2011

Νέες αποδείξεις για τη μεταφορά τοξινών από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στον άνθρωπο

Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα: Νέες αποδείξεις για τη μεταφορά τοξινών από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς στον άνθρωπο
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Έγκυρες επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν την ύπαρξη υπολειμμάτων φαρμακευτικών ουσιών στο πόσιμο νερό, τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα. Οι επιπτώσεις των φαρμακευτικών ουσιών στο περιβάλλον έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνητικών προγραμμάτων, ορισμένα από τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ. Οι επιδράσεις της μακροχρόνιας έκθεσης σε υπολείμματα φαρμακευτικών ουσιών, διαμέσου του νερού, προκαλούν ανησυχία, τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για τους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς.

Σημαντική ποσότητα αχρησιμοποίητων φαρμακευτικών προϊόντων προέρχεται από οικιακή χρήση και καταλήγει στους χώρους διάθεσης μαζί με τα συμβατικά απορρίμματα. Συχνά πρόκειται για ληγμένα φάρμακα, τα οποία με διάφορους μηχανισμούς διεισδύουν στον υδροφόρο ορίζοντα, ενώ στη συνέχεια κάποιες από τις δραστικές τους ουσίες εισέρχονται και πάλι στο βιολογικό μας κύκλο μέσω του νερού. Αν και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν ειδικά σημεία συλλογής, δεν υπάρχει εναρμονισμένο θεσμικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των φαρμάκων που προέρχονται από οικιακή χρήση, ούτε οργανωμένες υποστηρικτικές δράσεις, προκειμένου οι ευρωπαίοι καταναλωτές να γνωρίζουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη φαρμακευτικών προϊόντων. Συνυπολογίζοντας τη διαρκώς αυξητική τάση που εμφανίζει η χρήση φαρμάκων στην ΕΕ, το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί. Η Οδηγία 2004/27/ΕΚ (αριθ. 127β) προβλέπει ότι «Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν τα κατάλληλα συστήματα αποκομιδής για αχρησιμοποίητα φάρμακα», χωρίς να ρυθμίζει το πλαίσιο για την ορθή διαχείριση των υπολειμμάτων οικιακών φαρμάκων.


Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Διαθέτει ποσοτικά στοιχεία για την έκταση του προβλήματος στα κράτη μέλη;
  2. Προτίθεται να υποστηρίξει συγκεκριμένες ενημερωτικές δράσεις για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αχρησιμοποίητων οικιακών φαρμάκων;
  3. Προτίθεται να προβεί στη θέσπιση ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των φαρμάκων που προέρχονται από οικιακή χρήση;
 
Απάντηση του κ. Dalli
εξ ονόματος της Επιτροπής

Η συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών πτυχών κατά την έγκριση φαρμάκων θεσπίσθηκε στην νομοθεσία της ΕΕ το 2004 (1) . Μια αίτηση για διάθεση ενός φαρμάκου στην αγορά πρέπει να συνοδεύεται από την αξιολόγηση του ενδεχόμενου περιβαλλοντικού του αντίκτυπου. Η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου συνεπάγεται την συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την περιβαλλοντική έκθεση και οικοτοξικότητα των φαρμάκων και δύναται να οδηγήσει στη λήψη μέτρων ελαχιστοποίησης του κινδύνου στο πλαίσιο της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά. Στην περίπτωση κτηνιατρικών φαρμάκων, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι δύνανται ακόμη και να οδηγήσουν στην άρνηση ή την ανάκληση της έγκριση της διάθεσης στην αγορά (2) .

Χωρίς κατάλληλη διαχείριση, τα φαρμακευτικά απόβλητα μπορούν να συνεπάγονται κινδύνους τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το περιβάλλον. Απαιτείται επομένως κατάλληλος χειρισμός αυτής της ροής αποβλήτων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι ελευθέρωσης στο περιβάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα (3). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 13, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και, μεταξύ άλλων, χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα.

Η Επιτροπή, προς το παρόν, δεν διαθέτει συνολικά ποσοτικά στοιχεία αναφορικά με τα συστήματα συλλογής μη χρησιμοποιημένων φαρμάκων στα κράτη μέλη. Εντούτοις, η Επιτροπή δεν γνωρίζει τις σχετικές αναλύσεις που εκτελούνται από τον ΕΟΠ (4) ή τις αρχές ορισμένων κρατών μελών (5) .

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της COM (2008) 666 σχετικά με τα «Ασφαλή, καινοτόμα και προσβάσιμα φάρμακα: ένα ανανεωμένο όραμα για το φαρμακευτικό τομέα» αναγνωρίζει ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος με φαρμακευτικά κατάλοιπα αποτελεί μια νεοεμφανιζόμενη πηγή ανησυχίας σχετικά με τη δημόσια υγεία και ότι απαιτείται η επικέντρωση σε μέτρα μείωσης των δυνητικών επιβλαβών επιπτώσεων των φαρμακευτικών προϊόντων στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και την ευρωπαϊκή δημόσια υγεία.

Η νέα νομοθεσία για την φαρμακοεπαγρύπνηση  καλεί την Επιτροπή, με βάση, μεταξύ άλλων, στοιχεία που λαμβάνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και τα κράτη μέλη, να συντάξει έκθεση σχετικά με το μέγεθος του προβλήματος, μαζί με μια αξιολόγηση του κατά πόσον απαιτούνται τροποποιήσεις στην νομοθεσία της Ένωσης για τα φάρμακα ή σε άλλη σχετική ενωσιακή νομοθεσία. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής τη στιγμή αυτή δρομολογούν μελέτη για την υποστήριξη της έκθεσης.  1. Οδηγία 2004/27/ΕΕ που τροποποιεί την οδηγία 2001/83/ΕΕ για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και με την οδηγία 2004/28/EC που τροποποιεί την οδηγία 2001/82/ΕΕ για τα κτηνιατρικά φάρμακα, ΕΕ L 136 της 30.4.2004
  2. Άρθρα 1 παράγραφος 19, 1 παράγραφος 20 και 28 της οδηγίας 2001/82/ΕΕ, ΕΕ L 311 της 28.11.2001
  3. ΕΕ L 312 της 22.11.2008. Συγκεκριμένα, το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ αναφέρει ότι «τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι τα απόβλητα υποβάλλονται σε εργασίες ανάκτησης σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13» και το άρθρο 10 παράγραφος 2 αναφέρει ότι «εφόσον απαιτείται συμμόρφωση προς την παράγραφο 1 και για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά και, εάν είναι εφικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης, δεν αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή με άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες.»
  4. http://www.eea.europa.eu/publications/pharmaceuticals-in-the-environment-result-of-an-eea-workshop
  5. http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/007058-01_rapport_cle2ef48b.pdf
  6. Aιτιολογική σκέψη 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 και αιτιολογική σκέψη 6 της οδηγίας 2010/84/ΕΕ, ΕΕ L 348 της 31.12.2010