2012

Προσαρμογή των όρων του Μνημονίου στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο

5/6/2012
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Νίκος Χρυσόγελος
Θέμα: Προσαρμογή των όρων του Μνημονίου στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


 
Σε απάντηση της Επιτροπής σε επιστολή του WWF σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι Επίτροποι Ρεν και Ποτόσνικ δεσμεύονται ότι κανένα μέτρο που θα ληφθεί στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής δεν θα αντίκειται στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο. Εντούτοις, ήδη οι εφαρμοζόμενες πολιτικές του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής έχουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Χαρακτηριστικά αναφέρονται η απορρόφηση του Πράσινου Ταμείου από τον κεντρικό προϋπολογισμό, η δέσμευση των πόρων του Ταμείου Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών (που τα έσοδά του προέρχονταν από εισφορές και δωρεές πολιτών) για δημοσιονομικούς σκοπούς, η νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε προστατευόμενες περιοχές, η προσπάθεια παράκαμψης της τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε επενδύσεις, η μείωση της περιβαλλοντικής στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών και η στήριξη στο άνοιγμα της αγοράς λιγνίτη. Δεδομένης της δέσμευσης της Επιτροπής για διαφύλαξη του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου και του γεγονότος ότι συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας, ερωτάται:

  1. Ποια μεθοδολογία ακολουθεί για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής;
  2. Είναι πρόθυμη να συντάξει και καταθέσει στο Ευρωκοινοβούλιο έκθεση για την προσαρμογή των όρων του Μνημονίου στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο, ώστε να μην αντίκειται η δημοσιονομική εξυγίανση στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνήθης τοποθέτηση ότι τα μέτρα εγκρίθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση, δεν αρκεί;
  3. Εκτιμά ότι το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής υπάγεται στην εφαρμογή της Οδηγίας SEA 2001/42/ΕΚ; Αν ναι, σχεδιάζει να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές στην εκπόνηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής συνολικά;
  4. Εξετάζει το ενδεχόμενο να εντάξει δείκτες αειφορίας στα πακέτα οικονομικής στήριξης που διαμορφώνονται για οικονομικά προβληματικές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία;
  5. Αν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να στηρίξει το κράτος μέλος, με στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος προστασίας των περιοχών του Δικτύου Natura 2000;
  6. Έχει αξιοποιήσει η Ελλάδα αποτελεσματικά υπάρχοντες ευρωπαϊκούς πόρους για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και γενικότερα της βιοποικιλότητας της χώρας;