2013

κατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης στη λιμνοθάλασσα Επανομής

5/7/2013
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Χρυσόγελος Νίκος
Θέμα: Ακατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης στη λιμνοθάλασσα Επανομής
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 
Η λιμνοθάλασσα Επανομής είναι ενταγμένη στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000, με τους κωδικούς GR1220011 (SPA) και GR1220012 (SAC), αποτελεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής και είναι οικότοπος προτεραιότητας με είδη προτεραιότητας. Πρόσφατα δόθηκε Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων(1) των έργων της δράσης C.2 Αποκατάσταση των λειτουργιών της λιμνοθάλασσας Επανομής του προγράμματος Life09 ΝΑΤ/GR/000343 με τίτλο «ACCOLAGOONS», η οποία περιλαμβάνει έντονες παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, όπως διάνοιξη διωρύγων, εγκατάσταση τεσσάρων υδατοφραχτών, σταθεροποίηση των κλίσεων σε περιοχή περίπου 3 000 m2, κατασκευή νησίδων κ.α.(2), χωρίς α) να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης που προβλέπεται ως δράση Α.7(3), για την υλοποίηση των τεχνικών έργων της δράσης C.2 και να έχει εκφραστεί η δημόσια γνώμη, β) να έχει γνωμοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι παρεμβάσεις της δράσης C.2 θεωρούνται απαράδεκτες διότι θα οδηγήσουν στην αποστράγγιση και ολοκληρωτική αλλοίωση του χαρακτήρα της περιοχής, κάτι που έχει επιχειρηθεί και στο παρελθόν, αλλά αποτράπηκε από τις παρεμβάσεις Περιβαλλοντικών ΜΚΟ. Μια ιδιαίτερα αξιόλογη διαχειριστική μελέτη για την περιοχή, η οποία εκπονήθηκε το 2002 από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για λογαριασμό της «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ»(4), κατέληγε σε σοβαρές διαχειριστικές προτάσεις, οι οποίες καταστρατηγούνται στην πράξη από τα έργα της δράσης C.2 του συγκεκριμένου προγράμματος Life.

Ερωτάται η Επιτροπή:

— Έχει σχετική πληροφόρηση από τις αρμόδιες αρχές;
— Συμφωνεί ότι τα προαναφερθέντα έργα έρχονται σε αντίθεση, αντιστοίχως,
— με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ και τη σχετική ελληνική νομοθεσία(5);
— με την Οδηγία 92/43/EOK (άρθρο 6, 7, 8, 11 κ.α.) και τη σχετική ελληνική νομοθεσία(6);
— Εάν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου το πρόγραμμα να μη λάβει κοινοτική χρηματοδότηση;