2010

Προστασία ευρωπαίων καταναλωτών από την επικίνδυνη χημική ουσία δισφαινόλη-Α.

Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Προστασία ευρωπαίων καταναλωτών από την επικίνδυνη χημική ουσία δισφαινόλη-Α.
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν σε διεθνές επίπεδο οι μελέτες και τα δημοσιεύματα στον Τύπο σχετικά με τις επιδράσεις της χημικής ουσίας δισφαινόλη–Α (BPA) στον ανθρώπινο οργανισμό και τη σύνδεσή της με πλήθος ασθενειών (από καρδιοπάθειες μέχρι διαβήτη και διαταραχές ηπατικών ενζύμων).


Μελέτες αμερικάνων επιστημόνων κατέδειξαν ότι η συγκεκριμένη χημική ουσία ανιχνεύεται σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού. Σύμφωνα μάλιστα με πορίσματα μελέτης του Πανεπιστημίου Rochester, η ουσία BPA δεν αποβάλλεται εύκολα και στο σύνολό της από τον ανθρώπινο οργανισμό όπως αρχικά πίστευαν, ενώ σε έρευνα της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας συσχετίστηκαν στατιστικά οι παθήσεις με τα επίπεδα BPA που βρέθηκαν στον οργανισμό των συμμετεχόντων.


Την αναμενόμενη ανησυχία και προβληματισμό των καταναλωτών ενισχύει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ουσία χρησιμοποιείται ευρέως για πλήθος προϊόντων με τα οποία έρχονται καθημερινά σε επαφή (από κονσέρβες και πλαστικά μπουκάλια νερού και αναψυκτικών μέχρι ηλεκτρονικά είδη), αλλά ακόμα περισσότερο και σε προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά όπως τα μπιμπερό.

Μέχρι σήμερα, ο Καναδάς αποτελεί την πρώτη χώρα που απαγόρευσε τη χρήση BPA σε προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά, ενώ πρόσφατα και ο Δήμος Παρισιού προχώρησε σε αντικατάσταση και ανακύκλωση μπιμπερό με τη συγκεκριμένη ουσία από παιδικούς σταθμούς κατόπιν προειδοποίησης από τον Γαλλικό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων.

Βάσει των παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:
1. Προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος σχετικά με την επικινδυνότητα της ουσίας δισφαινόλη–Α (BPA) για τον ανθρώπινο οργανισμό;
2. Προτίθεται να εφαρμόσει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την προστασία της υγείας των ευρωπαίων καταναλωτών από την εν λόγω ουσία (πχ συγκεκριμένο πλαίσιο συγκεκριμένων μέτρων για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται από παιδιά) απαγορεύοντας τη χρήση της από ορισμένα προϊόντα;
3. Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα των πλαστικών προϊόντων που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά από τρίτες χώρες και περιέχουν την εν λόγω ουσία;

Κοινή απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής
1. Έρευνα για τη δισφαινόλη Α πραγματοποιείται στο πλαίσιο αρκετών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από την Επιτροπή βάσει των ερευνητικών προγραμμάτων-πλαισίων της ΕΕ. Το σχέδιο EURISKED, που χρηματοδοτείται από το πέμπτο πρόγραμμα-πλαίσιο για θέματα έρευνας και τεχνoλoγικής ανάπτυξης (FP5), ανέλυσε τον αντίκτυπο στα ανθρώπινα νευρωνικά και αναπαραγωγικά συστήματα, χρησιμοποιώντας δοκιμές κυτταρικής σειράς in vitro, ενώ ανέπτυξε και μια δοκιμή in - vitro για δυνατότητα πρόκλησης ενδοκρινικής διαταραχής. Το σχέδιο CASCADE, που χρηματοδοτείται βάσει του 6ου προγράμματος-πλαισίου (FP6) με 14,4 εκατομμύρια ευρώ, ανέλυσε τη δισφαινόλη Α όσον αφορά την οιστρογόνο δράση της και τη δυνατότητα επιμόλυνσης τροφίμων και νερού καθώς και την πρόκληση δυσμενών επιδράσεων στην υγεία και παρέσχε νέες μεθόδους ανάλυσης για τον προσδιορισμό δισφαινόλης Α σε δείγματα τροφίμων καθώς και ένα μοντέλο εκτίμησης της επικινδυνότητας της εν λόγω χημικής ουσίας. Το συνεχιζόμενο σχέδιο του FP6, NEWGENERIS , σχετικά με τα νεογέννητα και τους κινδύνους έκθεσης σε γονοτοξικά αναλύει τη μεταφορά της δισφαινόλης Α μέσω του πλακούντα, μεταξύ άλλων μολύνσεων, ώστε να αξιολογήσει την επιθανή επίδρασή της στην ανάπτυξη νόσων. Επιπλέον, δυνάμει του έβδομου προγράμματος-πλαισίου (FP7, 2007-2013), ένα σχέδιο με τίτλο CONTAMED εξετάζει τη σύνδεση μεταξύ της συνδυασμένης έκθεσης σε χημικές ουσίες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές στο έμβρυο και καθυστερημένων δυσμενών επιδράσεων στην αναπαραγωγική υγεία του ανθρώπου. Η δισφαινόλη A είναι μία από τις χημικές ουσίες που αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις των συνδυασμένων εκθέσεων στην υγεία. Το σχέδιο θα λήξει το 2013.

2. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των τροφίμων (EFSA) αξιολογεί επί του παρόντος μια πρόσφατη μελέτη σχετικά με νευροσυμπεριφορικές δράσεις της δισφαινόλης Α και εξετάζει τη δημοσιευόμενη βιβλιογραφία σχετικά με την εν λόγω ουσία. Έως το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2010, η EFSA θα παράσχει στην Επιτροπή επικαιροποιημένες συμβουλές για την δισφαινόλη Α. Όταν η νέα γνωμοδότηση της EFSA σχετικά με την BPA (που αναμένεται για τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2010) θα είναι διαθέσιμη, η Επιτροπή θα εκδώσει θέση σχετικά με την δισφαινόλη Α σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ιδίως σε είδη βρεφικής ηλικίας.

3. Αναφορικά με την ποιότητα των πλαστικών υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, αυτά ελέγχονται από κράτη μέλη στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων τροφίμων και ζωοτροφών . Οι έλεγχοι αυτοί καλύπτουν τόσο τα ευρωπαϊκά προϊόντα όσο και προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.
 

Παραδείγματα σχεδίων: EURISKED, GENDISRUPT, CASCADE, NEWGENERIS, PIONEER, PEPFAC. Έρευνα ενδοκρινικών διαταραχών που ανατέθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Επιτροπής.
http://ec.europa.eu/research/endocrine/projects_completed_en.html


Χημικές ουσίες ως παράγοντες πρόκλησης επιμόλυνσης στην τροφική αλυσίδα: δίκτυο αριστείας για έρευνα, εκτίμηση επικινδυνότητας και εκπαίδευση http://www.cascadenet.org/projectweb/portalproject/Index.html


Ανάπτυξη και εφαρμογή βιοδεικτών της έκθεσης μέσω διατροφής σε γονοτοξικές και ανοσοτοξικές χημικές ουσίες και βιοδεικτών πρώτων επιπτώσεων με τη χρήση κοορτών γέννησης (ζευγών μητέρας-παιδιού) και βιοτραπεζών http://www.newgeneris.org/
http://www.contamed.eu/
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004, ΕΕ L 165 της 30.4.2004.