2010

Οικονομική στήριξη και ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εισοδηματικά ασθενέστερων ομάδων

Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Οικονομική στήριξη και ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εισοδηματικά ασθενέστερων ομάδων
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σύμφωνα με τα πορίσματα του συνόλου των σχετικών ερευνών και μελετών, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και κρίσης τα ασθενέστερα εισοδηματικά κοινωνικά στρώματα-άνεργοι, χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι-αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσχέρειες επιβίωσης, με συνέπεια να εντείνεται ο κίνδυνος του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησής τους. Δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες βρίσκονται ακόμη σε ύφεση και τα ποσοστά ανεργίας εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξητικές τάσεις σε όλα τα κράτη μέλη, ερωτάται η Επιτροπή:
  1. Επεξεργάζεται ή προτίθεται να επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης των πληθυσμιακών αυτών ομάδων, μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, ώστε να διασφαλισθεί για αυτούς ένα αξιοπρεπές όριο διαβίωσης;
  2. Έχουν δοθεί ή πρόκειται να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές από την ΕΕ στα κράτη μέλη προκειμένου να ενισχυθούν τα εισοδήματα των οικονομικά ασθενέστερων με έκτακτα επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης και η αγοραστική τους δύναμη μέσα από τη χρηματοδότησή τους με ευνοϊκούς όρους και τη χορήγηση εκπτωτικών κουπονιών, ώστε να διασφαλισθεί η πρόσβαση τους σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης;

Απάντηση του κ. Andor εξ ονόματος της Επιτροπής

Τα μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας και τη στήριξη ατόμων, όπως μεταξύ άλλων οι ρυθμίσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, παραμένουν κατά μέγα μέρος στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εν τούτοις, τα κονδύλια της ΕΕ που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο ποικίλων πρωτοβουλιών, ενδεχομένως να βοηθήσουν τα άτομα που κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση, παρόλο που δεν αποτελούν, με την ακριβή έννοια του όρου, προγράμματα για την ανακούφιση της φτώχειας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο απευθύνεται σε άτομα που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό και χρηματοδοτεί προγράμματα σε έξι συγκεκριμένους τομείς, πέντε από τα οποία ενδεχομένως να έχουν έμμεσο ή άμεσο αντίκτυπο στη φτώχεια (βελτίωση της κοινωνικής ένταξης για τα μειονεκτούντα άτομα? βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της βιωσιμότητας? κινητοποίηση για μεταρρυθμίσεις στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης? αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου). Άλλες πηγές χρηματοδότησης οι οποίες πιθανόν να έχουν θετικό αντίκτυπο σ’αυτό το θέμα περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και τον πρόσφατα συμφωνημένο μηχανισμό χρηματοδότησης.

Επιπροσθέτως, το ευρωπαϊκό έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία περαιτέρω ευαισθητοποίησης για τα προβλήματα αυτά και ώθησης για συνεχόμενη βελτίωση. Κατά τη διάρκεια του Έτους θα πραγματοποιηθούν διάφορες πρωτοβουλίες σε κάθε κράτος μέλος καθώς επίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στα συμμετέχοντα κράτη συγχρηματοδοτούνται από τα κονδύλια της ΕΕ.

Η ΕΕ δεν εκδίδει συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες για τα κράτη μέλη σχετικά με την ενίσχυση του χαμηλού εισοδήματος. Αντιθέτως, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων έχουν επιλέξει να συνεργαστούν εθελοντικά στον αγώνα ενάντια στη φτώχεια μέσα στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού. Η συνεργασία της ΕΕ βασίζεται στην τακτική υποβολή εκθέσεων, στην πίεση που ασκείται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και στην αμοιβαία μάθηση καθώς και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή έχει επινοήσει την έννοια της ενεργητικής ένταξης, προτείνοντας κοινές αρχές και πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για μία ολοκληρωμένη στρατηγική που συνδυάζει εισοδηματική ενίσχυση, αγορές εργασίας για όλους και πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες.

Η δραστηριότητα στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού περιλαμβάνει την έγκαιρη παρακολούθηση του κοινωνικού αντίκτυπου της κρίσης. Ως αποτέλεσμα, οι απαιτήσεις για προνοιακές παροχές αναμένεται να αυξηθούν, αρχικά για τις χώρες που επλήγησαν από την κρίση πρώτες ή πιο βαριά, και στη συνέχεια και για τις υπόλοιπες χώρες. Αρκετοί άνθρωποι βασίζονται σ’αυτά τα προγράμματα, τα οποία μπορούν να απαλύνουν ή έστω να μετριάσουν τον αντίκτυπο της κρίσης. Η Επιτροπή θεωρεί πως η ενίσχυση αυτή δεν θα πρέπει να αποσυρθεί βιαστικά. Η εκπλήρωση των φορολογικών επιταγών σε συνάρτηση με τις δημόσιες δαπάνες θα οδηγήσει σε περισσότερο αποτελεσματικές και αποδοτικές κοινωνικές δαπάνες αναφορικά με τις σημαντικές αρχές της πρόσβασης για όλους, της επάρκειας και της βιωσιμότητας. Η συνεργασία με τα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών θα πρέπει να επιταχυνθεί για την επίτευξη αυτών τον στόχων.

Τέλος, η πρόταση της Επιτροπής για μια καινούρια στρατηγική για την ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 2020, που παρουσιάστηκε στις 3 Μαρτίου, βασίζεται σε τρεις άξονες, συμπεριλαμβανομένης και της «χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης». Η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στοχεύει στην ενδυνάμωση των ανθρώπων μέσω ενός υψηλού επιπέδου εργασίας, της προώθησης των προσόντων τους, της καταπολέμηση της φτώχειας και του εκσυγχρονισμού των αγορών εργασίας, των συστημάτων εκπαίδευσης και κοινωνικής προστασίας έτσι ώστε οι άνθρωποι να έχουν την δυνατότητα να προλαμβάνουν και να διαχειρίζονται την αλλαγή και να δημιουργούν μία ενιαία κοινωνία.

Με βάση αυτόν τον άξονα, η Επιτροπή έχει προτείνει μία εμβληματική πρωτοβουλία, δηλαδή την «ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας», σκοπός της οποίας είναι να διασφαλιστεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, με την αξιοποίηση του τρέχοντος ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέμηση της φτώχειας και τον καθορισμό ενός ποσοτικού στόχου, δηλαδή να μειωθεί κατά 25 % ο αριθμός των Ευρωπαίων που ζουν κάτω από τα εθνικά όρια φτώχειας, έτσι ώστε 20 εκατομμύρια άνθρωποι να γλυτώσουν από τη φτώχεια.