2010

Νέα επιστημονικά στοιχεία επιβάλλουν τη θέσπιση μορατόριουμ στην καλλιέργεια και εμπορία Γ.Τ.Ο.

Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα: Νέα επιστημονικά στοιχεία επιβάλλουν τη θέσπιση μορατόριουμ στην καλλιέργεια και εμπορία Γ.Τ.Ο.
Προς: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, η ΕΕ προέβη φέτος στην έγκριση της κυκλοφορίας επτά γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ), βασισμένη σε σχετικές θετικές γνωμοδοτήσεις της EFSA. Η EFSA χρησιμοποιεί για τις γνωμοδοτήσεις της την έννοια της «ουσιαστικής ισοδυναμίας», κατά την οποία συγκρίνεται η χημική σύνθεση των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων με μία ισοδύναμη μη ΓΤ ποικιλία, προκειμένου να αξιολογηθεί η ασφάλεια των ΓΤ προϊόντων. Ωστόσο, πρόσφατη επιστημονική έρευνα (Jiao et al.,2010) αμφισβητεί την ουσιαστική ισοδυναμία, καθώς ανιχνεύθηκαν σε ΓΤ ρύζι σημαντικές ακούσιες αλλαγές στη χημική σύνθεση πρωτεϊνών, σε σχέση με το ουσιαστικά ισοδύναμο συμβατικό ρύζι. Βασική επίσης παραδοχή των γνωμοδοτήσεων της EFSA είναι ότι δεν έχει βρεθεί ανασυνδυασμένη αλληλουχία DNA σε όργανα ή ιστούς ζώων που τρέφονται με γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές. Πρόσφατη όμως μελέτη Ιταλών επιστημόνων (Tudisco et al., 2010), αποδεικνύει τη μεταφορά ανασυνδυασμένου DNA από ΓΤ ζωοτροφές στο αίμα και στο γάλα κατσίκας και μέσω του θηλασμού στο αίμα και στους ιστούς των κατσικιών. Η μεθοδολογία που ακολουθεί η EFSA για την αξιολόγηση της ασφάλειας των ΓΤΟ, σύμφωνα με τις ανωτέρω μελέτες, είναι έκθετη επιστημονικά, ενώ παράλληλα προκύπτουν ζητήματα ασφάλειας της δημόσιας υγείας από την καλλιέργεια και εμπορία των ΓΤΟ στην ευρωπαϊκή αγορά. Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται το Συμβούλιο:

1. Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, προτίθεται να προβεί σε αναστολή χορήγησης νέων εγκρίσεων καλλιέργειας και εμπορίας ΓΤΟ, έως ότου βρεθούν αξιόπιστοι μηχανισμοί έλεγχου και αποκλειστεί κάθε πιθανότητα μεταφοράς γενετικά τροποποιημένων γονιδίων στην τροφική αλυσίδα;
2. Σε περίπτωση που δεν προχωρήσει στα ανωτέρω, σκοπεύει στα πλαίσια της νομοθεσίας της ΕΕ για τη βιοασφάλεια να ενισχύσει τους ελέγχους των ΓΤΟ με ανεξάρτητες από την EFSA επιστημονικές μελέτες;

E-6890/10
Απάντηση
(29 Νοεμβρίου 2010)

Το σύστημα της ΕΕ για την έγκριση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ) βασίζεται στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εγκεκριμένων ΓΤΟ. Τόσο η οδηγία 2001/18/ΕΚ  όσο και ο κανονισμός 1829/2003/ΕΚ  θεσπίζουν πρότυπα όσον αφορά την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον.

Το Συμβούλιο προσθέτει ότι το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων ( EΑΑΤ) να παρέχει επιστημονικές γνώμες, μεταξύ άλλων σχετικά με προϊόντα εκτός των τροφίμων και των ζωοτροφών τα οποία συνδέονται με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/18/ΕΚ. Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο θεσπίζει επίσης σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα πρωτοβουλίας σε αυτόν τον τομέα. Στο πλαίσιο της τρέχουσας διαδικασίας επιτροπολογίας, το Συμβούλιο καλείται να επεμβαίνει στη διαδικασία έγκρισης μόνον όταν δεν μπορεί να επιτευχθεί ειδική πλειοψηφία στην σχετική Μόνιμη Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει η Επιτροπή.

Στα συμπεράσματά του, του Δεκεμβρίου 2008 , το Συμβούλιο, ενώ εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες και τη δράση που ανέλαβε από το 2006 η ΕΑΑΤ για να βελτιώσει τη διαφάνεια όσον αφορά τη συνεκτίμηση των παρατηρήσεων των κρατών μελών στις γνωμοδοτήσεις της, τονίζει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσουν τη διεξαγωγή συστηματικής και ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που συνεπάγεται η εκούσια ελευθέρωση και εμπορία ΓΤΟ.

Τον Ιούνιο του 2009, η Επιτροπή άρχισε συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για τους ΓΤΟ, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Στις 14 Ιουλίου 2010, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/EK όσον αφορά τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Τώρα είναι η σειρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως συννομοθετών, να εξετάσουν την πρόταση.