2011

Αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών

Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Την επιβολή αυξήσεων που κινούνται στο 30 %-40 % αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση για τα εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών εν μέσω κοινωνικής και οικονομικής ύφεσης, καθιστώντας έτσι ασύμφορη για τους πολίτες τη μετακίνησή τους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ενιαίου εισιτηρίου για όλα τα μέσα διάρκειας 90΄ που από 1 ευρώ διαμορφώνεται από 01/02 στο 1,40 ευρώ! Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι τροποποιήσεις ή και κατάργηση μηνιαίων και ετήσιων καρτών που διευκόλυναν τους τακτικούς χρήστες των αστικών συγκοινωνιών.

Δεδομένου ότι η νέα τιμολόγηση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών αποτελεί ακόμα ένα πλήγμα όχι μόνο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά και -το κυριότερο- για τα χαμηλά οικονομικά και κοινωνικά στρώματα και τις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων, ανέργων και καταναλωτών που θα κληθούν σε 10 ημέρες να επωμιστούν την αντίστοιχη αύξηση του 30 % και στα μειωμένα τους εισιτήρια καθιστώντας ακόμα και τη μετακίνηση πολυτέλεια, ερωτάται η Επιτροπή:
  1. Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται τελικά η προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων από μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα και η πρόσβασή τους σε βασικά κοινωνικά αγαθά όπως η μετακίνηση όπως προβλέπουν σαφώς οι σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες;
  2. Ποιες κατευθύνσεις ή και καλές πρακτικές προτίθεται να διατυπώσει η Επιτροπή σε σχέση με ειδικές ρυθμίσεις κοινωνικού χαρακτήρα στις μετακινήσεις;
  3. Ποια τα δικαιώματα και τα περιθώρια διεκδικήσεων για τον πολίτη καταναλωτή που καλείται να πληρώσει την ανεπάρκεια των αρμόδιων φορέων να περιορίσουν τη λαθρεπιβίβαση χωρίς τουλάχιστον να απολαμβάνει βελτιωμένες υπηρεσίες μετακίνησης;


Απάντηση του κ. Kallas εξ ονόματος της Επιτροπής

  1. Η Επιτροπή διαβεβαιώνει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τα ελκυστικά και προσιτά κόμιστρα, ώστε να προαχθεί η χρήση των αστικών μέσων μαζικής μεταφοράς με στόχο την επίτευξη συνθηκών αειφόρου κινητικότητας στις πόλεις. Κάθε πολίτης δικαιούται πρόσβασης σε σύστημα δημόσιων συγκοινωνιών το οποίο καλύπτει τις βασικές του/της ανάγκες μετακίνησης. Μόνον έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή και να οικοδομήσουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, η οποία ενθαρρύνει την κοινωνική ένταξη και συμβάλλει σε μια αειφόρο μορφή μετακίνησης. Ωστόσο, ο καθορισμός της τιμής των κομίστρων είναι ένας τομέας όπου πρέπει να γίνει σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας.
  2. Ο κανονισμός αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές προβλέπει το δικαίωμα των αρμόδιων αρχών να ενσωματώνουν τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας καθορίζοντας ανώτατα (κοινωνικά) όρια χρέωσης στις συμβάσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας στις αστικές συγκοινωνίες, ενώ το ύψος της χρέωσης μπορεί επίσης να διέπεται από γενικούς κανόνες. Οι μεταφορείς που δεσμεύονται σε τέτοιες συμβάσεις πρέπει να αποζημιώνονται από τις αρμόδιες αρχές για το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα της εφαρμογής τέτοιων μέγιστων κομίστρων.
Προκειμένου να βοηθηθούν οι ανά την Ευρώπη υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής στην ανταλλαγή της πείρας τους, διατίθεται μια μεγάλη βάση δεδομένων βέλτιστων πρακτικών μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών για τις τοπικές συγκοινωνίες και της αντίστοιχης δικτυακής πύλης (European Local Transport Information Service-ELTIS). Η οικεία βάση δεδομένων βέλτιστων πρακτικών περιέχει περίπου 60 μελέτες περιπτώσεων σχετικές με προσιτές δημόσιες συγκοινωνίες.

Η πρωτοβουλία CIVITAS (www.civitas-initiative.org) διέθεσε, από το 2002, 180 εκατ. ευρώ προκειμένου να συνδράμει 59 συμμετέχουσες πόλεις στην εφαρμογή και αξιολόγηση καινοτόμων μέτρων. Η βάση δεδομένων που διαθέτει περιλαμβάνει περίπου 60 μέτρα σχετικά με νέες προσεγγίσεις της κοινωνικής πτυχής των δημόσιων συγκοινωνιών.

Εξάλλου η Επιτροπή παρακολουθεί τη θέσπιση του συστήματος αστικών διοδίων, το οποίο συμβάλλει στη χρηματοδότηση των δημόσιων συγκοινωνιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.