2011

Διοξίνες σε τρόφιμα και ζωοτροφές

Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Νικόλαος Χουντής
Θέμα: Διοξίνες σε τρόφιμα και ζωοτροφές
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Γερμανία ειδοποίησε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό RASFF στις 27 Δεκεμβρίου 2010, μετά τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων κατά τους οποίους εντοπίστηκαν υπερβολικά υψηλά επίπεδα διοξινών, ακόμη και 77 φορές πάνω από το όριο ανοχής της ΕΕ, σε λιπαρά οξέα που παράγονται για ζωοτροφές. Οι έλεγχοι που ακολούθησαν έδειξαν συγκεντρώσεις διοξινών πάνω από το όριο ανοχής σε αυγά, κρέας πουλερικών και χοίρειο κρέας που προέρχονταν από αγροκτήματα στα οποία είχαν πωληθεί αυτές οι παρτίδες ζωοτροφών. Μολυσμένες ζωοτροφές εντοπίστηκαν στη Δανία και τη Γαλλία, ενώ μολυσμένα τρόφιμα εντοπίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω των Κάτω Χωρών.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, η παραγωγός εταιρεία ήταν ενήμερη για τα υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης διοξινών ήδη από τον Μάρτιο του 2010.

Λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για την παραγωγή ζωοτροφών, τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και τον έλεγχο (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003) και την υφιστάμενη νομοθεσία για τα επίπεδα συγκέντρωσης διοξινών (κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 και αριθ. 1883/2006 της Επιτροπής):

  1. Πώς αντιμετωπίζει η Επιτροπή το ζήτημα; Ποιες είναι οι αποφάσεις της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων (SCFCAH); Θεωρεί η Επιτροπή την αντίδραση του μηχανισμού RASFF επιτυχημένη, και πώς μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία του;
  2. Έχει εντοπιστεί η πηγή της μόλυνσης; Αν ναι, ποια είναι αυτή και ποια είναι η ποσότητα των ζωοτροφών που μολύνθηκε; Αν η πηγή δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, ποια μέτρα λαμβάνονται από την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές;
  3. Θα μπορούσε η Επιτροπή να επιβεβαιώσει τα υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων διοξινών σε προϊόντα της εν λόγω εταιρείας ήδη από τον Μάρτιο του 2010; Με ποιον τρόπο σκοπεύει η Επιτροπή να διερευνήσει αυτό το ενδεχόμενο; Ποια μέτρα θα λάβει για να διασφαλίσει την ανιχνευσιμότητα των πιθανώς μολυσμένων ζωοτροφών κατά την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2010;

Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής

  1. Το περιστατικό της μόλυνσης από διοξίνες έχει συζητηθεί λεπτομερώς σε τέσσερις συνεδριάσεις της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων στις 11, 19, 20 και 24 Ιανουαρίου 2011 αντίστοιχα και στη συνεδρίαση των προϊσταμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών (CVO) στις 18 Ιανουαρίου 2011. Σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις, ο εκπρόσωπος της γερμανικής αντιπροσωπείας απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που έθεσαν οι άλλες αντιπροσωπείες.Οι γερμανικές αρχές διαχειρίζονται το περιστατικό της μόλυνσης αποτελεσματικά και αυτό έχει αναγνωριστεί στις προαναφερόμενες συνεδριάσεις της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και των προϊσταμένων κτηνιατρικών υπηρεσιών (CVO). Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα στις ζωοτροφές καταγωγής Γερμανίας.Το σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF) αποδείχθηκε ένα αποτελεσματικό εργαλείο με το οποίο τα κράτη μέλη ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν μολυσμένα τρόφιμα και ζωοτροφές που έχουν εξαχθεί σε ορισμένα από αυτά. Χάρη σε αυτό το εργαλείο τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έλαβαν τα αναγκαία μέτρα. Επιπλέον, για το περιστατικό αυτό, λειτούργησε το σύστημα ιχνηλασιμότητας της ΕΕ, με το οποίο καθίσταται δυνατή η συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης και η άμεση παρέμβαση όταν χρειάζεται.
  2. Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, τα λιπαρά οξέα που προορίζονταν για τεχνικούς σκοπούς, και είχαν μολυνθεί από διοξίνες, αναμίχθηκαν με λίπη για την παραγωγή ζωοτροφών. Δεν είναι ακόμα γνωστός ο τρόπος με τον οποίο μολύνθηκαν τα λιπαρά οξέα από διοξίνες. Ο γερμανός εισαγγελέας διενεργεί εξέταση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.2 256 τόνοι λίπη για την παραγωγή ζωοτροφών τα οποία πιθανώς ήταν μολυσμένα παραδόθηκαν σε 25 παρασκευαστές σύνθετων ζωοτροφών στη Γερμανία, οι οποίοι παρήγαγαν περίπου 100 000-200 000 τόνους σύνθετων ζωοτροφών, που περιέχουν πιθανώς μολυσμένα λίπη σε ποσοστό 2 %-10 %. Οι ζωοτροφές που δεν είχαν ακόμα δοθεί σε ζώα απομονώθηκαν και αποσύρθηκαν από την αγορά.
  3. Οι αρμόδιες αρχές στη Γερμανία, κατά τη διάρκεια των ερευνών τους στη συγκεκριμένη εταιρεία, εντόπισαν μία αναλυτική έκθεση εσωτερικού ελέγχου που έγινε τον Μάρτιο του 2010 σύμφωνα με την οποία το επίπεδο των διοξινών στα λίπη για ζωοτροφές ήταν διπλάσιο από το ανώτατο επίπεδο της ΕΕ. Αν και αυτό το αποτέλεσμα δεν κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες αρχές, γεγονός που αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ, το ειδικό ομοταγές μοντέλο διοξίνης του περιστατικού του Μαρτίου του 2010 ήταν διαφορετικό από το μοντέλο του εν λόγω περιστατικού και, επομένως, μπορούμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα ότι αυτά τα πορίσματα δεν συνδέονται με αυτό το περιστατικό της μόλυνσης παρόλο που πρόκειται για την ίδια εγκατάσταση. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29 Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τέτοιες παραβιάσεις. Δεδομένου του επιπέδου που διαπιστώθηκε στα λίπη για τις ζωοτροφές, αυτό το περιστατικό δεν θα έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες στη δημόσια υγεία.