2010

Ασφάλεια συνομιλιών καταναλωτών – χρηστών κινητής τηλεφωνίας

Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Ασφάλεια συνομιλιών καταναλωτών – χρηστών κινητής τηλεφωνίας
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι συνομιλίες των ευρωπαίων καταναλωτών-χρηστών κινητής τηλεφωνίας δεν προστατεύονται επαρκώς, όπως δείχνουν πρόσφατα δημοσιεύματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση σε συνέδριο στο Βερολίνο (Chaos Communication Congress), Γερμανός, ειδικός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κατάφερε να σπάσει το βασικό αλγόριθμο κρυπτογράφησης που εμποδίζει την παρακολούθηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κινητών τηλεφώνων. Ο βασικός αυτός αλγόριθμος κρυπτογράφησης σχεδιάστηκε το 1988 για να εμποδίζει την παρακολούθηση των κινητών τηλεφώνων και σήμερα χρησιμοποιείται για την προστασία του 80 % των κλήσεων παγκοσμίως.

Ερωτάται η Επιτροπή:
  1. Αν προτίθεται η ΕΕ να λάβει επιπλέον μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των κλήσεων με στόχο την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών, και στην περίπτωση αυτή ποια είναι αυτά;
  2. Αν προβλέπεται νομοθετική ενίσχυση εν όψει των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και ποιες κατευθυντήριες γραμμές προτίθεται να δώσει η ΕΕ στους αρμόδιους φορείς των κρατών μελών, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη προστασία των συνομιλιών σε επίπεδο ΕΕ;
 
 
Απάντηση από την κα Kroes εξ ονόματος της Επιτροπής

Το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου αναφέρεται σε πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η αποκρυπτογράφηση του αλγόριθμου που προστατεύει την πλειονότητα των τηλεφωνικών κλήσεων μπορεί να έχει καταστεί πρακτικά εφικτή με τους διαθέσιμους πόρους και εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος και ερωτά αν η Επιτροπή πρόκειται να λάβει σχετικά μέτρα και να διατυπώσει νομοθετικές προτάσεις.

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένου του απορρήτου των επικοινωνιών, αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προστατεύεται βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ με το άρθρο 5 της οδηγίας 2002/58/EΚ για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Το εν λόγω άρθρο υποχρεώνει τα κράτη μέλη να κατοχυρώνουν το απόρρητο των επικοινωνιών απαγορεύοντας κάθε είδος υποκλοπής ή παρακολούθησης που διενεργείται χωρίς τη συγκατάθεση των χρηστών ή χωρίς νόμιμη άδεια. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα τεχνικά μέτρα προκειμένου να προστατεύεται η ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Οι πάροχοι της υπηρεσίας δημόσια διαθέσιμων κινητών επικοινωνιών είναι αρμόδιοι να αξιολογήσουν κατά πόσο τα προσφάτως δημοσιευμένα αποτελέσματα ερευνών υποδηλώνουν την ύπαρξη αυξημένου κινδύνου ως προς το απόρρητο και την ασφάλεια των υπηρεσιών τους και σε αυτούς εναπόκειται, ενδεχομένως από κοινού με παρόχους δικτύου και κατασκευαστές εξοπλισμού, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των εν προκειμένω κινδύνων. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, οι οποίες οφείλουν να παρακολουθούν και να στηρίζουν τη διαδικασία, καθώς και να εξασφαλίζουν την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων.

Με τη μεταρρύθμιση στις τηλεπικοινωνίες, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2009, ενισχύθηκαν οι διατάξεις περί επιβολής και εφαρμογής της οδηγίας. Τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν αποτρεπτικές κυρώσεις και να εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές αρχές θα διαθέτουν όντως τις απαραίτητες εξουσίες και τους πόρους για αποτελεσματική επιβολή των εθνικών διατάξεων όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας.

Εξάλλου, στην οδηγία πλαίσιο 2002/21/EΚ προστέθηκε νέο κεφάλαιο για την ασφάλεια και ακεραιότητα, όπου αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ώστε να εξασφαλιστεί ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας των δικτύων τους και όπου ορίζονται οι εξουσίες των αρμόδιων εθνικών αρχών όσον αφορά την παρακολούθηση και την επιβολή των εν λόγω υποχρεώσεων.

Η Επιτροπή υποστηρίζει τη δημιουργία κλίματος ασφάλειας στην Κοινωνία της Πληροφορίας, μέσω μιας πολυμερούς προσέγγισης που θα βασίζεται στο διάλογο, την εταιρική συνεργασία και την ανάθεση αρμοδιοτήτων, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα συμβάλουν ανάλογα με το ρόλο και τις ευθύνες του καθενός.