2011

Εκατομμύρια ευρωπαίοι αγρότες και το 11% του Αμαζονίου θυσιάζονται αν περάσει η εμπορική συμφωνία Ε.

Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα: Εκατομμύρια ευρωπαίοι αγρότες και το 11% του Αμαζονίου θυσιάζονται αν περάσει η εμπορική συμφωνία Ε.Ε. – Ν. Αμερικής
Προς: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η εκτίμηση των επιπτώσεων στην αειφορία της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, η οποία διεξήχθη από ανεξάρτητο σύμβουλο, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ελευθέρωση του εμπορίου στον γεωργικό τομέα:

  1. θα οδηγήσει σε δραστική συρρίκνωση της απασχόλησης και της παραγωγής στους τομείς της γεωργίας και της επεξεργασίας τροφίμων της ΕΕ κατά 5 % για ορισμένα προϊόντα.
  2. θα αυξήσει την πίεση στο πρωτογενές δάσος του Αμαζονίου της Βραζιλίας, απαιτώντας τη μετατροπή 55 εκατομμυρίων επιπλέον εκταρίων μόνο για βοσκή βοοειδών, από τα περίπου 470 εκατομμύρια εκτάρια του εναπομείναντος δάσους. Ο αριθμός αυτός δεν συμπεριλαμβάνει την αλλαγή χρήσης γης εξαιτίας της μετατόπισης των γεωργών και των αυτοχθόνων πληθυσμών ή εξαιτίας της ζήτησης για παραγωγή σιτηρών και σόγιας για ζωοτροφές και βιοκαύσιμα.


Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για το εμπόριο ανακοίνωσε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων τον Μάιο του 2010, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στα εξής:

  1. Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων; Πιο συγκεκριμένα, πόσοι γύροι έχουν πραγματοποιηθεί από τον Μάιο του 2010 και πού μπορεί κανείς να βρει τις σχετικές ανακοινώσεις;
  2. Ποια τυχόν πορίσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων στην αειφορία έχουν συμπεριληφθεί στη διαπραγματευτική θέση της ΕΕ σχετικά με τις προσφορές που έγιναν το 2004;
  3. Ποιο ήταν το πραγματικό κόστος της εκτίμησης των επιπτώσεων στην αειφορία, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;
  4. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η γεωργία της ΕΕ μπορεί να αντέξει τους τόσο έντονους κλυδωνισμούς που θα προκαλέσει η ελευθέρωση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγή σόγιας και βοδινού στη Βραζιλία επωφελείται από πολλές άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις (ΠΟΕ, 2009, Αναθεώρηση της εμπορικής πολιτικής της Βραζιλίας);
  5. Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή για να διασφαλίσει τη συνεκτικότητα της πολιτικής και τη στήριξη για διεθνείς δεσμεύσεις βάσει των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών (ΠΠΣ), ιδίως της UNFCCC (σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος) και της CBD (σύμβασης για τη βιοποικιλότητα), δεδομένου ότι η εκτίμηση των επιπτώσεων στην αειφορία αναγνωρίζει ότι «οι υφιστάμενοι νομοθετικοί έλεγχοι είναι απίθανο να είναι αρκετά ισχυροί ώστε να προλαμβάνουν την παράνομη εγκατάσταση και τη συνακόλουθη αποψίλωση δασών από τους εκτοπισθέντες ιδιοκτήτες μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» και ότι η ζήτηση από την ΕΕ ήδη τροφοδοτεί την αποψίλωση δασών, καθώς η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Mercosur;


Απάντηση του κ. De Gucht εξ ονόματος της Επιτροπής

Οι διαπραγματεύσεις με τη Mercosur για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης επαναλήφθηκαν το Μάιο του 2010 και εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουν ήδη διεξαχθεί τέσσερις γύροι διαπραγματεύσεων, ενώ ένας πέμπτος γύρος έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2011 στην Ασουνσιόν. Ύστερα από κάθε γύρο, αποστέλλεται γραπτή έκθεση, που περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της κάθε ομάδας εργασίας, στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (ΙΝΤΑ).

Έχει διεξαχθεί ανεξάρτητη αξιολόγηση των επιπτώσεων στην αειφορία (SIA), δηλαδή των επιπτώσεων μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur, αξιολόγηση η οποία έχει δημοσιευθεί από το Μάρτιο του 2009. Το κόστος της SIA της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Mercosur ήταν 193 150 ευρώ. Ο στόχος αυτής της αξιολόγησης (SIA) ήταν να ενημερώσει τους εμπορικούς διαπραγματευτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τον δυνητικό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο μιας συμφωνίας τόσο στην ΕΕ όσο και στη Mercosur. Η διαδικασία της SIA αποσκοπεί να παράσχει διαφωτιστικά στοιχεία για σημαντικά θέματα που θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων ή με τη λήψη συνοδευτικών μέτρων και, γι’ αυτό το λόγο, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη γνωστοποίηση των αποφάσεων της ΕΕ στο πλαίσιο των εμπορικών της σχέσεων με άλλους εταίρους. Η SIA συμπληρώθηκε με πρόσθετες επικαιροποιημένες οικονομικές μελέτες.

Η Επιτροπή προετοιμάζει σήμερα την προσφορά της προς τη Mercosur για την πρόσβαση στην αγορά. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση η Επιτροπή προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι τα εμπορικά οφέλη και οι κανόνες που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών (FTA) συμβαδίζουν με την επιδίωξη της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και της περιβαλλοντικής προστασίας στην ΕΕ και στους προτιμησιακούς εμπορικούς εταίρους της. Η επιδίωξη αυτή συνεκτιμά τα πορίσματα της SIA, καθώς και άλλες πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπόψη της τον ιδιαιτέρως ευαίσθητο χαρακτήρα του γεωργικού τομέα και, ειδικότερα, ορισμένων συγκεκριμένων προϊόντων. Λόγω αυτού του ευαίσθητου χαρακτήρα, η Επιτροπή κατέστησε σαφές στη Mercosur από την αρχή ακόμη των διαπραγματεύσεων ότι, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, δεν είναι σε θέση να απελευθερώσει πλήρως τις εμπορικές συναλλαγές με τη Mercosur.

Στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, προτείνεται ένα κεφάλαιο με τίτλο «Εμπόριο και Βιώσιμη Ανάπτυξη», με σκοπό, μεταξύ άλλων, να κατοχυρωθούν οι δεσμεύσεις για τις κοινωνικές πτυχές και την περιβαλλοντική προστασία ως υψηλή προτεραιότητα της δημόσιας πολιτικής και να δημιουργηθεί μια μόνιμη βάση αξιολόγησης των επιπτώσεων και διαλόγου για τις επιπτώσεις που θα έχει η συμφωνία εμπορικών συναλλαγών στην επιδίωξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή επιζητεί την επιβεβαίωση των δεσμεύσεων σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή πολυμερών συμφωνιών για το περιβάλλον (MEA), όπως είναι, μεταξύ άλλων, η UNFCCC και η CBD. Η Επιτροπή προσπαθεί επίσης να δημιουργήσει ένα πλαίσιο για την εξέταση των πρακτικών βιωσιμότητας που εφαρμόζονται στους ευαίσθητους φυσικούς πόρους, ιδίως στα δάση. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη χρήση της γης και των φυσικών πόρων σε μια χώρα (όπως η διατήρηση των δασικών πόρων) αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση αυτής της χώρας. Επιπλέον, είναι καθήκον της χώρας να ενεργεί σύμφωνα με τη CBD και να λαμβάνει επίσης υπόψη της τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των MEA στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος. Ο χειρισμός των προβλημάτων που προκαλούνται από την παράνομη εκτόπιση μικροϊδιοκτητών και οι πιθανές απαντήσεις σε επίπεδο εθνικής πολιτικής ή τα τυχόν μέτρα επίλυσης των διαφορών μάλλον δεν εμπίπτουν στον εμπορικό πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης η οποία αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σήμερα.