2010

Αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τα ευρωπαϊκά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν σημαίες ευκαιρίας

Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα: Αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τα ευρωπαϊκά αλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούν σημαίες ευκαιρίας
Προς: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η Σιέρρα Λεόνε ανέλαβε πρόσφατα παγκόσμια πρωτοβουλία στον τομέα της καταπολέμησης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας, απαγορεύοντας την εγγραφή αλιευτικών σκαφών ξένης ιδιοκτησίας στο διεθνές νηολόγιό της, θέτοντας κατά τον τρόπο αυτόν τέρμα στο καθεστώς της ως χώρας «σημαίας ευκαιρίας». Η κυβέρνηση της Σιέρρα Λεόνε έλαβε την εν λόγω απόφαση βασιζόμενη στην αδυναμία της να ελέγχει επαρκώς τα σκάφη ξένης ιδιοκτησίας που έφεραν τη σημαία της Σιέρρα Λεόνε, τηρώντας, παράλληλα, τις διεθνείς υποχρεώσεις της στον τομέα της διαχείρισης της αλιείας. Η απόφαση αυτή ενισχύθηκε από το γεγονός ότι η κυβέρνηση αντιμετώπισε επίσης δυσκολίες ως προς την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας στην παράκτια ζώνη αποκλεισμού (IEZ) και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της χώρας. Δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους ή να διατηρούν συμφέροντα επί αλιευτικών σκαφών που φέρουν «σημαίες ευκαιρίας», οι οποίες επισκιάζουν τα πραγματικά συμφέροντα των εν λόγω σκαφών και συχνά αδυνατούν να ρυθμίσουν επαρκώς τις δραστηριότητές τους, παρακαλείται η Επιτροπή να απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Έχει ενημερωθεί η Επιτροπή για τυχόν δράσεις που έχουν αναληφθεί από τα κράτη μέλη για την παρότρυνση των υπηκόων τους να κοινοποιούν κάθε πληροφορία σχετικά με τα νομικά, οικονομικά ή άλλα συμφέροντα σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας, καθώς και τα ονόματα των εν λόγω σκαφών, όπως απαιτείται από το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας; Εάν ναι, θα μπορούσε η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις εν λόγω δράσεις;
  2. Σε ποιες ενέργειες είναι διατεθειμένη να προβεί η Επιτροπή σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν παροτρύνουν τους υπηκόους τους να παρέχουν τις ανωτέρω πληροφορίες;