2013

Αποχαρακτηρισμός Αποβλήτων Εκσκαφών από Δημόσια Έργα

3/4/2013
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Χρυσόγελος Νίκος
Θέμα: Αποχαρακτηρισμός Αποβλήτων Εκσκαφών από Δημόσια Έργα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)(1) ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο η Οδηγία 98/2008/EK, στο σκέλος που αφορά στην διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (AEKK). Στo άρθρο 7 της εν λόγω ΚΥΑ γίνεται διάκριση στον τρόπο με τον οποίο υποχρεούνται να συμμορφωθούν οι παραγωγοί/κάτοχοι των ΑΕΚΚ, ανάλογα με την προέλευση, σε ΑΕΚΚ που παράγονται από Ιδιωτικά Έργα και σε ΑΕΚΚ που παράγονται από Δημόσια Έργα. Στις 25.1.2013, το ΥΠΕΚΑ προχώρησε και σε περαιτέρω διαφοροποίηση στα ΑΕΚΚ των δημοσίων έργων. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε διευκρινιστική εγκύκλιο 4834/2013(2) όπου αναφέρεται «… Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα από τις διατάξεις της ΚΥΑ δεν απορρέει υποχρέωση διαχείρισης της περίσσειας των εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα». Η Ελλάδα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κράτη μέλη που αναφέρουν στην ΕΕ πολύ χαμηλά επίπεδα κατά κεφαλήν παραγωγής ΑΕΚΚ (0,37 τόνου σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό μέσο όρο 0,94) πράγμα που η Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος εκτιμά ότι οφείλεται σε έλλειψη ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές(3).

Ερωτάται η Επιτροπή:
 
1. Είναι συμβατή με την Οδηγία 98/2008/EK, η διάκριση που υφίσταται στην ΚΥΑ 36259/2010 ως προς την υποχρέωση διαχείρισης των ΑΕΚΚ, μεταξύ Δημόσιων και Ιδιωτικών έργων;
 
2. Τα χώματα και οι πέτρες που εκσκάπτονται κατά την διαδικασία κατασκευής Δημοσίων Έργων, αποτελούν «Απόβλητα» υπό την έννοια της Οδηγίας 98/2008/EK; Αν ναι, είναι συμβατή με την Οδηγία 98/2008/EK η εγκύκλιος 4834/2013 δεδομένου ότι εξαιρεί από την υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης, την περίσσεια εκσκαφών από Δημόσια έργα;
 
3. Γνωρίζει αντίστοιχες εξαιρέσεις (αποχαρακτηρισμό Αποβλήτων Εκσκαφών από Δημόσια Έργα) που υφίστανται σε άλλο κράτος μέλος;
 
4. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να συμβάλει στην εκπόνηση πιο πλήρων και ακριβών αναφορών σχετικά με την παραγωγή και ανακύκλωση ΑΕΚΚ σε όλα τα κράτη μέλη; 
 
5. Θα ήταν διατεθειμένη να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να συμβάλει στη διαμόρφωση κινήτρων που θα προωθήσουν την επαναχρησιμοποίηση δευτερογενών υλικών τα οποία προέρχονται από την επεξεργασία ΑΕΚΚ;