2013

Εξελίξεις για την παραχώρηση παραλίας και αιγιαλού στον Αγ. Μάμα Χαλκιδικής

3/7/2013
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Χρυσόγελος Νίκος 
Θέμα: Εξελίξεις για την παραχώρηση παραλίας και αιγιαλού στον Αγ. Μάμα Χαλκιδικής
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η απάντηση του κ. Potocnik εξ ονόματος της Επιτροπής(1) σε προηγούμενη γραπτή ερώτησή μου στις 5.12.2012 [E-011109-12], αναφέρει ότι για τη λιμνοθάλασσα του Αγίου Μάμα Χαλκιδικής, η οποία είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000, «θα ζητήσει σχετικές πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές, μεταξύ άλλων και για συναφείς αποφάσεις και παραχωρήσεις που έχουν εγκριθεί». Στις 20.5.2013 το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε απόφαση(2) με την οποία παρέχει σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στην ακτή της παραλίας του Αγίου Μάμα για την τουριστική περίοδο του 2013. Με βάση, όμως, την ΚΥΑ Δ10 Β1053970/1672ΕΞ2013/2013 (άρθρο 4)(3) από την παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας εξαιρούνται οι χώροι όπου έχουν εκτελεσθεί έργα άνευ αδείας ή καθ' υπέρβαση αυτής. Για το έτος 2012 υπήρξε σωρεία παραβάσεων εντός της προστατευόμενης περιοχής, όπως αποδεικνύουν οι εκθέσεις αυτοψίας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ν. Προποντίδας, ενώ το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής έχει εισηγηθεί(4) την παύση της παραχώρησης της χρήσης του αιγιαλού κατά τα επόμενα (συμπεριλαμβανουμένου και του τρέχοντος) έτη. Για τη φετινή τουριστική περίοδο λειτουργούν πολλά beach bar εντός της περιοχής Natura, πάνω στο αμμοθινικό οικοσύστημα, χωρίς να έχει γίνει η απαραίτητη δημοπρασία από το δήμο και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης, και σε συνδυασμό με τα συνοδά έργα (χώροι υποδοχής λουομένων, πάρκινγκ, φυτεύσεις ξένης προς το οικοσύστημα βλάστησης δίχως μελέτη), καταστρέφουν το οικοσύστημα της προστατευόμενης περιοχής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Είναι ικανοποιημένη από τις απαντήσεις που πήρε από τις αρμόδιες αρχές;

2. Με βάση αυτές τις απαντήσεις και το δεδομένο των επί σειρά ετών αυθαιρεσιών που οδηγούν στην καταστροφή του περιβάλλοντος, θεωρεί ότι υπήρξε παραβίαση της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας;

3. Θεωρεί ότι η πρόσφατη απόφαση του ΥΠΕΚΑ είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις του να εξασφαλίζει τους απαραίτητους όρους για την προστασία της περιοχής και τη συμμόρφωση με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ;

4. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να προστατεύσει τον υγρότοπο του Αγίου Μάμα, με βάση και την πρόσφατη επιστολή(5) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΕΕ και το γεγονός ότι δεν υπάρχει Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την περιοχή;