2011

Καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά

Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων, κ. Μιχάλης Τρεμόπουλος
Θέμα: Καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πολλοί βουλευτές του Κοινοβουλίου και πολλοί πολίτες της ΕΕ ανησυχούν σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων στην καλή διαβίωση των ζώων. Αυτές οι καταστροφικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά. Η αιτιολογική σκέψη 5 αναφέρει ότι «για λόγους που συνδέονται με την καλή διαβίωση των ζώων, η μεταφορά των ζώων κατά τα ταξίδια μεγάλης διάρκειας, συμπεριλαμβανομένων των ζώων προς σφαγή, θα πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατόν». Η αιτιολογική σκέψη 18 αναφέρει ότι «εν σχέσει προς τα σύντομα ταξίδια, τα μακρινά ταξίδια ενδέχεται να επιδεινώνουν περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων».

Επιστημονική γνωμοδότηση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων το 2011 προτείνει ότι «προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος κρουσμάτων ασθενειών που σχετίζονται με τη μεταφορά, πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές για τη μείωση του όγκου των μεταφορών (π.χ. αντικατάσταση της μεταφοράς ζώων αναπαραγωγής με τη χρήση σπέρματος ή εμβρύων) και των μεταφορών σε μεγάλες αποστάσεις ζώων προς κατεργασία ή σφαγή (π.χ. με τη μεταφορά σφαγίων και προϊόντων διατροφής), ή να μειωθεί ο χρόνος ταξιδιού (π.χ. με τη σφαγή των ζώων όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής)»(1).

Η Ομοσπονδία Κτηνιάτρων Ευρώπης (FVE) αναφέρει ότι «έχει αναγνωριστεί ότι ο κίνδυνος κακής διαβίωσης αυξάνει κατ’ αναλογία προς την αύξηση του χρόνου ταξιδιού»(2). Έχει σημασία το γεγονός ότι η Ομοσπονδία Κτηνιάτρων Ευρώπης τονίζει ότι «τα ζώα πρέπει να εκτρέφονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στους χώρους όπου γεννήθηκαν και να θανατώνονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο σημείο παραγωγής».

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να προτείνει την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου προκειμένου να καθοριστεί μια ευλόγως σύντομη μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια ταξιδιού για τη μεταφορά ζώων για πάχυνση ή σφαγή, και κυρίως να τεθεί ανώτατο όριο 8 ωρών για τα ταξίδια προς σφαγή;

(1) Ομάδα με θέμα την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων (AHAW) της ΕΑΑΤ: Επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά. Εφημερίδα ΕΕΑΤ 2011, 9(1):1966.[125 σσ.].doi:10.2903/j.efsa.2011.1966.
(2) Ομοσπονδία Κτηνιάτρων Ευρώπης. Έγγραφο θέσης σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά. Νοέμβριος 2008.

http://www.fve.org/news/position_papers/animal_welfare/fve_08_016_transport.pdf