2011

Χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στη ζωική παραγωγή

21/11/2011
Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος 
Θέμα: Χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στη ζωική παραγωγή
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τα συστήματα ζωικής παραγωγής με υψηλή πυκνότητα ζώων ευνοούν την ανάπτυξη και διάδοση μολυσματικών ασθενειών. Η παρεπόμενη συχνότερη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών παρέχει ευνοϊκές συνθήκες για την επιλογή, διάδοση και επιβίωση ανθεκτικών στις αντιμικροβιακές ουσίες βακτηρίων. Μερικά από αυτά είναι ικανά να προκαλέσουν λοιμώξεις στον άνθρωπο και τέτοιου είδους βακτήρια, ανθεκτικά στις αντιμικροβιακές ουσίες, μπορούν να μεταφέρουν τα γονίδια ανθεκτικότητάς τους σε ανθρώπινους και ζωικούς παθογόνους οργανισμούς.

  • Σχεδιάζει η Επιτροπή να ζητήσει έκθεση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) προκειμένου να εντοπισθούν τα συστήματα και οι πρακτικές ζωικής παραγωγής που ελαττώνουν την ευπάθεια στις ασθένειες και με τον τρόπο αυτόν μειώνουν τη χρήση φαρμάκων;
  • Θα παράσχει εν συνεχεία η Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές με βάση την έκθεση της ΕΑΑΤ ούτως ώστε να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους να επιτυγχάνουν καλή υγεία για τα ζώα χωρίς να προσφεύγουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στην προφυλακτική χρήση αντιμικροβιακών ουσιών; Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει, λόγου χάρη, να εξετάζουν τη δυνατότητα μείωσης του κινδύνου ασθενειών με τους εξής τρόπους:

  1. αποφυγή του άγχους το οποίο μπορεί να προκαλείται από τον υπερβολικό συνωστισμό και την έλλειψη ευκαιριών για φυσική συμπεριφορά, και το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο το ανοσοποιητικό σύστημα των ζώων·
  2. μείωση της πυκνότητας των ζώων (π.χ. μερική ελάττωση του πληθυσμού) ούτως ώστε να μειωθούν τόσο το άγχος όσο και οι κίνδυνοι μετάδοσης ασθενειών (η κατάργηση της «αραίωσης» -η οποία καθίσταται απαραίτητη λόγω της υψηλής αρχικής πυκνότητας των ζώων- θα μπορούσε να μειώσει κατά 25% τον κίνδυνο αποικισμού του βακτηρίου Campylobacter σε σμήνη κοτόπουλων πάχυνσης)·
  3. καθυστέρηση του απογαλακτισμού των χοιριδίων ώστε να βοηθηθούν να αναπτύξουν ισχυρότερο ανοσοποιητικό σύστημα·
  4. διερεύνηση τρόπων ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα ζώα να αναπτύξουν καλύτερα τα δικά τους ανοσοποιητικά χαρακτηριστικά, καθώς και την ενθάρρυνση για απομάκρυνση από τη γενετική επιλογή για υψηλά επίπεδα παραγωγής, γεγονός το οποίο συνεπάγεται κατά πάσα πιθανότητα αυξημένο κίνδυνο ανοσολογικών και παθολογικών προβλημάτων.


Για πρόληψη και θεραπεία.

CVMP [Επιτροπή Φαρμάκων για Κτηνιατρική Χρήση] (2006), «Reflection paper on the use of fluoroquinolones in food-producing animals in the European Union: development of resistance and impact on human and animal health» [Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με τη χρήση φθοροκινολών σε ζώα παραγωγής τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ανάπτυξη ανθεκτικότητας και αντίκτυπος στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων], Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Επιστημονική ομάδα της ΕΑΑΤ για τους βιολογικούς κινδύνους (BIOHAZ), «Scientific Opinion on Campylobacter in broiler meat production: control options and performance objectives and/or targets at different stages of the food chain» [Επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με το Campylobacter σε κοτόπουλα πάχυνσης για παραγωγή κρέατος: επιλογές ελέγχου και στόχοι επίδοσης ή/και στόχοι σε διάφορα στάδια της τροφικής αλυσίδας], EFSA Journal 2011, 9(4):2105.