2012

Σεισμικές έρευνες κατά παρέκκλιση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας

14.11.2012 
Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα: Σεισμικές έρευνες κατά παρέκκλιση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ξεκίνησαν χθες οι σεισμικές έρευνες για τη διερεύνηση ύπαρξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης και των νησιών του Ιονίου.

Οι έρευνες αυτές θα είναι συνεχείς και θα διεξάγονται καθόλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου για ένα τρίμηνο. Πριν την έναρξη των ερευνών δεν πραγματοποιήθηκε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ούτε περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς δεν προβλέπεται σχετική υποχρέωση από την ελληνική νομοθεσία. Δεδομένου ότι τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν προβλεφθεί για τη διεξαγωγή των σεισμικών ερευνών αποκλίνουν σημαντικά από τα οριζόμενα στο πρωτόκολλο ACCOBAMS τα οποία αποτελούν διεθνές σημείο αναφοράς (π.χ. ένας οπτικός και ένας ακουστικός συνολικά παρατηρητές αντί για δύο οπτικούς και έναν ακουστικό ανά βάρδια, δηλαδή συνολικά επτά παρατηρητές). 

Eρωτάται η Επιτροπή:

1. Είναι σύμφωνα τα μέτρα που έχουν ληφθεί με το άρθρο 6 παρ. 2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σχετικά με την υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή υποβάθμισης των περιοχών ΝATURA από δραστηριότητες που μπορεί να έχουν τέτοιες επιπτώσεις;
2. Είναι σύμφωνα τα μέτρα που έχουν ληφθεί με το άρθρο 12 παρ. 1 β της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σχετικά με την υποχρέωση των κρατών μελών να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των ειδών των παραρτημάτων ΙΙ και IV της οδηγίας δεδομένου ότι στις περιοχές των σεισμικών ερευνών ενδημούν 8 είδη που περιλαμβάνονται στα συγκεκριμένα παραρτήματα;
3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ, θεωρεί ότι πρέπει να ανασταλούν οι σεισμικές έρευνες;