Αρχείο

Προστασία ανηλίκων σχετικά με τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών

17/10/2008
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Αγγελάκας Εμμανουήλ
Θέμα: Προστασία ανηλίκων σχετικά με τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Είναι γεγονός ότι σήμερα τα βιντεοπαιχνίδια αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της ψυχαγωγίας των παιδιών αλλά και των εφήβων. Πολλά όμως από αυτού του είδους τα παιχνίδια χαρακτηρίζονται για το εξαιρετικά βίαιο και επιθετικό τους περιεχόμενο. Έρευνες μάλιστα έχουν αποδείξει ότι τα βιντεοπαιχνίδια που περιέχουν σκηνές βίας μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη συμπεριφορά και στον ψυχισμό των παιδιών.
Στην ΕΕ παρόλα αυτά, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν ενιαίοι κανόνες και επικρατεί μια ανομοιογένεια σχετικά με την λιανική πώληση των βιντεοπαιχνιδιών με επιβλαβές περιεχόμενο για ανηλίκους, την απαγόρευση τους, την ηλικιακή διαβάθμιση ανάλογα με το περιεχόμενό των βιντεοπαιχνιδιών, καθώς και τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη αναφορικά με την προστασία των παιδιών στα online βιντεοπαιχνίδια.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Θεωρεί ότι το υπάρχον καθεστώς που ισχύει σήμερα στα κράτη μέλη για την προστασία των παιδιών αναφορικά με τα βιντεοπαιχνίδια και τα online βιντεοπαιχνίδια που περιέχουν βίαιο περιεχόμενο είναι επαρκές; Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να υπάρξουν εναρμονισμένοι κανόνες σε όλη την ΕΕ αναφορικά με τη λιανική πώληση των βιντεοπαιχνιδιών με επιβλαβές περιεχόμενο για ανηλίκους, την απαγόρευση τους κτλ;

2. Έχει εκπονήσει σχετικές μελέτες σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογήσει τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα των βιντεοπαιχνιδιών στην υγεία και τον ψυχισμό των ανηλίκων;

Απάντηση της κας Reding εξ ονόματος της Επιτροπής
(20.11.2008)

Η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά τις πιθανές επιβλαβείς συνέπειες των βιντεοπαιχνιδιών, ιδίως στα παιδιά και τους εφήβους, και παρακολουθεί πολύ στενά το όλο θέμα.
Ανταποκρινόμενη στην έκκληση που της απηύθυνε το Συμβούλιο με το ψήφισμά του το 2002, η Επιτροπή διενήργησε εξαντλητική έρευνα σχετικά με τις πρακτικές και τις κανονιστικές ρυθμίσεις των κρατών όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους που ενέχουν τα βιντεπαιχνίδια. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά την χρήση βιντεοπαιχνιδιών[1], της 22ας Απριλίου 2008, εκτίθενται και αναλύονται τα πορίσματα αυτής της έρευνας και διατυπώνονται συμπεράσματα και εκκλήσεις προς τα κράτη μέλη και τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη[2].
Ένα σημαντικό πόρισμα αυτής της έρευνας είναι ότι στα κράτη μέλη, με λίγες μόνο εξαιρέσεις (Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ρουμανία και Σλοβενία), εφαρμόζονται ήδη συστήματα αξιολόγησης και ηλικιακής διαβάθμισης για τα βιντεοπαιχνίδια, στις περισσότερες μάλιστα περιπτώσεις το σύστημα PEGI[3]. Η Γερμανία και η Λιθουανία εφαρμόζουν ιδιαίτερα συστήματα. Το σύστημα PEGI υποστηρίζεται από τους κυριότερους κατασκευαστές κονσολών βιντεοπαιχνιδιών.
Το PEGI εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 2003 έπειτα από εκτενείς διαβουλεύσεις με τη βιομηχανία, φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως ενώσεις γονέων, ενώσεις καταναλωτών και θρησκευτικές ομάδες, και με την υποστήριξη της Επιτροπής. Το PEGI αποτελεί ένα αυτορρυθμιστικό σύστημα εθελοντικής εφαρμογής, το οποίο έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι οι ανήλικοι δεν θα εκτίθενται σε παιχνίδια ακατάλληλα για την ηλικιακή τους ομάδα. Το PEGI αντικατέστησε έναν μεγάλο αριθμό υφιστάμενων εθνικών συστημάτων ηλικιακής διαβάθμισης από ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα. Πέραν της ηλικιακής διαβάθμισης, το PEGI παρέχει περιγραφείς του περιεχομένου των βιντεοπαιχνιδιών ώστε να διευκολύνει την αξιολόγηση, εκ μέρους των γονέων, του είδους των παιχνιδιών που παίζουν τα παιδιά τους.
Με την εκκίνηση του PEGI Online[4] τον Ιούνιο του 2007, το οποίο υποστηρίχθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή, το σύστημα PEGI επεκτάθηκε στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των online βιντεοπαιχνιδιών.
Το PEGI και το PEGI Online αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικά, τόσο από την άποψη του επιτευχθέντος επιπέδου προστασίας όσο και από την άποψη της εναρμόνισης των προτύπων προστασίας, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η απουσία εναρμονιστικής αρμοδιότητας της ΕΕ στον συγκεκριμένο τομέα. Εάν επίσης ληφθεί υπόψη ο αυτορυθμιστικός χαρακτήρας της δημιουργίας και της διαχείρισης των συστημάτων αυτών, και ιδίως οι διαφορές των πολιτισμικών και δεοντολογικών κανόνων μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών, δεν είναι δυνατό να υποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα αυτή.
Όσον αφορά τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν άλλα εθνικά συστήματα εκτός των PEGI and PEGI Online, ή εθνικά συστήματα σε συνδυασμό με τα PEGI and PEGI, μπορεί να διαπιστωθεί ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το επίπεδο προστασίας των ανηλίκων είναι κατ'αρχήν υψηλό, αλλά υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης.
Επομένως, με την προαναφερόμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν περαιτέρω τα συστήματα PEGI και PEGI Online στα εθνικά τους συστήματα. Καλεί επίσης τους κατασκευαστές βιντεοπαιχνιδιών και κονσολών βιντεοπαιχνιδιών να βελτιώσουν περαιτέρω τα συστήματα PEGI και PEGI Online και ιδίως να επικαιροποιούν τακτικά τα κριτήρια ηλικιακής διαβάθμισης και επισήμανσης, να διασφαλίσουν μια πιο εκτενή διαφήμιση του PEGI και να αυξήσουν τον κατάλογο των υπογραφόντων.
Όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ που διέπουν τη λιανική πώληση βιντεοπαιχνιδιών των οποίων των περιεχόμενο είναι επιβλαβές για τους ανηλίκους, λόγω της αρχής της επικουρικότητας και της απουσίας αρμοδιότητας στον συγκεκριμένο τομέα, δεν υπάρχει κατά το νόμο εναρμόνιση, αλλά η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για τη διατήρηση και τη βελτίωση εναρμονισμένων προτύπων υψηλής προστασίας στην ΕΕ μέσω της αυτορρύθμισης.
Με την ανακοίνωσή της η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που ασχολούνται με την πώληση βιντεοπαιχνιδιών σε καταστήματα λιανικής πώλησης να καταλήξουν από κοινού, μέχρι τον Απρίλιο του 2010, σε έναν πανευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για τις πωλήσεις βιντεοπαιχνιδιών σε ανηλίκους και να αναλάβουν δεσμεύσεις για την ευαισθητοποίηση των γονέων και των παιδιών σχετικά με το σύστημα PEGI, αλλά και να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω κώδικα.
Η Επιτροπή καλεί επίσης τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν περαιτέρω τις πιθανές αρνητικές και θετικές συνέπειες, ιδίως για την υγεία, της ενασχόλησης με βιντεοπαιχνίδια.
Προς το παρόν δεν διατίθενται πληροφορίες που να αφορούν τέτοιες μελέτες.