνικούς κανόνες ανταγωνισμού σε μια συγκεκριμένη εθνική αγορά. Ωστόσο, εάν υφίσταται αποδεδειγμένα αντιανταγωνιστική συμπεριφορά που θα πρέπει να αντιμετωπισθεί σε κοινοτικό επίπεδο, τότε βεβαίως και η Επιτροπή θα αναλάβει δράση. Η Επιτροπή παραμένει σε εγρήγορση και θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις ΕΑΑ, προκειμένου να αντιμετωπίσει κάθε ενδεχόμενη παράβαση των κανόνων του ανταγωνισμού.

(1) Απόφαση αριθ. 254/IV/2005.
(2) Επίσημη Εφημερίδα L 1 της 04.01.2003, σ. 1-25.
(3) Για περισσότερες στατιστικές πληροφορίες, http://ec.europa.eu/competition/ecn/statistics.html.
(4) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB
(5) COM (2008) 821 τελικό.
(6) DCL-0088/2007.