2012

Ιδιωτικοποίηση του νερού από την Τρόϊκα

3/10/2012
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Νίκος Χρυσόγελος
Θέμα: Ιδιωτικοποίηση του νερού από την Τρόϊκα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 
Στις 15ου Μαΐου, ομάδα ΜΚΟ έστειλε επιστολή στον κ. Olli Rehn αναφερόμενη στις συστάσεις της Τρόικας για ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ύδρευσης

(http://corporateeurope.org/sites/default/files/Letter%20to%20the%20Commission%20on%20water%20privatization%20conditionalities.pdf)

Η απάντηση ήλθε με καθυστέρηση 4 μηνών και ανέφερε πως «η Επιτροπή θεωρεί ότι η ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ύδρευσης, μπορεί να αποβεί ωφέλιμη για την κοινωνία εφόσον γίνει προσεκτικά. Για το σκοπό αυτό, η ιδιωτικοποίηση θα πρέπει να πραγματοποιείται εφόσον έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο ούτως ώστε να αποφευχθούν καταχρήσεις από ιδιωτικά μονοπώλια. (...) ".

Οι δηλώσεις αυτές επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σχεδίων ιδιωτικοποίησης και φαίνονται να λειτουργούν κατά παράβαση της δήθεν ουδετερότητας της ΕΕ σχετικά με το ζήτημα της δημόσιας ή ιδιωτικής ιδιοκτησίας και της διαχείρισης των συλλογικών υπηρεσιών ύδατος (άρθρο 345 ΣΛΕΕ και αρ. 17 1 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ψηφίσματά του στις 14.01.2004, στις 10.03.2004 και στις 31.05.2006 κατέστησε σαφές πως ο τομέας του νερού δεν θα πρέπει να ελευθερωθεί, αλλά να εκσυγχρονιστεί και επομένως η ύδρευση δεν θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας σχετικά με τις Συμβάσεις Παραχώρησης Υπηρεσιών. Η έκθεση που υιοθετήθηκε στις 03-07-2012 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρει ότι η πρόσβαση στο νερό πρέπει να θεωρείται θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών "Δικαίωμα στο Νερό" (http://www.right2water.eu/), ζητά από την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για επίτευξη οικουμενικής πρόσβασης στην ύδρευση και την αποχέτευση.

Οι Πράσινοι Ευρωβουλευτές ζητούν με την ερώτησή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξηγήσει την αντίφαση μεταξύ των συστάσεων της Τρόικα για την ιδιωτικοποίηση του νερού και των προαναφερθέντων άρθρων των Συνθηκών, του πνεύματος του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πρωτοβουλιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι Πράσινοι ζητάνε, επίσης, να εξετάσει η Κομισιόν αν παραβιάζουν οι συστάσεις αυτές της Τρόικα το άρθρο 345 της Σύμβασης Λειτουργίας της ΕΕ και την αρχή της επικουρικότητας της ΕΕ καθώς και αν προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τις εν λόγω συστάσεις προς όλα τα κράτη που λαμβάνουν πακέτα διάσωσης.