2010

Ασύστολη κερδοσκοπία στην ελληνική αγορά καυσίμων εις βάρος των καταναλωτών

Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Ασύστολη κερδοσκοπία στην ελληνική αγορά καυσίμων εις βάρος των καταναλωτών
Προς:Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σε προηγούμενη ερώτησή μας αναφορικά με τα φαινόμενα κερδοσκοπίας και στρεβλώσεων που παρατηρούνται στην ελληνική αγορά καυσίμων λόγω του ελλείμματος ελέγχου από πλευράς των αρμόδιων θεσμικών οργάνων με αποτέλεσμα την μεγάλη έκταση παρανομίας ανάμεσα σε άλλα και στην παραδοτέα ποσότητα στα σημεία πώλησης, λάβαμε την ακόλουθη απάντηση (Ε-4814/10EL): «Η Επιτροπή δεν προβλέπει σχέδιο δράσης για τον έλεγχο των καυσίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προς το παρόν. Τα στοιχεία που θα αιτιολογούσαν μια τέτοια πρωτοβουλία είναι, μέχρι σήμερα, ανεπαρκή…Εάν λάβει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες πρακτικές κατά του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά πετρελαίου, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, και εάν η αρμόδια για τον ανταγωνισμό εθνική αρχή θεωρηθεί ότι δεν είναι η πλέον κατάλληλη για να εξετάσει τις εικαζόμενες παραβάσεις, η Επιτροπή είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο να προβεί σε έρευνα γι’ αυτές τις πρακτικές».Στον σημερινό ελληνικό Τύπο κυριαρχούν οι καταγγελίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την έκταση της κερδοσκοπίας με τη μέθοδο των ελλειμματικών παραδόσεων που επιτυγχάνεται με τη χρήση παράνομων μηχανισμών στις αντλίες των καυσίμων. Στην επίσημη ανακοίνωσή του, ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας κάνει λόγο για σωρεία πληροφοριών που διακινούνται στην αγορά καυσίμων και από καταγγελίες καταναλωτών που έπεσαν θύματα αισχροκέρδειας. Βάσει των παραπάνω επανερχόμαστε για να ρωτήσουμε εκ νέου την Επιτροπή:    ·    Πώς προστατεύονται τελικά οι έλληνες καταναλωτές ως ευρωπαίοι πολίτες από τη συνεχιζόμενη αισχροκέρδεια όταν στην πράξη οι αρμόδιες εθνικές αρχές κρίνονται ακατάλληλες και αναποτελεσματικές και οι ελεγκτικοί μηχανισμού ανεπαρκείς;·    Με δεδομένο ότι πλέον υπάρχουν στοιχεία και πληροφορίες για συστηματική αισχροκέρδεια, σκοπεύει να προχωρήσει η Επιτροπή σε συγκεκριμένες δράσεις με στόχο την αντιμετώπιση των παραβάσεων εις βάρος του καταναλωτή και της αγοράς καυσίμων και εάν ναι ποιες είναι αυτές; ·    Δεδομένου ότι οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν ψηφιακά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας για τις ελλειμματικές παραδόσεις υπάρχουν διαθέσιμες πρακτικές για τον εντοπισμό και έλεγχό τους;
E-4814/10EL
Απάντηση του κ. Dalli
εξ ονόματος της Επιτροπής
(9.9.2010)

Η Επιτροπή δεν προβλέπει σχέδιο δράσης για τον έλεγχο των καυσίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προς το παρόν. Τα στοιχεία που θα αιτιολογούσαν μια τέτοια πρωτοβουλία είναι, μέχρι σήμερα, ανεπαρκή.

Όσον αφορά τις ολιγοπωλιακές πρακτικές και την εμπορία των καυσίμων, σύμφωνα με τη συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ, η Επιτροπή είναι αρμόδια να ενεργεί κατά των παραβάσεων του δικαίου του ανταγωνισμού της ΕΕ, όπως είναι τα καρτέλ, οι αθέμιτες πρακτικές και οι καταχρήσεις ατομικής ή συλλογικής δεσπόζουσας θέσης που έχουν επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά.

Η Επιτροπή θεωρεί τις ανταγωνιστικές αγορές ως την καλύτερη δυνατή εγγύηση για δίκαιες τιμές καταναλωτή και παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγορών πετρελαίου, σε συνεχή βάση.

Εάν λάβει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες πρακτικές κατά του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά πετρελαίου, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, και εάν η αρμόδια για τον ανταγωνισμό εθνική αρχή θεωρηθεί ότι δεν είναι η πλέον κατάλληλη για να εξετάσει τις εικαζόμενες παραβάσεις, η Επιτροπή είναι έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο να προβεί σε έρευνα γι’ αυτές τις πρακτικές.

Όσον αφορά τα δεδομένα σχετικά με τις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με την απόφαση 1999/280/ΕΚ του Συμβουλίου  η οποία τέθηκε σε εφαρμογή με την απόφαση 1999/566/ΕΚ της Επιτροπής , τα κράτη μέλη διαβιβάζουν, σε εβδομαδιαία βάση, τις τιμές διάθεσης των πετρελαιοειδών (μεταξύ των οποίων η βενζίνη Euro-super 95 και το πετρέλαιο ντήζελ) στην κατανάλωση που τίθενται σε ισχύ κάθε Δευτέρα.

Από μια σύγκριση των τιμών καυσίμων αυτοκινήτων (Euro-super 95 και ντήζελ, με φόρους και χωρίς φόρους) μεταξύ Ιουλίου 2009 και Ιουλίου 2010 ανά κράτος μέλος, προκύπτει ότι κατ’ αυτή την περίοδο η φορολογική συνιστώσα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αυξήθηκε κατά ποσοστό χαμηλότερο από ό,τι η τιμή πρατηρίου. Υπάρχουν εντούτοις ορισμένες εξαιρέσεις, όπως η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Κύπρος, όπου η αύξηση της τιμής καταναλωτή οφείλετο κυρίως στη φορολογική αύξηση (ΦΠΑ ή / και έμμεσοι φόροι) .

Η Επιτροπή παρακολουθεί επίσης ένα ευρύ φάσμα αγορών που έχουν μεγάλη σημασία για τους καταναλωτές (όπως η ενέργεια). Τα αποτελέσματα αυτής της παρακολούθησης περιλαμβάνονται στον πίνακα αποτελεσμάτων των καταναλωτικών αγορών.

Η επόμενη έκδοση θα δημοσιευθεί τον Οκτώβριο του 2010 και θα αφορά έλεγχο των καταναλωτικών αγορών για να προσδιοριστεί ποιες δεν παρουσιάζουν τα αποτελέσματα που αναμένονται από τους ευρωπαίους καταναλωτές. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτών θα διεξαχθεί ανάλυση σε βάθος, ούτως ώστε να γίνουν κατανοητά τα προβλήματα που επηρεάζουν μια συγκεκριμένη καταναλωτική αγορά και να προταθούν λύσεις .