2010

Έλεγχοι για την υγιεινή των τροφίμων στην Ελλάδα

Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Νικόλαος Χουντής
Θέμα: Έλεγχοι για την υγιεινή των τροφίμων στην Ελλάδα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών διαπίστωσε κατά την τελευταία αποστολή του στην Ελλάδα (5-13 Μαΐου 2009) μια σειρά ανεπαρκειών στην εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας στην Ελλάδα όσον αφορά την υγιεινή των τροφίμων, την αξιολόγηση των ελέγχων των εισαγωγών τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης, κλπ. Θεωρεί η Επιτροπή ότι παραβιάζονται το άρθρο 4(2) (γ) της απόφασης 2006/504/EK , τα άρθρα 10 (2) (δ), 16(3) και 19(3) του κανονισμού 882/2004  και το άρθρο 18 του κανονισμού 2076/2005 ; Και αν ναι, τί μέτρα προτίθεται να λάβει για τη συμμόρφωση της Ελλάδας;

Έχει κινήσει η Επιτροπή διαδικασίες παράβασης κατά της Ελλάδας, για ποιούς τομείς συγκεκριμένα και σε τί στάδιο βρίσκεται η κάθε υπόθεση;

Θα μπορούσε επίσης η Επιτροπή να με πληροφορήσει για την κατάσταση που επικρατεί στα σφαγεία στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην αγορά του Ρέντη; Τηρούνται όλοι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων;

E-0160/10EL
Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής (31.03.2010)

To Γραφείο Τροφίμων και Κτηνοτροφικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) της Επιτροπής πραγματοποίησε μια σειρά αποστολών στην Ελλάδα στο πλαίσιο του γενικού ελέγχου κατά τη διάρκεια του 2009.  Ο σκοπός του ελέγχου αυτού ήταν η αξιολόγηση του πολυετούς εθνικού σχεδίου ελέγχου που ετοίμασε η Ελλάδα, καλύπτοντας όλους τους ελέγχους που διενεργήθηκαν με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 .

Σε αυτό το πλαίσιο, μια ειδική επιθεώρηση διενεργήθηκε στην Ελλάδα, από τις 5 μέχρι τις 13 Μαΐου 2009, με σκοπό την αξιολόγηση τόσο των συστημάτων επίσημων ελέγχων για την υγιεινή των τροφίμων όσο και των ελέγχων εισαγωγών τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης.  Στους σκοπούς αυτής της επιθεώρησης συμπεριλαμβανόταν ακόμη και η παρακολούθηση της προόδου που η Ελλάδα σημείωσε ύστερα από προηγούμενες συστάσεις του ΓΤΚΘ. Συνολικά, οι επίσημοι έλεγχοι κατά την εισαγωγή και οι έλεγχοι της υγιεινής των τροφίμων μη ζωικής προέλευσης δεν συμμορφώθηκαν πλήρως  με την οικεία νομοθεσία της ΕΕ. Οι ελλείψεις που εντοπίσθηκαν αφορούσαν κυρίως τα κριτήρια επικινδυνότητας για τους ελέγχους, τη διαπίστευση των εργαστηρίων, την κοινοποίηση στο σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, καθώς και διαδικασίες σχετικές με την απόρριψη εισαγόμενων αποστολών.

Η Επιτροπή ζήτησε από τις ελληνικές αρχές να υποβάλουν ένα σχέδιο δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίσθηκαν. Ο ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) υπέβαλε το σχέδιο δράσης στις 19 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί με προσοχή την πραγματοποίηση του σχεδίου δράσης.

Η Επιτροπή κίνησε διαδικασία παράβασης κατά της Ελλάδας σε πολλούς τομείς:

  • Για θέματα που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων (C-416/07), τη μη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού τις ελληνικές υπηρεσίες επιθεώρησης (C-331/07) και τα υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης (C-248/08, η  Ελλάδα παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στις τρείς περιπτώσεις το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε αποφάσεις που επιβεβαίωσαν σε μεγάλο βαθμό ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της Συνθήκης. 
  • Σχετικά με την υπόθεση ελέγχου των δημητριακών εισαγόμενων από τρίτες χώρες (C-80/10) η Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  • Όσον αφορά την παράβαση των συστηματικών ελέγχων στο εισαγόμενο γάλα, η Ελλάδα ειδοποίησε την Επιτροπή ότι έχει συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της ΕΕ τροποποιώντας τα σχετικά εθνικά μέτρα. Περαιτέρω έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τις παραβάσεις των ενωσιακών προδιαγραφών υγιεινής στις εγκαταστάσεις της αγοράς του Ρέντη στην Αθήνα. Από τις 22 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2009 διεξήχθη στην Ελλάδα αποστολή από το ΓΤΚΘ με σκοπό την αξιολόγηση των επακόλουθων ενεργειών των αρμόδιων αρχών σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για την ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης, ιδίως του κρέατος, του γάλακτος και των προϊόντων τους. Επτά εγκαταστάσεις, που λειτουργούν ακόμη σε ένα από τα παλιά κτίρια στην αγορά του Ρέντη, λειτουργούσαν κάτω από υγειονομικές συνθήκες που δεν είναι σύμφωνες με τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Μια διαδικασία έρευνας για αυτό το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Όσον αφορά τα σφαγεία, το αποτέλεσμα της προαναφερθείσας αποστολής δείχνει ότι υπάρχουν 86 σφαγεία πουλόγω των ελλειμμάτων τους δεν έχουν εγκριθεί από τις κεντρικές αρχές· από αυτά τα 48 λειτουργούν ακόμα με άδειες που εκδόθηκαν σε νομαρχιακό επίπεδο. Έξι μη εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ελέγχθηκαν και καμία από αυτές δεν πληρούσε τις γενικές και ειδικές  υγειονομικές απαιτήσεις.

Τον Αύγουστο του 2009 η Επιτροπή έστειλε επιστολή στην Ελλάδα ζητώντας από την κυβέρνηση να υποβάλει σχέδιο αξιολόγησης που να παρέχει λεπτομέρειες για την κατάσταση που επικρατεί σε καθεμία από τις μη εγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Αυτό θα έπρεπε να περιλαμβάνει σχέδιο των ενεργειών που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί ότι αυτές οι μη εγκεκριμένες εγκαταστάσεις είτε θα πληρούν τις προϋποθέσεις είτε θα διακόψουν τη λειτουργία τους.  Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία σχετική απάντηση από τις ελληνικές αρχές.

Η Επιτροπή παρακολουθεί με προσοχή την κατάσταση και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως εξετέθη παραπάνω, για να εξασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα λάβει όλα τα κατάλληλα διοικητικά και νομοθετικά μέτρα σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου στον εν λόγω τομέα.