2011

Η γενοτοξική δράση του φυτοφαρμάκου Imidacloprid

Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα: Η γενοτοξική δράση του φυτοφαρμάκου Imidacloprid
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δημοσιευμένη έρευνα (Stivaktakis et al., 2010) αποδεικνύει τη γενοτοξική δράση σε in vitro πείραμα του νεονικοτινοειδούς φυτοφαρμάκου Imidacloprid σε ανθρώπινα λεμφοκύτταρα παρουσία νιτρικού καλίου (KNO3). Συγκεκριμένα σε καλλιέργεια ανθρώπινων λεμφοκυττάρων στο εργαστήριο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το Imidacloprid που δεν έχει χαρακτηρισθεί ως γενοτοξικό για τον άνθρωπο όταν αλληλεπιδράσει με το KNO3 εισέρχεται στα λεμφοκύτταρα προκαλώντας μεταλλάξεις. Το KNO3 που θεωρείται ακίνδυνος περιβαλλοντικός παράγοντας για τον άνθρωπο, απαντά στα επεξεργασμένα τρόφιμα ως συντηρητικό, ενώ τα νιτρικά (NO3) απαντούν σε μεγάλες ποσότητες στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Η αντίδραση του Imidacloprid με τα νιτρικά και τα νιτρώδη είναι πιθανό να έχει απρόβλεπτες συνέπειες και σοβαρές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.

Δεδομένου ότι η συνεργιστική δράση του Imidacloprid με το KNO3 μπορεί να είναι γενοτοξική για τον άνθρωπο και να προκαλέσει μεταλλάξεις που πιθανά να οδηγήσουν σε καρκινογενέσεις καθίσταται αναγκαία η διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας για τις συνεργιστικές δράσεις του imidacloprid και των νεονικοτινοειδών γενικότερα με διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

  • Είναι σε γνώση της παρόμοιες έρευνες για την γενοτοξική δράση του Imidacloprid και των νεονικοτινοειδών εν γένει στον άνθρωπο;
  • Προτίθεται να χρηματοδοτήσει ανεξάρτητες έρευνες για τις επιπτώσεις των νεονικοτινοειδών στην ανθρώπινη υγεία;
  • Σκοπεύει με βάση την αρχή της προφύλαξης να προβεί στην απαγόρευση του Imidacloprid ή/και άλλων νεονικοτινοειδών μέχρι να υπάρξουν επαρκείς έρευνες που να αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία;