2011

Διακίνηση και χρήση απαγορευμένων κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών

Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος
Θέμα: Διακίνηση και χρήση απαγορευμένων κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
Απαγορευμένες κτηνιατρικές φαρμακευτικές ουσίες, όπως χλωραμφενικόλη, φουραζολιδόνη, βάση διμετριδαζόλης, Phenylbutazone και άλλες, εισάγονται και διακινούνται εντός της Ε.Ε από εταιρείες όπως η ολλανδική Ofichem[1][2]. Κατάλοιπά τους έχουν διαπιστωθεί σε όλα τα είδη κτηνοτροφικών ζώων στην Ελλάδα, αποτελώντας εν δυνάμει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία[3]. Η κατάσταση από πλευράς ελέγχων είναι επίφοβη. Επιθεωρητές της Επιτροπής[4] διενήργησαν εντατικούς ελέγχους δραστηριοτήτων της ελληνικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας (2008-2009) διαπιστώνοντας ανεπάρκεια δειγματοληπτικών ελέγχων και εκπαιδευμένου προσωπικού[5]. Πρόσφατα λάβαμε καταγγελίες για εντοπισμό χλωραμφενικόλης σε χοιρινά, φουραζολιδόνης σε κοτόπουλα κρεωπαραγωγής, κλεμβουτερόλης (β-αγωνιστών) σε μόσχους πάχυνσης, στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων. Οι ελληνικές αρχές δεν έχουν απαντήσει ακόμη σε σχετικό μου ερώτημα[6],[7],[8]. Λάβαμε, επίσης, καταγγελίες για διακίνηση διμετρινταζόλης σε γαλόπουλα και για διαπίστωση, σε πρόσφατο κοινοτικό έλεγχο, συνταγογράφησης φενυλβουταζόνης σε μόσχους.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Θεωρεί νόμιμη την εισαγωγή και διακίνηση τέτοιων ουσιών σε χώρες μέλη;
  2. Διαθέτει στοιχεία από τα επιμέρους προγράμματα ελέγχου καταλοίπων για ανεύρεση τέτοιων ουσιών σε εκτρεφόμενα ζώα;
  3. Αν ναι, τι μέτρα λαμβάνει για αποφυγή περαιτέρω κινδύνων στην ανθρώπινη υγεία;
  4. Τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν για αποτροπή ανεξέλεγκτης χρήσης αντιβιοτικών ουσιών και άλλων απαγορευμένων σκευασμάτων στην ευρωπαϊκή κτηνοτροφία;
  5. Τι στοιχεία διαθέτει για την εφαρμογή του ελληνικού Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων, ποιες απαγορευμένες ουσίες έχουν βρεθεί σε εκτρεφόμενα ζώα προς ανθρώπινη κατανάλωση και τι μέτρα ελήφθησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες;

EL E-006000/2011 Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

H οδηγία 2001/82/EΚ[9] περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα ορίζει κανόνες σχετικά με την κατοχή, την πώληση και την παράδοση κτηνιατρικών φαρμάκων. Σύμφωνα με το άρθρο 80 της οδηγίας, η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους βεβαιώνεται ότι τηρείται η νομοθεσία περί κτηνιατρικών φαρμάκων. Τα κτηνιατρικά φάρμακα μπορούν να διατεθούν στην αγορά της ΕΕ μόνον εάν διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ. Όσον αφορά τα ζώα παραγωγής τροφίμων, η οδηγία 2001/82/EΚ ορίζει ότι δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμάκου, εάν οι φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες που περιέχει το τελευταίο δεν αναφέρονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 2377/90[10].

Όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα ελέγχου καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων, η οδηγία 96/23/EΚ[11] του Συμβουλίου ορίζει ότι τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή εθνικά προγράμματα ελέγχου καταλοίπων και καθορίζουν τη συχνότητα και το επίπεδο της δειγματοληψίας, καθώς και τις ομάδες των ουσιών που αποτελούν αντικείμενο ελέγχου. Η απόφαση 97/747/EΚ[12] της Επιτροπής ορίζει επιπλέον κανόνες για πρόσθετα ζωικά προϊόντα, όπως το γάλα, τα αυγά, το μέλι, το κρέας κουνελιών και θηραμάτων. Αφού κριθεί ότι τα σχέδια συμμορφώνονται με τις νόμιμες απαιτήσεις, εγκρίνονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Εναπόκειται στο κάθε κράτος μέλος να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα εφαρμογής του εθνικού του προγράμματος ελέγχου καταλοίπων. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτά, καθώς και για τη συνέχεια που δίνουν (π.χ. να την ενημερώνουν σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν σε συνέχεια της ανίχνευσης μη επιτρεπόμενων ορίων καταλοίπων σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης). Οι υπηρεσίες της Επιτροπής αναλύουν τα στοιχεία αυτά και τα συνοψίζουν σε έγγραφο που υποβάλλεται ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το πιο πρόσφατο από τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο της Επιτροπής[13].

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ), η Επιτροπή δημοσιεύει τις εκθέσεις ελέγχου του ΓΤΚΘ στον ιστοχώρο της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών[14]. Σε περίπτωση που οι έλεγχοι των κρατών μελών εντοπίζουν ελλείψεις στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, οι εκθέσεις ελέγχου προβαίνουν σε συστάσεις για τη διόρθωση των ελλείψεων αυτών και η αρμόδια αρχή καλείται να συντάξει σχέδιο δράσης στο οποίο εξηγεί πώς θα αντιμετωπίσει τις εν λόγω ελλείψεις. Τα σχέδια δράσης δημοσιεύονται και στην έκθεση αναφέρεται η ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Σε περίπτωση που τα προβλεπόμενα μέτρα δεν ανταποκρίνονται στις συστάσεις σε ικανοποιητικό βαθμό, το ΓΤΚΘ διεξάγει διάλογο με τις αρμόδιες αρχές μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και παρακολουθεί την πρόοδο εφαρμογής όλων των εκκρεμών συστάσεων στο πλαίσιο των γενικών ελέγχων παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών είναι διαθέσιμα στο κοινό στον προαναφερθέντα ιστοχώρο. Κατά περίπτωση, είναι απαραίτητο να ληφθούν σθεναρότερα μέτρα, κάτι που μπορεί να σημαίνει ακόμα και τη δρομολόγηση της διαδικασίας παράβασης κατά κράτους μέλους.

Οι αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος υποχρεούνται να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα, όταν ανιχνεύονται κατάλοιπα σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης σε επίπεδα ανώτερα από τα επιτρεπόμενα όρια. Τα μέτρα αυτά καθορίζονται στην οδηγία 96/23/EΚ[15] του Συμβουλίου. Οι ελληνικές αρχές έχουν υποβάλει στοιχεία στις υπηρεσίες της Επιτροπής προσδιορίζοντας τα κατάλοιπα που ανιχνεύθηκαν στο εθνικό σχέδιο επιτήρησης καταλοίπων για το 2010 και αναπτύσσοντας τα μέτρα παρακολούθησης που έλαβαν σε συνέχεια των εν λόγω διαπιστώσεων.

Όσον αφορά τις ουσίες που έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ, οι ελληνικές αρχές ανίχνευσαν κατάλοιπα φουραζολιδόνης (σε 2 από τα 28 δείγματα πουλερικών που εξετάστηκαν για την ουσία αυτή) και φουραλταδόνης σε ένα από τα 90 δείγματα ιχθυοκαλλιεργειών που εξετάστηκαν. Ανιχνεύθηκε χλωραμφενικόλη σε ένα από τα 33 δείγματα εισαγόμενων προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας. Και οι δύο περιπτώσεις νιτροφουρανίου απετέλεσαν αντικείμενο έρευνας και στην Επιτροπή υποβλήθηκε περίληψη των μέτρων που ελήφθησαν. Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών τέθηκαν υπό επιτήρηση οι οικείες εκμεταλλεύσεις και πραγματοποιήθηκαν πρόσθετες δειγματοληψίες.