2011

Κρούσματα παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε κονσερβοποιημένα προϊόντα τόνου στην Ελλάδα

Ευρωβουλευτές Νέας Δημοκρατίας, κ.κ.: Κωνσταντίνος Πουπάκης και Ιωάννης Τσουκαλάς
Θέμα: Κρούσματα παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε κονσερβοποιημένα προϊόντα τόνου στην Ελλάδα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

Αναλύσεις του ισπανικού εργαστηρίου θαλάσσιων ερευνών «AZTI Tecnalia» (σύμφωνα με έρευνα της GREENPEACE), σε κονσερβοποιημένα προϊόντα τόνου, κυρίως σε 50 μάρκες ευρείας κατανάλωσης από 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Αγγλία, ανέδειξαν σοβαρές παρατυπίες ως προς το είδος του τόνου που περιείχαν, οι οποίες συνιστούν παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, σε κάποιες μάρκες βρέθηκε είτε ανάμειξη δύο διαφορετικών ειδών τόνου στην ίδια κονσέρβα είτε διαφορετικό είδος τόνου από αυτό που αναφερόταν στην ετικέτα του προϊόντος.Η ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει ως εξής:
  1. ο κανονισμός 1536/92ΕΚ, σχετικά με τις κοινές προδιαγραφές εμπορίας για τις κονσέρβες τόνου και παλαμίδας, δεν επιτρέπει τη ανάμειξη διαφορετικού είδους ψαριών στο ίδιο δοχείο, καθώς και
  2. ο κανονισμός 2000/13ΕΚ σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων, προβλέπει ότι η επισήμανση δεν πρέπει να οδηγεί τον αγοραστή σε πλάνη, ιδίως ως προς τα χαρακτηριστικά του τροφίμου, τη φύση, την ταυτότητα, την ιδιότητα, τη σύνθεση, την ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, την καταγωγή ή την προέλευση και τον τρόπο παρασκευής ή λήψεως.


Βάσει των παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Είναι ενήμερη σχετικά με τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων αναλύσεων του ισπανικού εργαστηρίου θαλάσσιων ερευνών, καθώς, όπως φαίνεται, εντοπίζονται παρατυπίες και παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στις αγορές των κρατών-μελών;
  2. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεται να προβεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, για τη συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου σε επίπεδο παραπλανητικής σήμανσης, λαμβανομένου υπόψη ότι η ανακριβής επισήμανση των προϊόντων στοιχειοθετεί το αδίκημα της απάτης σε πολλές χώρες;
  3. Προτίθεται να προβεί σε συστάσεις προς τη βιομηχανία παραγωγής τόνου και λιανικού εμπορίου για τις προαναφερόμενες παρατυπίες; Αν ναι, ποιες είναι αυτές;
Απάντηση της κ. Δαμανάκη εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από την Greenpeace σχετικά με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στον τομέα αυτό κατά τη δημοσίευση της έκθεσης που παρουσίασε η Greenpeace, στα τέλη Νοεμβρίου 2010.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1536/1992 περί καθορισμού κοινών προδιαγραφών εμπορίας για τις κονσέρβες τόνου και παλαμίδας(1) ορίζει όντως στο άρθρο 2, ότι δεν επιτρέπεται η ανάμειξη διαφορετικών ειδών στο ίδιο δοχείο, εξαιρουμένων ολιγάριθμων μαγειρικών παρασκευασμάτων για τα οποία επιτρέπεται κάποια ανάμειξη.

Επιπλέον, όταν στην συσκευασία προϊόντος σε κονσέρβα αναφέρεται ότι περιέχει κάποιο είδος τόνου ή παλαμίδας, ακόμη και αν αυτό δεν ισχύει πλήρως ή εν μέρει, θεωρείται ότι παραβιάζεται η θεμελιώδης απαίτηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων(2). Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, η επισήμανση και η εν προκειμένω χρησιμοποιούμενη μέθοδος δεν πρέπει να παραπλανούν τον καταναλωτή ως προς τα χαρακτηριστικά, τη φύση και τη σύνθεση του τροφίμου.

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή και τον έλεγχο των ως άνω νομοθετικών διατάξεων.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή φέρει την ευθύνη για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε όλη την ΕΕ και τη λήψη των δεόντων μέτρων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αναλαμβανόμενη δράση σε εθνικό επίπεδο δεν αρκεί για την αντιμετώπιση των εκάστοτε κινδύνων.

Σε περίπτωση που κάποια κράτη μέλη δεν επιτύχουν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ στην επικράτεια τους, η Επιτροπή ενδέχεται να αποφασίσει την προσφυγή σε ένα από τα μέσα που διαθέτει για να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των κρατών μελών με τις υποχρεώσεις τους στην ΕΕ βάσει της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Ειδικότερα, η Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά κρατών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 258 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή να χρησιμοποιήσει τα ειδικά μέσα που προβλέπονται στον πρόσφατο κανονισμό (ΕΚ) 1224/2009(3) περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

Στο τελευταίο αυτό πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι το άρθρο 58 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1224/2009 καθιέρωσε επίσης πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα αλιευτικά προϊόντα είναι ανιχνεύσιμα «σε όλες τις φάσεις παραγωγής, κατεργασίας και διανομής, από την αλίευση ή την καλλιέργειά τους έως τη λιανική πώληση». Αφής στιγμής καταστεί πλήρως επιχειρησιακό, το εν λόγω καινοτόμο σύστημα θα κληθεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο για την πρόληψη των παρατυπιών στο συγκεκριμένο τομέα, ιδίως σε σχέση με ευαίσθητα αποθέματα ψαριών, όπως αυτά στα οποία αναφέρεται η ερώτηση.

Η Επιτροπή θα ήθελε να υπογραμμίσει τη σημασία της ενημέρωσης των καταναλωτών στο συνολικό πλαίσιο της ασκούμενης πολιτικής, που θα αποτελέσει μέρος της επικείμενης μεταρρύθμισης της πολιτικής για την αγορά των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για την οποία θα υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις μέχρι το καλοκαίρι του 2011.

(1)    ΕΕ L 163 της 6.9.1992, σ. 1.
(2)    ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29.
(3)    ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.