2012

Επιβολή της νομοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά με τη μεταφορά ζώων στην Ελλάδα

4/6/2012
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Ιωάννης Τσουκαλάς
Θέμα: Επιβολή της νομοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά με τη μεταφορά ζώων στην Ελλάδα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύμφωνα με την απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόθεση C-416/07), η Ελλάδα κρίθηκε ένοχη για την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της στον τομέα της προστασίας των ζώων κατά τη μεταφορά τους.

Στην αναφορά της πλέον πρόσφατης αποστολής του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) στην Ελλάδα (DG(SANCO)2011-6212-MR), αναφέρονται τα εξής: «Όσον αφορά τη διενέργεια επίσημων ελέγχων διαπιστώνεται επιδείνωση των συνθηκών από την τελευταία επιθεώρηση, καθώς υπάρχουν λιγότεροι υπάλληλοι, επιπρόσθετοι περιορισμοί όσον αφορά την αποζημίωση για τη χρήση οχήματος, ενώ δεν έχει αρθεί η απαγόρευση των υπερωριών παρά τα επαναλαμβανόμενα αιτήματα της ΕΑΑ για πρόσθετη χρηματοδότηση» και ότι «(…) καθώς εξακολουθούν να πραγματοποιούνται εξαιρετικά λίγοι καθ’ οδόν έλεγχοι, οι μεταφορείς μπορούν εύκολα να τους αποφύγουν».

Παραδείγματος χάριν: το 2010, πραγματοποιήθηκαν 467 μεταφορές ζώων στους βασικούς λιμένες της Ελλάδας (Ηγουμενίτσα και Πάτρα)? ωστόσο, ελέγχθηκαν μόνο έξι περιπτώσεις.

Με βάση τα παραπάνω:

  1. Με ποιον τρόπο προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει μελλοντικά τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την επιβολή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005;
  2. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στα ζώα που μεταφέρονται και ποιοι οι πιθανοί κίνδυνοι για τους τελικούς καταναλωτές από την έλλειψη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ σε σχέση με τη μεταφορά των ζώων;
  3. Δεν θεωρεί η Επιτροπή ότι η μεταφορά ζώντων ζώων σε μακρινές αποστάσεις είναι μη βιώσιμη εξαιτίας των εν λόγω διαρθρωτικών προβλημάτων;
  4. Θεωρεί η Επιτροπή ότι τα χρόνια προβλήματα που περιγράφονται ανωτέρω μπορούν να επιλυθούν χωρίς να πραγματοποιηθεί αναθεώρηση του σχετικού κανονισμού με σκοπό την κατάργηση των μακράς διαρκείας μεταφορών ζώων και την αντικατάστασή τους με τη μεταφορά κρεάτων και σφαγίων;