2010

Μέτρα για την αντιμετώπιση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών

Ευρωβουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Κρίτων Αρσένης
Θέμα:Μέτρα για την αντιμετώπιση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών.
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Το 1999 ο FAO (Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών) ενέκρινε το διεθνές σχέδιο δράσης για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών κατά την αλιεία με παραγάδια που καλούσε τα κράτη και την ΕΕ να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τα δικά τους σχέδια δράσης για τα θαλάσσια πτηνά σε περιοχές όπου είχαν εντοπιστεί προβλήματα. Περισσότερα από 10 χρόνια μετά, η ΕΕ δεν έχει ακόμη αναπτύξει ένα τέτοιο σχέδιο δράσης. Κάθε χρόνο που η ΕΕ δεν εισάγει μέτρα για την αντιμετώπιση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών από τους αλιείς της ΕΕ, πεθαίνουν τουλάχιστον 200 000 πτηνά. Πολλά από τα πτηνά που σκοτώνονται προέρχονται από είδη τα οποία προστατεύονται βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου και των οποίων οι πληθυσμοί αντιμετωπίζουν ταχεία μείωση. Για παράδειγμα, το πτηνό μύχος των Βαλεαρίδων, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί «είδος που κινδυνεύει άμεσα με εξαφάνιση» και «σχεδόν απειλούμενο είδος» και περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας για τα πτηνά 79/409/ΕΟΚ(1), εκτιμάται ότι κινδυνεύει να εξαφανιστεί σε διάστημα μίας ανθρώπινης γενιάς, εκτός εάν σταματήσουν οι απώλειες που οφείλονται σε αλληλεπίδραση με τις αλιευτικές δραστηριότητες. Στο ψήφισμά του 2007/2112(ΙΝΙ), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί ως προς την ανάπτυξη ενός κοινοτικού σχεδίου δράσης για τα θαλάσσια πτηνά και ζήτησε επειγόντως από την Επιτροπή να εκπονήσει ένα τέτοιο σχέδιο δράσης το συντομότερο δυνατόν. Η δήλωση πολιτικής της 20ής Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την κοινοτική δράση για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θαλάσσιων πτηνών αναφέρει ότι θα εξετασθεί δεόντως το ενδεχόμενο θέσπισης δεσμευτικής νομοθεσίας και ότι η υιοθέτηση της δέσμης τεχνικών μέτρων, η οποία τελεί σήμερα υπό αναθεώρηση, θα παράσχει στην Επιτροπή το κατάλληλο πλαίσιο για την έγκριση των εκτελεστικών κανονισμών που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία των πτηνών.

1. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να προσεγγίσει το έργο της θέσπισης ενός κατάλληλου πλαισίου, στο εντός της δέσμης τεχνικών μέτρων, για την έγκριση των εκτελεστικών κανονισμών που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία των πτηνών;

2. Σε ποιο χρονικό πλαίσιο προτίθεται η Επιτροπή να αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για τα θαλάσσια πτηνά;

3. Δεδομένου ότι η έλλειψη πληροφοριών αποτελεί μείζον εμπόδιο για τη σαφή κατανόηση των επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων επί των πληθυσμών των θαλάσσιων πτηνών, σχεδιάζει η Επιτροπή να καθιερώσει τυπική υποχρέωση για τους αλιείς να αναφέρουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα θαλάσσιων πτηνών ή για τα κράτη μέλη να συλλέγουν τα αντίστοιχα στοιχεία, σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 199/2008(2);

(1) EE L 103 της 25.4.1979, σ. 1. 
(2) ΕΕ L 60 της 5.3.2008, σ. 1.