2011

Πιθανώς καρκινογόνα τα κινητά τηλέφωνα

Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα: Πιθανώς καρκινογόνα τα κινητά τηλέφωνα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ομάδα εργασίας της Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), που ανήκει στον ΠΟΥ, σε πρόσφατη ανακοίνωσή της κατατάσσει για πρώτη φορά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία των ραδιοσυχνοτήτων ως πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο. Η διαπίστωση αυτή βασίζεται στην αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ενός κακοήθη εγκεφαλικού όγκου, του γλοιώματος, που συνδέεται με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Το IARC αναφέρει ότι, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέχρι το 2004, ο κίνδυνος εμφάνισης γλοιώματος αυξήθηκε κατά 40 % στην κατηγορία υψηλού κινδύνου, σε άτομα δηλαδή που χρησιμοποιούσαν τα κινητά για 30 λεπτά ημερησίως για 10 χρόνια. Η ανησυχία για τις επιπτώσεις των κινητών ενισχύεται και από την έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Ηλεκτρομαγνητική Ασφάλεια του 2010, όπου αποδεικνύεται ότι τα όρια που έχει θέσει ο ΠΟΥ είναι υψηλά και δεν προστατεύουν επαρκώς την ανθρώπινη υγεία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η Επιτροπή σε ερώτηση (E-000436/2011), με αφορμή τα πορίσματα της συγκεκριμένης έκθεσης, αν προτίθεται να προβεί σε μείωση των ορίων έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, είχε απαντήσει αρνητικά με το επιχείρημα ότι από τις ανεξάρτητες ανασκοπήσεις δεν είχε προκύψει επιστημονική τεκμηρίωση που να δικαιολογεί τη μείωση τους. Με βάση την πρόσφατη ανακοίνωση του IARC που χαρακτηρίζει την εντατική χρήση των κινητών ως πιθανώς καρκινογόνα και με δεδομένο ότι η χρήση τους αυξάνει διαρκώς, καθώς ο αριθμός τους ανέρχεται σήμερα στα 5 δις, κρίνεται αναγκαία η μείωση των ορίων έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

1. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή: σκοπεύει υπό το πρίσμα της αρχής της προφύλαξης, να προβεί σε μείωση των ορίων έκθεσης στην ακτινοβολία των κινητών;

2. Προτίθεται να ενισχύσει τις ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με τις πιθανές μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία της εντατικής χρήσης των κινητών;
 
Τελευταία ενημέρωση: 22 Ιουνίου 2011


12 Μαρτίου 2011 E-005857/2011
 
Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής
Στις 31 Μαΐου 2011 το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο κατέταξε τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τα κινητά τηλέφωνα ως «πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο». Η κατάταξη αυτή βασίζεται στον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κακοήθους όγκου στον εγκέφαλο που παρατηρείται σε άτομα που κάνουν εντατική χρήση των κινητών τηλεφώνων και σε ορισμένες επιδημιολογικές μελέτες που έχουν διενεργηθεί έως σήμερα. Τα πορίσματα αυτά κρίθηκε ότι παρέχουν «περιορισμένες» αποδείξεις όσον αφορά την πρόκληση καρκίνου από τα πεδία των κινητών τηλεφώνων. Τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν θεωρήθηκαν ανεπαρκή για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την εμφάνιση καρκίνου καθώς και σχετικά με άλλα σενάρια όσον αφορά την έκθεση (περιβαλλοντική ή επαγγελματική) και τις πηγές έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών βάσης.

Όπως εξηγεί η Επιτροπή λεπτομερέστερα στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση 005586/2011, από το 1999 και εξής η Επιτροπή έχει υποστηρίξει μια σημαντική ερευνητική προσπάθεια που στοχεύει στη διευκρίνιση των πιθανών επιπτώσεων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην υγεία και χρηματοδοτεί την έρευνα στον τομέα αυτό. Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, νέα επιστημονικά δεδομένα έρχονται στο φως σε τακτική βάση

Στα τέλη του 2011 η Επιτροπή θα ξεκινήσει τη δική της ανεξάρτητη αξιολόγηση όσον αφορά τα μεταβαλλόμενα επιστημονικά δεδομένα. Βάσει της αξιολόγησης αυτής, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την καταλληλότητα των ορίων έκθεσης που προτείνονται στη σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου(1) λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο και θα εξετάσει κατά πόσον απαιτείται περαιτέρω έρευνα.


(1) Σύσταση του Συμβουλίου (1999/519/ΕΚ), της 12ης Ιουλίου 1999, περί περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδίου (0Hz-300 GHz).