2011

Η εντατικοποίηση του αγροτο-κτηνοτροφικού τομέα μειώνει τους πληθυσμούς των πεταλούδων στην Ευρώπη

Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα: Η εντατικοποίηση του αγροτο-κτηνοτροφικού τομέα μειώνει τους πληθυσμούς των πεταλούδων στην Ευρώπη
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι πληθυσμοί των πεταλούδων μειώνονται παγκοσμίως, με πρόσφατη έρευνα της Βρετανικής Οργάνωσης για τη Διατήρηση των Πεταλούδων στην Ευρώπη, να προβλέπει δυσοίωνο το μέλλον για 17 κοινά είδη πεταλούδας στην Ευρώπη. Την τελευταία εικοσαετία, οι πληθυσμοί των συγκεκριμένων ειδών έχουν μειωθεί περισσότερο από 70 %, λόγω της απώλειας των λειμώνων. Η δραματική συρρίκνωση των πληθυσμών των πεταλούδων δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο αλλά συνδέεται με τη γενικότερη μείωση της βιοποικιλότητας. Οι πληθυσμοί πολλών ειδών εντόμων, φυτών και πτηνών μειώνονται συνεχώς λόγω της υποβάθμισης ή της απώλειας των ενδιαιτημάτων τους. Η εντατικοποίηση της γεωργίας, η βιομηχανοποίηση της κτηνοτροφίας, η εγκατάλειψη των παραδοσιακών μορφών καλλιέργειας και των ήπιων δασοκομικών πρακτικών, ευθύνονται για την απώλεια της αγροτικής βιοποικιλότητας. Την τελευταία δεκαετία, το 30 % των ευρωπαϊκών ειδών πεταλούδων μειώνεται και το 9 % απειλείται με εξαφάνιση.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 65 % των πεταλούδων της Ευρώπης ζει σε αγροτικές εκτάσεις, η αναθεώρηση της ΚΑΠ θα πρέπει να στηρίξει τις πρακτικές της αειφόρου γεωργίας (βιολογικές καλλιέργειες, πολυκαλλιέργειες, μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων κτλ) για την ανάσχεση της απώλειας των πεταλούδων και την ανάκαμψη του πληθυσμού τους. Επιπλέον, η ΚΑΠ μετά το 2013, θα πρέπει να ενισχύσει περιοχές σημαντικές για τη διατήρηση των πεταλούδων, όπως οι περιοχές Natura 2000 και οι Υψηλής Φυσικής Αξίας (ΥΦΑ) αγροτικές περιοχές.

Δεδομένου ότι οι πεταλούδες είναι ανάμεσα στους σημαντικότερους επικονιαστές και αποτελούν ζωτικό συστατικό για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, συνιστώντας καλό δείκτη για τις περιβαλλοντικές αλλαγές, ερωτάται η Επιτροπή:
  1.  Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει προκειμένου να συμβάλει στη διατήρηση και αποκατάσταση των αγροτικών εκτάσεων της ευρωπαϊκής υπαίθρου, με παραδοσιακές μορφές καλλιέργειας και κτηνοτροφίας που κρίνονται ζωτικές για τη διατήρηση της αγροβιοποικιλότητας;
  2. Πώς προτίθεται, μέσω της αναθεώρησής της ΚΑΠ, να στηρίξει τις ΥΦΑ αγροτικές περιοχές;
  3. Σκοπεύει να ενσωματώσει τις πεταλούδες ως αγροτικό δείκτη στην ΚΑΠ μετά το 2013;
  4. Πρόκειται να προβεί σε ενίσχυση των βιολογικών καλλιεργειών που αποδείχθηκαν πιο ικανές από τις συμβατικές ως προς τη συγκέντρωση μεγαλύτερης ποικιλότητας πεταλούδων;


Απάντηση του κ. Cioloş εξ ονόματος της Επιτροπής

Στην ανακοίνωσή της της 18ης Νοεμβρίου 2010(1), η Επιτροπή ανέφερε σαφώς ότι ένας από τους βασικούς στόχους της μελλοντικής Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) είναι η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και η δράση για την κλιματική αλλαγή. Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται βιώσιμες μέθοδοι παραγωγής και να εγγυηθεί διευρυμένη παροχή δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών, όπως τα τοπία και η βιοποικιλότητα των γεωργικών γαιών.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση της μείωσης του αριθμού των πεταλούδων και συμμερίζεται τις ανησυχίες που οφείλονται στις εξαιρετικά ανησυχητικές τάσεις που παρατηρούνται στους πληθυσμούς τους και τον καίριο ρόλο τους στην παροχή ζωτικής σημασίας υπηρεσιών οικοσυστήματος, όπως η επικονίαση, η οποία είναι απαραίτητη για τις περισσότερες αροτραίες καλλιέργειες. Οι πεταλούδες είναι ευαίσθητοι δείκτες της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Ο κατακερματισμός των βιοτόπων και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η αλλαγή των χρήσεων γης αποτελούν απειλές για τις τάσεις των πληθυσμών των πεταλούδων. Αν και τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν μέτρα διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000, η ΚΓΠ μπορεί να διαδραματίσει συμπληρωματικό ρόλο χάρη στη μεγάλη εμβέλειά της που καλύπτει ολόκληρη την ευρύτερη ύπαιθρο.

Αναμένεται ότι η μελλοντική ΚΓΠ θα είναι σε θέση να επιτύχει τους δεδηλωμένους στόχους της πιο αποτελεσματικά. Η Επιτροπή θα βασίσει τις προτάσεις της για την ΚΓΠ μετά το 2013 στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των διαφόρων επιλογών. Οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν πολλά στοιχεία που είναι σημαντικά για τη διατήρηση των ενδιαιτημάτων στις γεωργικές εκτάσεις και της βιοποικιλότητας.

Όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, ένα νέο σημαντικό στοιχείο θα ήταν η καθιέρωση ενός οικολογικού συντελεστή με σκοπό την προώθηση περιβαλλοντικών μέτρων που θα είναι εφαρμοστέα στο σύνολο του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις πιθανές δράσεις που αξιολογούνται για ένταξη και οι οποίες θα ενισχύσουν την υποστήριξη που παρέχουν οι άμεσες ενισχύσεις στις γεωργικές πρακτικές που είναι σημαντικές για τους πληθυσμούς των πεταλούδων, περιλαμβάνονται εκείνες που αφορούν τους μόνιμους βοσκότοπους, την οικολογική αγρανάπαυση, τη φυτική κάλυψη, την αμειψισπορά και τις περιοχές Natura 2000.

Η μελλοντική πολιτική αγροτικής ανάπτυξης αναμένεται ότι θα εξακολουθήσει να επιτρέπει στα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες των εδαφών τους και να βελτιώσουν το περιβάλλον και την ανθεκτικότητα της γεωργίας στην αλλαγή του κλίματος στην ύπαιθρο. Υπάρχει ακόμα περιθώριο για βελτίωση σε σχέση με τα περιβαλλοντικά μέτρα που προγραμματίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την προσαρμογή τους στις ειδικές ανάγκες των περιφερειών και ακόμη και τοπικών περιοχών, όπως οι περιοχές Natura 2000 και οι ΥΦΑ περιοχές. Οι βελτιώσεις που εξετάζονται αφορούν τους μηχανισμούς εφαρμογής της προσέγγισης προγραμματισμού, την καλύτερη σύνδεση των μέτρων ιδίως με την κατάρτιση και την ενίσχυση της συνεργασίας των αγροτών για την επίτευξη συνδετικότητας των χαρακτηριστικών της υπαίθρου υπέρ της βιοποικιλότητας και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή («πράσινη υποδομή»).

Επιπλέον, η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης της γεωργίας στις περιοχές με ειδικούς φυσικούς περιορισμούς θα συνεχίσει να αποτελεί στόχο της μελλοντικής ΚΑΠ. Η συνέχιση της ενεργού γεωργικής διαχείρισης, μέσω πρακτικών χαμηλής έντασης σε πολλούς από αυτούς τους τομείς είναι σημαντική για τη διατήρηση της ΥΦΑ τους. Είναι υπό εξέταση το κατά πόσον μια πρόσθετη εισοδηματική στήριξη στο πλαίσιο του πυλώνα 1 θα μπορούσε να συμπληρώσει τη στήριξη που παρέχεται μέσω της Αγροτικής Ανάπτυξης προς τους αγρότες στις περιοχές αυτές, κατά πόσον θα μπορούσε να χορηγηθεί περιορισμένη ευελιξία στα κράτη μέλη για την παροχή στήριξης του εισοδήματος συνδεδεμένης με την παραγωγή για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων σε ορισμένες περιοχές, και γενικά , πώς θα μπορούσαν να υποστηριχθούν ειδικά οι μικροί αγρότες.

Η αυξανόμενη εστίαση της πολιτικής στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνεπάγεται ότι η αξιολόγηση περιβαλλοντικών παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, θα έχει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο του μελλοντικού συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης για την αγροτική ανάπτυξη. Το σύστημα τελεί υπό αναθεώρηση για να εξασφαλιστεί ότι είναι θα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τους στόχους πολιτικής για την μετά το 2013 περίοδο. Φαίνεται πιθανό ότι η αξιολόγηση των γεωργικών εκτάσεων ΥΦΑ, για την οποία απαιτείται κατάλληλος δείκτης, θα συνεχίσει να αποτελεί τμήμα του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης. Στο πλαίσιο του σημερινού κοινού πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης της αγροτικής ανάπτυξης («CMEF»), η καθοδήγηση που παρέχεται στα κράτη μέλη τα ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν τα καλύτερα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών και των καταλόγων βιολογικών ειδών, προκειμένου να συμβάλουν στην εκ μέρους τους αξιολόγηση της έκτασης και της κατάστασης της γεωργικής γης ΥΦΑ. Δεν υπάρχει προκαθορισμένη μέθοδος, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα δεδομένων καθώς και τα φυσικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά διαφέρουν τόσο πολύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσέγγιση αυτή είναι πιθανό να διατηρηθεί για το μέλλον, έτσι ώστε όταν θα υπάρχουν ικανοποιητικά δεδομένα σχετικά με τους πληθυσμούς και την κατανομή των πεταλούδων, να μπορούν αυτά να ενσωματωθούν στην αξιολόγηση ΥΦΑ.

Όλοι οι μηχανισμοί και τα μέτρα που αναφέρονται ανωτέρω θα συμβάλουν στην υποστήριξη της γεωργίας ΥΦΑ, της βιοποικιλότητας εν γένει και των πληθυσμών των πεταλούδων ειδικότερα.

Όσον αφορά τη βιολογική γεωργία, η Επιτροπή κρίνει απαραίτητη την περαιτέρω ενίσχυση των πολιτικών που μπορούν να προωθήσουν και να στηρίξουν την ανταγωνιστικότητα του τομέα αυτού. Σήμερα, η βιολογική γεωργία έχει ενταχθεί πλήρως στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ και καταλαμβάνει περίοπτη θέση στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα. Οι μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ θα εξασφαλίσουν τη συνέχιση αυτής της στήριξης της βιολογικής γεωργίας στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, ενώ ενδέχεται να αποδειχθεί ευκολότερο για τους βιοκαλλιεργητές να συμμορφώνονται με άλλα στοιχεία, όπως οι δράσεις άμεσων ενισχύσεων με οικολογικό προσανατολισμό.

(1)COM(2010)672 τελικό.