2010

Χρήση του σήματος «C.E.»

Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα:Χρήση του σήματος «C.E.»
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Παρόλο που το σήμα «CE» υπάρχει περισσότερο από 15 χρόνια και υποδηλώνει ότι το προϊόν έχει αξιολογηθεί προτού κυκλοφορήσει στην αγορά, ικανοποιώντας συνεπώς τις νομοθετικές απαιτήσεις και τα εναρμονισμένα επίπεδα ασφάλειας της ΕΕ, το ευρύ κοινό δεν γνωρίζει ακόμη τη σημασία του. Πολλοί μάλιστα νομίζουν πως δείχνει ότι ένα προϊόν έχει κατασκευαστεί στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

1. Με ποιο τρόπο σκοπεύει να καταστήσει σαφή τη σημασία του σήματος CE στους καταναλωτές και με ποιες περαιτέρω ενέργειες προτίθεται να ενισχύσει τους ελέγχους των κοινοποιημένων φορέων και τη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς, βελτιώνοντας παράλληλα την αξιοπιστία του σήματος και αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών;
 
2. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής από ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στα κράτη μέλη, σε τι ποσοστό ανέρχεται ο αριθμός των προϊόντων που -ενώ φέρουν το σήμα CE- δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να γίνεται καταχρηστική χρήση του σήματος;

Απάντηση του κ. Tajani εξ ονόματος της Επιτροπής

Η χρήση του σήματος CE καθιερώθηκε στην ευρωπαϊκή νομοθεσία προκειμένου να παρέχονται στις εθνικές αρχές πληροφορίες όσον αφορά τη συμμόρφωση των προϊόντων με τους ισχύοντες κανόνες καθώς και εγγυήσεις ως προς την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στο εσωτερικό της Ένωσης. Το σήμα δεν αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές.

Παρόλο που το σήμα CE είναι ευρέως γνωστό στην αγορά, η σημασία του συχνά είναι ασαφής ή παρερμηνεύεται. Οι οικονομικοί παράγοντες, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), δεν κατανοούν τη σημασία του σήματος CE. Οι περιορισμένες γνώσεις μεταξύ επαγγαλματιών της αλυσίδας προσφοράς έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια των προϊόντων και στις πληροφορίες που λαμβάνει άμεσα ή έμμεσα ο καταναλωτής.

Για τους ανωτέρω λόγους, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να πραγματοποιήσει ενημερωτική εκστρατεία για το σήμα CE με ιδιαίτερη στόχευση στους οικονομικούς παράγοντες (ιδίως στις ΜΜΕ) αλλά και στους καταναλωτές. Η βελτίωση των γνώσεων των ενδιαφερομένων όσον αφορά το σήμα CE θα έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών ως προς την ασφάλεια των προϊόντων και, επομένως, καλύτερη προστασία των καταναλωτών και του δημόσιου συμφέροντος, άρα και καλύτερη κατανόηση του σήματος.

Παρόλο που το σήμα CE δεν στοχεύει άμεσα στους καταναλωτές, είναι ένα σύμβολο που αναγράφεται εμφανώς σε πολλά προϊόντα τα οποία δεν αγοράζουν μόνον οι επαγγελματίες, αλλά και οι καταναλωτές. Για το λόγο αυτόν η εκστρατεία απευθύνεται και στους καταναλωτές, χωρίς πάντως να επικεντρώνεται ειδικά σε αυτή την ομάδα.

Σκοπός της εκστρατείας είναι να αποκτήσουν οι ομάδες-στόχοι (ιδίως οι ΜME) σαφή εικόνα του τι αναπαριστά (ή δεν αναπαριστά) το σήμα CE, να μπορέσουν να κατανοήσουν τη σημασία του σήματος CE και το σκοπό της χρησιμοποίησής του, καθώς και να διαλυθούν οι παρερμηνείες. Η εκστρατεία καλύπτει την περίοδο 2010-2011 και διεξάγεται στο σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ και της ΕΖΕΣ.

Είναι πρακτικά αδύνατο να υπάρξουν ακριβή και ουσιαστικά στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των προϊόντων στα οποία γίνεται λανθασμένη/καταχρηστική χρήση του σήματος CE. Εντούτοις, φαίνεται ότι ο αριθμός των σχετικών περιπτώσεων είναι μικρός (παρά το ότι υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις που καλύφθηκαν αναλυτικά από τον τύπο και τα άλλα μέσα ενημέρωσης) σε σύγκριση με το συνολικό αριθμό και την ποικιλία των προϊόντων που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στο σημείο αυτό πρέπει να καταστεί σαφές ότι κανένα σήμα δεν είναι ποτέ δυνατόν να έχει μεγαλύτερη αξιοπιστία απ’ ό,τι το σύστημα βάσει του οποίου χρησιμοποιείται (δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή, βεβαίωση πιστοποίησης, εποπτεία της αγοράς και έλεγχος των προϊόντων από τρίτες χώρες, κ.λπ.), καθότι ο ρόλος του σήματος είναι απλώς ενημερωτικός.

Μετά την έγκριση του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου (NΝΠ) το 2008(1), θα είναι πολύ ευκολότερο να διατηρηθεί η αξιοπιστία του σήματος CE, δεδομένου ότι το ΝΝΠ προβλέπει τα εργαλεία που έλειπαν για την προστασία του σήματος και ιδίως τις νέες διατάξεις όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς και τον έλεγχο των προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Κατά συνέπεια, οι αρχές και τα δικαιοδοτικά όργανα μπορούν να βασίζονται σε πρόσθετα μέσα προκειμένου: να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι (συμπεριλαμβανομένων προϊόντων από τρίτες χώρες)? να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης των επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά και, σε σοβαρές περιπτώσεις, ακόμη και της καταστροφής τους? να ασκούνται ένδικα μέσα σε περίπτωση κατάχρησης και/ή παραπλανητικών πρακτικών, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία των καταναλωτών.

(1) Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου, ΕΕ L 218 της 13.8.2008.